1. 3. 2001
ID: 1906upozornění pro uživatele

Výroční zpráva Ministerstva vnitra o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2000

Ve smyslu §18 zákonanč. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňilo Ministerstvo vnitra výroční zprávu za rok 2000 o své činnosti v oblasti poskytování informací podle citovaného zákona ...

Výroční zpráva Ministerstva vnitra o poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2000

Ve smyslu §18 zákonanč. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňilo Ministerstvo vnitra výroční zprávu za rok 2000 o své činnosti v oblasti poskytování informací podle citovaného zákona:

počet podaných žádostí o informace: 6004,
počet podaných rozkladů proti rozhodnutí ústředního orgánu o neposkytnutí informace: 5 (všechny zamítnuty rozhodnutím ministra vnitra o rozkladu), počet odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 13 (z toho 9 zamítnuto), soudním řízením prochází 1 případ, soud zatím nerozhodl, žádné řízení o sankcích za nedodržování citovaného zákona nebylo vedeno.

Uvedené žádosti obdrželo Ministerstvo vnitra poštou, faxem nebo elektronickou poštou. Naprostá většina dotazů byla zaslána formou e-mailu. Desítky z nich jsou v cizích jazycích (anglicky, německy). Telefonické dotazy nejsou evidovány. Jen mizivé procento žadatelů o informace se ve svých žádostech odvolávalo na tento zákon. V uvedeném počtu žádostí nejsou obsaženy operativní dotazy novinářů a stovky e-mailů zaslaných v souvislosti se zasedáním MMF/SB v Praze.

V některých případech je těžké rozlišit, zda se jedná o žádost o informace dle citovaného zákona, protože je spojena se žádostí o jiný úřední úkon.
Témata nejčastějších dotazů v roce 2000:

založení občanského sdružení, občanství
vystavování občanských průkazů a pasů
lustrační osvědčení, nahlédnutí do svazků StB
Sbírka zákonů
databáze pátrání po vozidlech, databáze neplatných občanských průkazů
pobyt cizinců v ČR
statistiky, kontakty
působnost obcí, okresních úřadů, reforma veřejné správy
možnosti studia

Kromě poskytování informací na základě žádosti klade Ministerstvo vnitra velký důraz na zveřejňování informací o své činnosti formou publikací, prostřednictvím médií nebo na své internetové adrese www.mvcr.cz.© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz