obchodní právo

Smlouva o převzetí dluhu a § 161e obch. zák.

I kdyby byla smlouva o převzetí dluhu absolutně neplatná pro rozpor s ustanovením § 161e obch. zák., plnění, které v jejím důsledku přejímatel poskytl věřiteli, je plněním nabídnutým věřiteli se souhlasem původního dlužníka, které věřitel není ve smyslu § 332 obch. zák. oprávněn odmítnout.

Rozhodování členské schůze družstva

Nepřípustná je každá změna programu členské schůze (nebo shromáždění delegátů, plní-li působnost členské schůze), která by byla obcházením povinnosti informovat členy družstva o pořadu členské schůze, tj. vnesla by do programu členské schůze rozhodování o otázce, o jejímž projednávání na členské schůzi nebyli členové řádně předem informováni a…

Porušení povinnosti ze závazkového vztahu a odpovědnost za škodu

Porušení povinnosti ze závazkového vztahu jako předpoklad vzniku odpovědnosti za škodu spočívá v dodání vadného zboží (díla), v důsledku čehož vznikne uplatňovaná škoda. Předpokladem pro řádné uplatnění nároku na náhradu škody je prokázání příčinné souvislosti mezi vadným plněním a vznikem škody. Není nutné prokázat řádné a včasné uplatnění nároku…

Výše smluvní pokuty

Na nepřiměřenost smluvní pokuty nelze usuzovat z její celkové výše, je-li důsledkem dlouhodobého prodlení a s tím spojeným navyšováním o jinak přiměřenou „denní sazbu“ smluvní pokuty.

Prohlášení ručitele

Prohlášení ručitele nečiní neurčitým skutečnost, že v něm nebyla konkretizována výše příslušenství. Podstatné je, zda výše příslušenství je zjistitelná ze smlouvy o úvěru, resp. určitelná na základě právního předpisu, nikoli to, zda je vymezená v prohlášení o ručení.

Vylučovací žaloba

Akcionář, jehož akcie byly sepsány do konkursní podstaty, je do uplynutí lhůty k podání vylučovací žaloby a po dobu do pravomocného skončení řízení o této žalobě věcně legitimován k podání návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí, přijatých správcem konkursní podstaty jako jediným akcionářem v působnosti valné hromady, a to bez ohledu na…

Vyrovnávací řízení a promlčení

Podání přihlášky do vyrovnávacího řízení je uplatněním práva podle § 112, věty první, obč. zák. (§ 131d, druhé věty, hosp. zák.); po dobu, kdy trvají účinky potvrzeného vyrovnání, promlčení neběží.

Jednání jménem právnických osob

Osoba, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnické osoby, nemůže být současně zákonným zástupcem této osoby.

Společné členství manželů v bytovém družstvu

Institut společného členství manželů v bytovém družstvu je institutem obecné úpravy občanského práva a nelze jej směšovat s jinou majetkovou účastí manželů v jiných než bytových družstvech anebo obchodních společnostech. Společné členství manželů v bytovém družstvu je neoddělitelné od společného jmění manželů. Je jimi sdíleno společně a ve vztahu…

Dobrá víra

Nezakotvuje-li příslušná úprava, v níž má dobrá víra konkrétní osoby právní význam, domněnku, že taková osoba je ohledně existence určitých skutečností v dobré víře, stíhá povinnost důkazní (a posléze i břemeno důkazní) o této dobré víře osobu, které je dobrá víra - v rovině právní - ku prospěchu.

Bankovní záruka

Vzhledem k samostatnosti závazku banky lze, v případě bankovní záruky, tomuto závazku odpovídající právo, převést na jinou osobu postoupením pohledávky nezávisle na postoupení zajištěné pohledávky. To, že v určitém případě může být pohledávka z bankovní záruky postoupena samostatně (aniž by současně byla postoupena pohledávka bankovní zárukou…

Konkurs a procesní nástupnictví

Pro úvahu, zda na straně žalobce (přihlašovatele pohledávky do konkursu) došlo v průběhu sporu o určení pravosti jeho pohledávky k procesnímu nástupnictví formou singulární sukcese, nejsou rozhodné listiny (smlouvy o postoupení pohledávek), nýbrž to, kdo se stal procesním nástupcem konkursního věřitele v konkursním…

Námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu

Směnečný dlužník nemůže - se zřetelem k zásadě koncentrace řízení o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu - po uplynutí lhůty k podání námitek uplatňovat takovou obranu, která nebyla uvedena již v námitkách. Nic mu však nebrání v tom, aby i v této fázi řízení uváděl nové skutečnosti, jež mohou mít - podle jeho názoru - význam pro posouzení…

Vypořádací podíl

Skutečnost, že je způsob určení výše vypořádacího podílu upraven odchylně od zákonné úpravy nebrání tomu, aby se všichni společníci v konkrétním případě dohodli na tom, jakým způsobem bude určena výše vypořádacího podílu společníka, jehož účast ve společnosti končí. To samozřejmě za předpokladu, že taková dohoda nebude odporovat zákonu ani jej…

Výše smluvní pokuty

Je pochybením soudu, pokud se tento omezí pouze na konstatování, že konkrétní výše smluvní pokuty není v rozporu s dobrými mravy a v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku podle § 265 obch. zák., neboť taková výše smluvní pokuty je v obchodních vztazích běžná. Výši smluvní pokuty musí soud posuzovat vždy v konkrétním případě a to tak, že…

Odstoupení od smlouvy a vrácení věci

Při existenci podstatných vad lze vrátit nikoli jen to zboží, které zůstalo zcela nezměněno, ale i to zboží, které sice není v původním stavu, ale jeho změny jsou důsledkem přirozeného opotřebení či působení přírodních sil, nahodilých událostí nebo prostě stárnutí zboží, o které bylo jinak řádně pečováno.

Splnění peněžitého závazku

Je-li pro splnění peněžitého závazku podle § 339 odst. 2 obch. zák. dohodnut konkrétní účet u konkrétní banky, není splněno poukázáním na jiný účet toho, kterému mělo být plněno.

Vzájemný vztah § 265 a § 301 obch. zák.

Rozporný se zásadami poctivého obchodního styku může být i výkon práva na smluvní pokutu, jejíž výše není nepřiměřená. Samotná skutečnost, že smluvní pokuta je nepřiměřeně vysoká, nevypovídá nic o tom, jakým způsobem a za jakých okolností vykonává věřitel svá práva na smluvní pokutu a zda jde o výkon jeho práva v rozporu se zásadami poctivého…

Dohoda o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu

Dohoda o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu může být uzavřena i ústní formou, společný nájem družstevního bytu manžely nelze posuzovat odděleně od jejich společného členství v družstvu.

Zápisy ve stavebním deníku a změna smlouvy

I prostřednictvím zápisů ve stavebním deníku je možné učinit dohodu o změně smlouvy. Je tomu ale pouze v případě, že k tomu směřoval projev vůle stran; nikoliv každý zápis ve stavebním deníku podepsaný oběma stranami představuje dohodu o změně smlouvy.