Soudní rozhodnutí

Stížnost pro porušení zákona

I v jiných věcech, než jsou uvedeny v zákoně č. 119/1990 Sb. o soudní rehabilitaci, je ministr spravedlnosti povinen podat stížnost pro porušení zákona, jestliže přezkoumáním zjistí, že k porušení zákona došlo z důvodů uvedených v ustanovení § 1 zákona o soudní rehabilitaci, přičemž tomuto postupu nebrání skutečnost, že Nejvyšší soud věc rozhodl…

Věřitel může návrh na prohlášení konkursu podat i pro splatnou pohledávku, o níž dosud nebylo příslušným orgánem pravomocně rozhodnuto

Věřitel může návrh na prohlášení konkursu podat i pro splatnou pohledávku, o níž dosud nebylo příslušným orgánem pravomocně rozhodnuto. Povaha řízení o návrhu na prohlášení konkursu nevylučuje, aby soud o skutečnostech, jež jsou mezi účastníky sporné, prováděl dokazování, není však povinností konkursního soudu provádět dokazování o tom, zda…

Osvědčení úpadku dlužníka a osvědčení majetku dlužníka

Osvědčení úpadku dlužníka a osvědčení majetku dlužníka, postačujícího k úhradě nákladů konkursu, není náležitostí návrhu na prohlášení konkursu, ani podmínkou konkursního řízení.

Podmínkou pro prohlášení konkursu není, aby bylo osvědčeno, že dlužník má majetek postačující k úhradě nákladů…

Užití zapsané ochranné známky může být jednáním proti dobrým mravům soutěže

Užití zapsané ochranné známky může být jednáním proti dobrým mravům soutěže a tedy jednáním nekalé soutěže, proti kterému se dotčený má právo bránit, a soud je povinen mu ochranu práv poskytnout, a to za podmínek uvedených v ustanovení § 74 o. s. ř. i vydáním předběžného opatření.

Poučení účastníka soudem, jak má opravu nebo doplnění provést

Ze zákonného požadavku, aby soud účastníka poučil, jak má opravu nebo doplnění provést, vyplývá, že výzva musí obsahovat upozornění na konkrétní vadu, tj. v čem spočívá a jakým způsobem má být odstraněna. Zastavení odvolacího řízení ve smyslu § 43 odst. 2 (§ 211) o.s.ř. nelze spojovat s vadou odvolání (byť objektivně existující), na kterou soud…

Poučení účastníka soudem, jak má opravu nebo doplnění provést

Ze zákonného požadavku, aby soud účastníka poučil, jak má opravu nebo doplnění provést, vyplývá, že výzva musí obsahovat upozornění na konkrétní vadu, tj. v čem spočívá a jakým způsobem má být odstraněna. Zastavení odvolacího řízení ve smyslu § 43 odst. 2 (§ 211) o.s.ř. nelze spojovat s vadou odvolání (byť objektivně existující), na kterou soud…

Souvislosti mezi škodou (ztrátou na výdělku) a nemocí z povolání

Zkoumání příčinné souvislosti mezi škodou (ztrátou na výdělku) a nemocí z povolání představuje hodnocení následků nemoci z povolání z hlediska, zda byla příčinou škody (zda by škoda bez nemoci z povolání vznikla tak, jak vznikla). Je možné přihlédnout jen k těm skutečnostem, které existovaly v době vzniku škody, neboť jedině tyto skutečnosti mohly…

Zákonné předpoklady dle § 4 odst. 2 zákona č. 87/l99l Sb

Zákonné předpoklady uvedené v ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 87/l99l Sb. nejsou podle slovního znění, obsahu a účelu sledovaného tímto ustanovením vázány na subjektivní stránku konání osob, které věc nabyly v rozhodném období (25.2.l948-l.l.l990) od státu (vědomost o nabytí věci v rozporu s tehdy platnými předpisy nebo na základě protiprávního…

Povinnosti poskytnout oprávněné osobě náhradu za inventář

Vztah mezi oprávněnou osobou ve smyslu zákona o půdě a osobou povinnou k poskytnutí náhrady za inventář, který je vztahem upraveným zákonem o půdě jako zvláštním předpisem, nezbavuje povinnou osobu povinnosti poskytnout oprávněné osobě náhradu za inventář jen proto, že poskytla plnění, jež byla povinna oprávněné osobě poskytnout, jiné oprávněné…

Smlouva o sdružení

Pokud smlouva o sdružení, uzavřená podle § 360a hospodářského zákoníku nemá ujednání o způsobu vzájemného vypořádání závazků po zániku smlouvy o sdružení, nedošlo k dohodě o náležitosti, kterou zákon považuje za nezbytnou a smlouva je tak neplatná.

