23. 7. 2018
ID: 107908upozornění pro uživatele

Zaměstnavatel nemusí uzavírat dohody o mlčenlivosti se zaměstnanci kvůli GDPR

Dne 19. 6. 2018 vyšel na www.epravo.cz článek s názvem „Povinnost mlčenlivosti zaměstnance ve vztahu k osobním údajům“, k jehož závěru si dovolíme několik kritických poznámek.

 
Frank Bold_logo 
 
Uvedený článek pojednává obecně o povinnosti mlčenlivosti některých zaměstnanců dle zákoníku práce, dalších povinnostech dle zákoníku práce a závěrem autor uvádí, že vzhledem k předběžné opatrnosti je třeba, aby zaměstnavatel uzavřel se svými zaměstnanci[1] dohodu, prostřednictvím které by je zavázal k mlčenlivosti mimo jiné o osobních údajích, se kterými se dostanou do styku při výkonu své práce.

S takovým závěrem se neztotožňujeme, protože dosud platný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, stanoví povinnost mlčenlivosti zaměstnanců správce a zpracovatele v § 15 odst. 1.[2] Účinností resp. použitelností nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, angl. General Data Protection Regulation) (dále též „GDPR“) od 25. 5. 2018 nedochází ke zrušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ani se předmětné ustanovení o mlčenlivosti nestalo obsolentní, Proto i nadále platí pro zaměstnance zákonná povinnost mlčenlivosti o osobních údajích zpracovávaných v rámci zaměstnání.

Pravdou je, že prozatím není zcela jasné, jakým způsobem problematiku mlčenlivosti zaměstnanců o osobních údajích upraví zákon o zpracování osobních údajů, jehož vládní návrh je nyní projednáván poslaneckými výbory v druhém čtení. Návrh však obsahuje ve vztahu k mlčenlivosti zaměstnanců obdobné ustanovení, konkrétně § 45,[3] dle kterého jsou zaměstnanci povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a lze očekávat, že v této, nebo přinejmenším pouze mírně odlišné podobě bude zákonná povinnost mlčenlivosti zachována i po dokončení legislativního procesu.

Na základě výše uvedeného se domníváme, že je v tento moment zbytečné uzavírat speciální dohody o mlčenlivosti ve vztahu k osobním údajům zpracovávaným zaměstnanci u zaměstnavatele, jelikož taková povinnost platí ze zákona i po 25. 5. 2018, tedy za účinnosti GDPR a lze  předpokládat, že bude zachována i po přijetí zákona o zpracování osobních údajů.

Mgr. Jitka Kmošková
Mgr. Jitka Kmošková
advokátní koncipient


Údolní 33, 
602 00 Brno
Drtinova 10, Praha
Sokolská třída 24, Ostrava

Tel.:     +420 545 213 975

______________________
[1] Vyjma zaměstnanců uvedených v § 303 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce.
[2] § 15 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zní: „Zaměstnanci správce nebo zpracovatele, jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem nebo zpracovatelem, a další osoby, které v rámci plnění zákonem stanovených oprávnění a povinností přicházejí do styku s osobními údaji u správce nebo zpracovatele, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací.“
[3] § 45 návrhu zákona o zpracování osobních údajů zní: „Zaměstnanci správce nebo zpracovatele, jiné osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem nebo zpracovatelem, nebo osoby, které v rámci plnění zákonem stanovených oprávnění a povinností přicházejí do styku s osobními údaji u správce nebo zpracovatele, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o organizačních a technických opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo bezpečnost osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací.“

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz