obchodní právo

Neplatnost rozhodnutí valné hromady společnosti

Není vyloučeno, aby vyslovení neplatnosti usnesení, kterým valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu, po zápisu zvýšení do obchodního rejstříku bránily jiné okolnosti předvídané v ustanovení § 131 odst. 3 obch. zák. Takovou okolností by mohl být např. podstatný zásah do práv získaných v dobré víře třetími osobami ve smyslu § 131 odst. 3…

Konkurs a procesní způsobilost úpadce

Úpadce prohlášením konkursu neztrácí způsobilost být účastníkem soudního řízení a ani způsobilost procesní. Správci konkursní podstaty náleží oprávnění nakládat s majetkem patřícím do konkursní podstaty a pouze u tohoto majetku je úpadce omezen v dispozici s ním. V případě majetku, který není zahrnut do konkursní podstaty, není úpadce nikterak…

Správa vlastního majetku

Správa vlastního majetku není podnikáním a nemůže proto být ani předmětem podnikání obchodní společnosti. Jde o činnost, jež je vlastní každé obchodní společnosti, neboť je nezbytná k jejímu řádnému fungování. Ke správě vlastního majetku není třeba žádného úředního povolení.

Jednání jednatele a škoda pro společnost

Náklady vynaložené na nehospodárnou a z hlediska účelu, pro který byla společnost založena, zcela nadbytečnou majetkovou hodnotu, kterou není možné dál zpeněžit (např. zbytečně přijaté služby, užívací právo, právo nájmu atd.), anebo kterou lze zpeněžit pouze se ztrátou, je nutno považovat za škodu se všemi důsledky z toho…

§ 196a obchodního zákoníku

Ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák. rozšiřuje okruh osob, kterých se týkají pravidla v něm formulovaná, i na osoby uvedené v § 196a odst. 1 obch. zák. Protože akcionář (společník) není osobou uvedenou v § 196a odst. 1 obch. zák., nevztahuje se ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák. na osoby blízké akcionáři.

Podřazení závazkového vztahu režimu obchodního zákoníku

Podmiňuje-li ustanovení § 261 odst. 1 obch. zák. podřazení závazkového vztahu režimu obchodního zákoníku skutečností, že se týká podnikatelské činnosti jeho subjektů, neznamená to, že podstatou vztahu musí být výhradně podnikatelská činnost vymezená předmětem podnikání jeho subjektů podle obchodního rejstříku. Z formulace „týkající se“ vyplývá, že…

Konkurs a právo odstoupení od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy podle § 14 odst. 2 zákona o konkursu a vyrovnání je právem majetkové povahy, které se promlčuje v obecné promlčecí době. Jsou-li splněny ostatní předpoklady odstoupení uvedené v § 14 odst. 2 zákona o konkursu a vyrovnání, je dnem, kdy toto právo mohlo být vykonáno poprvé, den prohlášení…

Zajišťovací převod práv a členství v bytovém družstvu

Směřuje-li žaloba na určení neplatnosti zajišťovacího převodu práv a povinností spojených se členstvím v bytovém družstvu k jejich navrácení žalobci, pak o tom, kdo je členem družstva a nájemcem družstevního bytu, nic nevypovídá pravomocné rozhodnutí soudu, kterým by bylo určeno, že je neplatná smlouva o jejich zajišťovacím převodu, ale jen takové…

Provedení díla

Dohodly-li si smluvní strany smlouvy o dílo, že zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli a to na staveništi bez vad a nedodělků a že o předání díla bude sepsán zápis, pak pro posouzení, zda povinnost řádně ukončit dílo byla splněna, není rozhodující, že bylo dílo předáno, ale to, kdy…

Nekalosoutěžní jednání a újma

Zákon nijak neurčuje rozsah újmy, která musí z určitého jednání alespoň hrozit, aby takové jednání mohlo být posouzeno jako nekalosoutěžní; nehovoří např. o újmě značného rozsahu, újmě podstatné apod. V rozhodovací praxi lze dospět k názoru, že újma (ať již hrozící nebo skutečně existující) v zanedbatelném rozsahu vlastně újmou…

Kartelová dohoda

Za zakázanou kartelovou dohodu se nepovažuje vedlejší ujednání stran v souvislosti se spojováním soutěžitelů, pokud převzatá omezení přímo souvisí s tímto spojením a jsou pro ně nezbytná, neboť nabyvateli zajišťují plnou hodnotu převedených aktiv.

Zrušení registrace akcií

Je-li návrh podle § 183c odst. 5 obch. zák. podán akcionářem poté, kdy již bylo návrhem jiného akcionáře řízení ve věci stejné nabídky převzetí zahájeno, ale dříve, než je pravomocně skončeno, je nutno tento další návrh považovat za přistoupení k prvnímu řízení.

Zpochybnění usnesení valné hromady

Právo napadnout před soudem usnesení valné hromady akciové společnosti upravené v § 131 odst. 1 obch. zák. ve spojení s § 183 odst. 1 obch. zák., příčí-li se usnesení (či způsob jeho přijetí) zákonu, zakladatelským dokumentům anebo stanovám, není pouze prostředkem ochrany individuálních práv a právního postavení určitého navrhovatele (byť i tento…

Směnka a kauzální vztah

Námitka neexistence kauzálního vztahu, z něhož měla směnka vzejít, obsahově souvisí s námitkou, že směnka byla zfalšovaná (resp. byla podepsána pod nátlakem - nesvobodně).

Dodací list a změny obsahu uzavřené smlouvy

Vystavení dodacího listu nelze považovat za právní úkon, kterým by bylo možno navrhovat změny obsahu uzavřené smlouvy.

Určitost započtení

Z úkonu směřujícího k započtení musí být patrno, jaká pohledávka a v jaké výši se k započtení uplatňuje a proti jaké pohledávce věřitele.

Umístění podpisu na listině

Žádný právní předpis nestanoví, kde má být na listině, zachycující písemný projev vůle, umístěn podpis. Připustila-li soudní praxe, aby výpověď z nájmu bytu byla zahrnuta do žaloby, a zároveň běžně akceptuje, že podpis zástupce účastníka je obsažen v záhlaví podání, není důvodu zpochybňovat platnost výpovědi jen proto, že podpis zástupce…

Porušení právní povinnosti

Profesionální podnikatel v oboru dodávky vody si při obvyklé péči musí být vědom, že světlost (průřez) vodoměru a návazného potrubí může a musí mít vliv na požadovaný průtok vody z pohledu protipožární bezpečnosti, a to jak pro vlastníka, tak i pro nájemce (resp. napojené třetí osoby), přičemž lze obvykle předpokládat, že takové porušení může být…

Další členský vklad a další majetková účast

Vztah mezi členem družstva a družstvem o dalším členském vkladu či další majetkové účasti je vztahem závazkovým, z něhož vzniká družstvu právo na plnění a členu družstva povinnost plnit (§ 488 obč. zák.). Proto na tento vztah dopadá ustanovení § 261 odst. 3 písm. b) obch. zák. Otázky neupravené částí druhou obchodního zákoníku, popř. stanovami…

Smlouva o dílo

Dílo může být vymezeno určitě, i když neodkazuje na projektovou dokumentaci.