28. 8. 2019
ID: 109846upozornění pro uživatele

Zavedení systému eNeschopenek již od 1. 1. 2020

Dne 1. 1. 2020 nabyde účinnosti novela zákona o nemocenském pojištění[1], která zavádí nový systém elektronických neschopenek, tzv. eNeschopenek. Systém eNechopenek se pak v praxi dotkne nejen ošetřujících lékařů a orgánů nemocenského pojištění, ale též zaměstnavatelů a nemocných (dočasně práce neschopných) pojištěnců. Systém má za cíl především zjednodušit a urychlit vzájemnou komunikaci mezi všemi zúčastněnými subjekty. Nejpodstatnější informace související se systémem eNeschopenek přinášíme v tomto stručném shrnutí.

 

Ošetřující lékař bude mít předně na výběr, zda eNeschopenku vystaví ve svém lékařském softwaru či v bezplatné webové aplikaci na ePortálu ČSSZ. Z pohledu ošetřujících lékařů bude proces zjednodušen již tím, že část obsahu eNeschopenky (osobní údaje pojištěnce, údaje o zaměstnavateli) bude generována automaticky.[2] Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti pak lékař zašle elektronicky přímo příslušné okresní správě sociálního zabezpečení („OSSZ“). Zákon o nemocenském pojištění[3] ve výjimečných případech připouští možnost učinění hlášení lékařem v písemné podobě, musí však existovat prokazatelné objektivní technické důvody, pro které lékař nemůže splnit tuto povinnost elektronicky a současně musí být takové důvody lékařem výslovně uvedeny.

Dle stávající úpravy jsou lékaři povinni odeslat hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti („DPN“) nejpozději třetí pracovní den následující po dni, kdy bylo vydáno rozhodnutí o vzniku DPN. Naproti tomu budou nově lékaři povinni zaslat hlášení nejpozději v pracovní den následující po dni, kdy nastala skutečnost zakládající tuto povinnost. Na straně lékařů tak dochází k podstatnému zkrácení lhůty.

Co se nemění ani po 1. 1. 2020 je, že pojištěnec od lékaře obdrží průkaz práce neschopného pojištěnce. Průkaz bude i nadále sloužit k tomu, aby se jím pojištěnec prokázal při dalším trvání dočasné pracovní neschopnosti či při kontrole trvání DPN s tím, že na něm bude i v budoucnu vyznačováno ukončení DPN.

Dočasně práce neschopný pojištěnec nebude mít sice s ohledem na výše uvedené již povinnost neprodleně předat zaměstnavateli rozhodnutí o vzniku DPN, nicméně bude stále povinen zaměstnavatele neprodleně o vzniku DPN (o překážce v práci) informovat.

Zaměstnavatelé pravděpodobně ocení možnost získávat automatické notifikace o DPN svých zaměstnanců. Pakliže zaměstnavatelé požádají ČSSZ o automatické zasílání notifikací, bude po odeslání hlášení ošetřujícího lékaře zaslána zaměstnavateli základní notifikace do datové schránky. Obdobně tomu bude i v případě ukončení DPN.

Již v současné době je zaměstnavatelům po přihlášení na ePortálu ČSSZ zpřístupněna možnost ověření skutečnosti, zda ČSSZ zaevidovala novou pracovní neschopnost konkrétního zaměstnance, včetně dne, od něhož je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným a dne, k němuž byla dočasná pracovní neschopnost ukončena.

Na straně zaměstnavatelů dojde rovněž k vítanému zjednodušení agendy. Zaměstnavatelé již nebudou OSSZ předávat žádné díly tiskopisu rozhodnutí o DPN, jako tomu bylo doposud, tedy nebudou od zaměstnanců ani přijímat žádosti o nemocenské. Zaměstnavatelé však budou i nadále povinni přijímat podklady potřebné pro stanovení nároku na nemocenské a jeho výplatu a spolu s údaji potřebnými pro výpočet nemocenského je předávat OSSZ.[4] Zákon o nemocenském pojištění však nově stanoví, že podklady pro výpočet nemocenského a údaje o způsobu výplaty mzdy, platu nebo odměny (nově včetně čísla účtu, na který zaměstnavatel zaměstnanci vyplácí mzdu) zasílá zaměstnavatel OSSZ neprodleně po uplynutí prvních 14 dnů trvání DPN v elektronické podobě na elektronickou adresu určenou OSSZ.

Připomínáme, že zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným, náhradu mzdy za prvních 14 kalendářních dnů trvání DPN. V případě dalšího trvání DPN je orgánem nemocenského pojištění vyplácena dávka nemocenského, a to na účet pojištěnce, na který mu je vyplácena mzda zaměstnavatelem, ledaže si pojištěnec zvolí jiný způsob.

V případě ukončení DPN bude lékař postupovat obdobně jako při vzniku DPN a hlášení o ukončení DPN bude odesílat elektronicky OSSZ. Vedle toho lékař vyznačí ukončení DPN v průkazu práce neschopného pojištěnce.

V neposlední řadě zbývá uvést, že na neschopenky vystavené do 31. 12. 2019 se bude aplikovat stávající právní úprava, a to až do ukončení DPN.


JUDr. Markéta Tesárková,
advokátka


JUDr. Eva Zrzavecká,
advokátka


ŠIROKÝ ZRZAVECKÝ advokátní kancelář, s.r.o.

Myšák Gallery
Vodičkova 710/31
110 00 Praha 1

Tel.:    +420 226 216 790
e-mail:    info@sirokyzrzavecky.cz

___________________________________
[1] Zákon č. 164/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony; a dále zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

[2] K dispozici >>> zde

[3] Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

[4] Jedná se o tzv. přílohu k žádosti o dávku.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz