21. 1. 2016
ID: 100234

Hrdina naší doby: ekonomicky myslící soudce

Zdroj: shutterstock.com

eFocus

Nové soukromé právo, zejména v podobě nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, otevírá poměrně široký prostor pro soudní uvážení. Zákonná úprava svěřuje soudcům osudy stran sporu v takové míře, že často požaduje, aby se soudce „obul do bot“ příslušného účastníka a předvídal jeho vůli.

Tak např. v rámci interpretačních pravidel se již ustupuje od priority jazykového výkladu právního jednání a prvenství naopak získává skutečná vůle jednající osoby. V případě změny vnějších okolností zase zákonodárce ponechává zcela na soudci, aby rozhodl, zda závazek takovou změnou dotčený jenom změní, anebo zcela zruší.

Vedle toho se stále více přidává na významu a váze soudním rozhodnutím. I když české právní prostředí i nadále není postaveno na precedentním principu rozhodování soudů, již se uzákonilo právo na jednotné rozhodování. A tak každý, kdo se domáhá právní ochrany, může důvodně očekávat, že jeho právní případ bude rozhodnut obdobně jako jiný právní případ, který již rozhodnut byl, a který se s jeho právním případem shoduje v podstatných znacích. Pokud by přece jen soud rozhodnul jinak, musí důvody takové odchylky přesvědčivě vysvětlit. Stejným směrem se vyvíjí i judikatura Ústavního soudu, který opakovaně v rámci svých rozhodnutí vyslovil názor, že by obecné soudy v celé řadě případů neměly být vázány doslovným zněním zákona, nýbrž se od něj smí a dokonce musí odchýlit, pokud to vyžaduje účel zákona, historie jeho vzniku, systematická souvislost nebo některý z principů, jež mají svůj základ v ústavně konformním právním řádu.

Uvedené by ve své vzájemné interakci mělo vést k tomu, že se u osoby soudce bude klást stále větší důraz nejen na jeho právní kvalifikaci a odbornost, ale i na míru empatie. Z pohledu transakčních advokátů, kteří se na denní bázi zabývají prolínáním ekonomické efektivnosti a právní dovolenosti záměrů klientů, si klademe otázku, zda a jak dobře se může soudce postavit na místo podnikatele a předvídat jeho vůli. Je pravdou, že někteří soudci jdou s dobou a vedle právního vzdělání mají i vzdělání ekonomické. Většinou se ale jedná o soudce vyšších instancí, kteří současně působí v akademickém prostředí. Soudce vybaveného poznatky z ekonomických oborů a ovládajícího ekonomickou analýzu práva by jistě bylo možné označit za hrdinu naší doby. Tím se ale předestřené téma nevyčerpává a problém neřeší. Vedle uhlazené teorie je zde totiž praxe – praxe obchodníků, podnikatelů, investorů. Aby soudce mohl skutečně nalézt vůli podnikatele, pak musí jako podnikatel myslet. Myslet prakticky, to se z knih nikdo nenaučí. Vzniká tak jistá obava, zda teoretické ekonomické vzdělání v takovém případě nebude naopak někdy na škodu. Teoreticky správné řešení totiž většinou neodpovídá praktickým potřebám. Můžeme ale od soudce žádat, aby měl i zkušenosti obchodníka? To jistě nikoliv. Jistým řešením by mohlo být jmenování soudců z řad praktikujících právníků, kteří byli po určitou dobu v přímém kontaktu s komerčním prostředím a stáli po boku podnikatelům.

Nové soukromé právo tak přináší pro soudce velké výzvy. Soudci budou muset vytvářet soudní praxi, a je třeba doufat, že tato praxe nebude podnikatelské prostředí brzdit, ale rozvíjet. Vždyť je to právě aplikace práva, co je jedním z rozhodujících faktorů domácích i zahraničních investorů pro realizaci jejich záměrů a projektů. Volejme tedy po soudcích nové doby!


JUDr. Vladimíra Knoblochová, DiS.

JUDr. Vladimíra Knoblochová, DiS.,
partner, advokát
DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.

Mgr. Konstantin Lavrushin

Mgr. Konstantin Lavrushin,
spolupracující advokát
DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.
Názor byl publikován v rámci vydání EPRAVO.CZ Digital - listopad 2015.

EPRAVO.CZ Digital - listopad 2015

Nové číslo EPRAVO.CZ Digital si můžete stáhnout ZDARMA na App Store, Google Play a Windows Store, a to přímo z Vašeho tabletu či chytrého telefonu. Pokud máte již aplikaci staženou, postačí si stáhnout pouze nové vydání. Využít můžete také webový archiv starších čísel na adrese tablet.epravo.cz.


 App Store  Google Play  Microsoft - Windows 10


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz