obchodní právo

Stát jako člen bytového družstva a nájemce družstevního bytu

Na stát, jemuž dědictví připadlo na základě odúmrti (§ 462 obč. zák.), byl-li zůstavitel (výlučným) členem bytového družstva a (výlučným) nájemcem družstevního bytu, přechází členství (členská práva a povinnosti) zůstavitele v bytovém družstvu a nájem družstevního bytu.

Vyloučení člena družstva

Výstraha, daná členovi družstva podle ustanovení § 231 odst. 4, věty první, obch. zák., musí obsahovat alespoň (skutkové) vymezení členské povinnosti, jejíhož porušení se člen družstva dopouští, jakož i konkrétní označení následků, které jsou s dalším porušováním dané povinnosti spojeny (možnost vyloučení z…

Konkurs a přerušení dalšího soudního řízení

Jestliže slovenský soud prohlásí konkurs na majetek dlužníka, který je účastníkem soudního řízení v České republice, a týká-li se spor v České republice majetku náležejícího podle slovenského práva do konkursní podstaty takového dlužníka, přerušuje se řízení v České republice za stejných podmínek, za nichž by se v době prohlášení konkursu…

Bankovní záruka

Bankovní zárukou lze zajistit i závazek, který vznikne v budoucnu.

Obchodní zvyklosti

Opožděné placení peněžitých závazků nemůže být považováno za odvětvovou obchodní zvyklost podle § 264 odst. 1 obch. zák. ani v případě, že by šlo o obecně ustálené pravidlo chování v určitém obchodním odvětví. Praxe neuplatňování úroků z prodlení, byť by byla odvětvovou obchodní zvyklostí, nemůže být ve smyslu § 264 odst. 1 obch. zák. překážkou…

Dobré mravy

Rozhodlo-li shromáždění delegátů družstva o odvolání žalobkyně proti rozhodnutí představenstva o jejím vyloučení z družstva dva roky po podání tohoto odvolání, odporuje tento postup družstva dobrým mravům.

Veřejná soutěž

V případě, kdy se podmínkám zadávací dokumentace příčí tak zásadní ustanovení, jako je dohoda o změně nabídkové ceny, je nutné celou smlouvu považovat za neplatnou v souladu s § 70 zákona o zadávání veřejných zakázek. Jde přitom o neplatnost absolutní, neboť nelze dovodit, že by neplatnost smlouvy podle ustanovení § 70 zákona o zadávání veřejných…

Zápis do obchodního rejstříku

Následky zamítnutí návrhu na zápis statutárního orgánu specifikované v ustanovení § 27 odst. 7 obch. zák. mohou být odvráceny jedině odklizením zamítavého rozhodnutí rejstříkového soudu prostřednictvím opravných prostředků. Účinky zamítnutí návrhu nemůže zvrátit ani pozdější zápis dotčené osoby do obchodního rejstříku, opřený právě o jmenování…

Jednání právnických osob

Vyplývá-li ze stanov, že písemné právní úkony je za představenstvo jménem společnosti oprávněn činit pouze jeden člen představenstva (předseda představenstva), je nepřípustné, aby stanovami svěřené jednatelské oprávnění pouze jednomu členu představenstva mohlo být prostřednictvím generální plné moci rozšiřováno i na dalšího člena (další členy)…

Obchodní rejstřík a dobrá víra

Předpoklad, že je-li určitá skutečnost zapsána v obchodním rejstříku, zakládá tento zápis dobrou víru všech osob, které jednají v souladu se zapsanou skutečností, neplatí bezvýhradně. Dojde-li ke zpochybnění „dobré víry“, musí soud posuzovat, zda účastníci jednali či nejednali v důvěře v zápis do obchodního rejstříku. Důkazní břemeno o nedostatku…

Daňový poradce a náhrada škody

Vznikne-li škoda v příčinné souvislosti s nesprávně zpracovaným daňovým přiznáním, je třeba danou situaci posuzovat podle zákona o daňovém poradenství.

Nucený výkup akcií a výše protiplnění

Právo na zaplacení přiměřeného protiplnění v případě nuceného výkupu účastnických cenných papírů vzniká jejich vlastníkům v souladu s ustanovením § 183m odst. 2 obch. zák. již při splnění tam vymezených podmínek. V rozhodnutí, kterým bylo podle ustanovení § 183k obch. zák. přiznáno právo na jinou výši protiplnění, soud pouze deklaruje, jaká výše…

Započtení a konkurs

Účinky nepřípustně provedeného započtení v době trvání konkursu na majetek dlužníka nenastávají ani po zrušení konkursu na majetek dlužníka.

Konkurs a odpovědnost státu za škodu

Splnění předpokladů vzniku odpovědnosti státu za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím o prohlášení konkursu podle zákona č. 328/1991 Sb. lze posoudit bez ohledu na skutečnost, že po zrušení původního rozhodnutí o prohlášení konkursu pro nezákonnost konkursní řízení (jeho první fáze) pokračuje. Dlužník je po opětovném prohlášení konkursu na jeho…

Neplatnost smlouvy o prodeji podniku

Nárok prodávajícího na vydání (vrácení) podniku, opírající se o neplatnost smlouvy o prodeji podniku, je nárokem podmíněným ze zákona závazkem vrátit žalovanému to, co se mu dostalo od prodávajícího za podnik, jehož vydání se domáhá.

Smlouva o úvěru

Zaplacení dohodnuté splátky není částečným plněním závazku s účinky uznání zbytku dluhu podle ustanovení § 407 odst. 3 obchodního zákoníku.

Výhrada vlastnického práva

Je-li účelem institutu výhrady vlastnického práva ochrana práva prodávajícího na zaplacení kupní ceny, jehož je dosaženo tím, že prodávající vlastnické právo k převáděné věci pozbývá (není-li dohodnuto jinak) až úplným zaplacením kupní ceny, pak dosažení tohoto účelu nijak nebrání, bude-li výhrada vlastnického práva sjednána (kdykoliv) předtím…

Smluvní ujednání o splatnosti

Ujednání o tom, že objednatel je povinen zaplatit smluvní cenu na účet zhotovitele do 14 dnů po vystavení daňového dokladu, je případem smluvního ujednání o splatnosti, ponechané na vůli věřitele a promlčecí doba běží ve smyslu § 392 odst. 1 obch. zák. ode dne takto objednatelem stanovené splatnosti.

Leasingové splátky a promlčení

Jestliže strany projevily v leasingové smlouvě ve smyslu ustanovení § 351 odst. 1 obch. zák. vůli, aby v případě odstoupení od smlouvy právo na zaplacení leasingových splátek, splatných do dne odstoupení od smlouvy, trvalo i po ukončení smlouvy, řídí se běh promlčecí doby práva na zaplacení těchto splátek ustanovením § 392 odst. 1 a 2 obch.

Smlouva o převodu obchodního podílu

Ve smlouvě o převodu obchodního podílu lze dohodnout, jaké vlastnosti musí obchodní podíl (podnik společnosti, o jejíž obchodní podíl jde) mít. V takovém případě pak lze použít právní úpravu odpovědnosti za vady zboží.