Účast obhájce u výslechu svědka

Ve věcech, kde již v přípravném řízení je zřejmé, že v době konání hlavního líčení bude osobní výslech svědka ohrožen z důvodů uvedených v ustanovení § 211 odst. 2 písm. a) tr. ř., je nutné, aby vyšetřovatel umožnil účast obhájci u výslechu svědka v přípravném řízení jeho vyrozuměním, i když o to obhájce sám…

Střet zájmů mezi rodičem a dítětem

Případem, kdy by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi rodičem a dítětem, a kdy ustanoví soud dítěti opatrovníka, je i vyslovení souhlasu s nastěhováním rodiče do bytu k dítěti, které je výlučným nájemcem tohoto bytu.

Dokonalý cenný papír

Dokonalý cenný papír legitimuje svého majitele k výkonu práv s ním spojených, bez předložení cenného papíru či výpisu z účtu majitele (popřípadě registru emitenta) nelze právo spojené s cenným papírem vykonat. Osobu, která není majitelem cenného papíru, však cenný papír takto legitimovat nemůže, byť by byla jeho neoprávněným…

Zakládající členové družstva

I když notářský zápis a stanovy bytového družstva rozlišují mezi „zakládajícími členy družstva“, za které považují osoby přítomné na ustavující schůzi družstva a členy, kteří se stali členy družstva od okamžiku jeho vzniku, ale nebyli na ustavující schůzi, z pohledu obchodního zákoníku jsou všichni členové, kterým přešlo členství rozdělením…

Prodej spoluvlastnického podílu povinného k nemovitosti

Prodej spoluvlastnického podílu povinného k nemovitosti, ve které podniká, sám o sobě nevylučuje, že by povinný nemohl nadále provozovat své podnikání v této nemovitosti.

Určení charakteru bytů

Určujícím pro charakter bytů, vymezených v § 8 zákona č. 102/1992 Sb. je, zda byly tyto byty užívány k 5.3.1992 vojáky z povolání (příslušníky ozbrojených složek); nebylo-li tomu tak, nebo stala-li se nájemcem i jiná osoba, takovýto byt ztratil charakter bytu podle § 8 zákona č. 102/1992 Sb. Ke změně charakteru bytů nedošlo, pokud byt byl k…

Dočasnost vztahu přenechání nemovitosti k dočasnému užívání

Dočasnost vztahu přenechání nemovitosti k dočasnému užívání ve smyslu občanského zákoníku ve znění do 31.12.1991 nevylučovala i sjednání dohody bez stanovení doby užívání.

Nárok na bytovou náhradu

Není-li nárok na bytovou náhradu, založený pravomocným soudním rozhodnutím, v důsledku později změněných poměrů v souladu s dobrými mravy, může soud tento nárok zcela odepřít, příp. rozhodnout o změně formy bytové náhrady.

Posouzení důvodnosti uplatněného nároku ve sporu o zaplacení mzdy

Pro posouzení důvodnosti uplatněného nároku ve sporu o zaplacení mzdy (její části), bez ohledu na to, zda právním podkladem poskytované mzdy má být mzdový předpis či kolektivní smlouva anebo jestli je mzda sjednána v pracovní, či v jiné smlouvě, je rozhodující, zda byly naplněny předpoklady pro vznik nároku na mzdu anebo, zda tato hlediska…

Rozhodování o námitkách, které vyplývají z vlastnických nebo jiných práv k pozemkům a stavbám

Stavební úřad může účastníka řízení odkázat na soud jen s takovou námitkou, jejíž řešení přesahuje rozsah jeho pravomoci, případně rozsah pravomoci spolupůsobících orgánů státní správy. O námitkách, které vyplývají z vlastnických nebo jiných práv k pozemkům a stavbám naproti tomu musí stavební úřad v případě, že řešení je v jeho pravomoci, sám…