obchodní právo

Obchodní zastoupení a konkurenční doložka

Neplatnost konkurenční doložky pro absenci ujednání o časovém a územním omezení zákazu konkurence je stanovena pouze na ochranu obchodního zástupce

Statutární orgán a střet zájmů

Za střet zájmů není možné považovat automaticky každou situaci, kdy statutární orgán (společník) uzavírá smlouvu se „svou“ obchodní společností.

Doručení oznámení o odstoupení z funkce člena statutárního orgánu

Předáním oznámení o odstoupení z funkce člena statutárního orgánu předsedovi představenstva akciové společnosti je odstoupení doručeno společnosti.

Neúčinnost právního úkonu a konkurs

Byl-li na majetek dlužníka prohlášen konkurs a byla-li neúčinnost právního úkonu rozhodnutím soudu vyslovena po prohlášení konkursu na majetek dlužníka, stává se majetek, který odporovatelným právním úkonem ušel z dlužníkova majetku, součástí konkursní podstaty, a nemůže být postižen výkonem rozhodnutí. Rozhodnutí soudu, kterým bylo odpůrčí žalobě…

Úrok z prodlení a dobré mravy

Založil-li soud závěr o rozporu ujednání o výši úroku z prodlení s dobrými mravy výlučně na porovnání smluvené sazby se sazbou zákonnou, aniž byly zjištěny, zhodnoceny a zohledněny konkrétní okolnosti případu, jak to vyžaduje ustanovení § 3 odst. 1 ObčZ, nepostupoval v souladu s konstantní judikaturou a jeho právní posouzení věci je neúplné a…

Přiměřená obezřetnost

Obezřetnost při výběru dopravce by měla být na takové profesionální úrovni, aby to odpovídalo povaze a druhu zásilky.

Finanční leasing

Podstatou právního vztahu z tzv. finančního leasingu je, že leasingový pronajímatel sice zůstává po celou dobu trvání leasingu vlastníkem předmětu leasingu, jeho práva a povinnosti však náležejí podle smlouvy leasingovému nájemci, s výjimkou práva věc zcizit nebo zatížit právem třetí osoby. Odpovědnost za předmět nájmu spočívá na straně nájemce…

Nekalá soutěž

Pojem soutěžní záměr nelze ztotožňovat s úmyslem; soutěžní záměr existuje tehdy, když určitým jednáním jsou objektivně sledovány soutěžní, konkurenční cíle (na rozdíl od možných cílů jiných, např. vzdělávacích apod.).

Povinnosti podle § 186a obch. zák

Za rozhodnutí, kterým má dojít k obejití povinností stanovených v ustanovení § 186a obch. zák. pro případ zrušení kótace účastnických cenných papírů, lze takové rozhodnutí považovat jen tehdy, bude-li bez velmi vážného důvodu pro takový postup rozhodnutím valné hromady nastolen stav, kdy akcie společnosti nebudou obchodovatelné na žádném z…

§ 196a obchodního zákoníku

Ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák. se ani před novelou, provedenou zákonem č. 370/2000 Sb., tj. ve znění účinném do 31. prosince 2000, nevztahovalo na převody majetku učiněné v rámci běžného obchodního styku.

Opravné položky a společníci

Odpadnou-li důvody, jež vedly k vytvoření opravných položek, a veřejná obchodní či komanditní společnost opravné položky sníží nebo zruší, je povinna společníku, jehož účast ve společnosti v mezidobí zanikla vystoupením a který ji uhradil ztrátu, vrátit částku odpovídající té výši jím uhrazené ztráty, jíž společnost vykázala právě v důsledku…

Prohlášení konkursu na majetek dlužníka

O návrhu věřitele na prohlášení konkursu na majetek dlužníka rozhoduje soud prvního stupně zásadně po jednání, přičemž jednání musí být nařízeno, není-li skutkový stav věci mezi účastníky řízení nesporný.

Vypořádací podíl v družstvu

Vypořádání mezi družstvem a členem družstva, jehož členství za trvání družstva zaniklo, má být poctivé tak, aby hodnota vypořádacího podílu odpovídala hodnotě majetku připadajícího na jeho členský podíl.

Konkurs a zpeněžení zástavy

Došlo-li v konkursu k rozvrhu výtěžku zpeněžení zástavy, nemůže se nároku na vyplacení části výtěžku zpeněžení, odpovídající jeho zajištění, úspěšně domáhat ten zástavní věřitel, který do konkursu svou pohledávku nepřihlásil, nebo u ní neuplatnil právo na oddělené uspokojení.

Vady díla

Jsou-li vady díla důsledkem skutečností, o kterých zhotovitel věděl nebo musel vědět v době předání předmětu díla, nebrání přiznání práv z odpovědnosti za vady díla v soudním řízení ani uplynutí objektivní lhůty stanovené v § 562 odst. 2 ObchZ pro podání zprávy zhotoviteli o vadách díla.

Porušení smluvní povinnosti zhotovitele a škoda

Musel-li objednatel v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitele vynaložit náklady na dokončení díla, které by jinak nevynaložil a které spočívaly v zaplacení vyšší ceny za dílo dokončené jinými zhotoviteli, pak cenový rozdíl představuje skutečnou škodu.

Péče řádného hospodáře

Prodej nemovitosti za výrazně nižší než (v daném místě a čase) obvyklou cenu může být – podle okolností případu – porušením povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře.
Kupní smlouva, jíž jménem obou stran uzavřela stejná fyzická osoba jakožto jejich statutární orgán (případně člen statutárního orgánu) a v níž je sjednaná kupní cena výrazně nižší…

Veřejné potřeby a smlouva o dílo

Pod pojem zabezpečování veřejných potřeb jsou zahrnovány služby, na kterých je obecný zájem, a to typicky v oblasti hospodářské, zdravotnické, životního prostředí, sociální, kulturní atp. Tak i smlouva o dílo, která zajišťuje nezbytné služby umožňující provoz nemocnice, je uzavřena za účelem zabezpečování veřejných potřeb, protože zajištění…

Smluvní pokuta

Neplatné je smluvní ujednání, kterým je sankciováno nikoli plnění určité smluvní povinnosti, ale využití práva.

Neoprávněný majetkový prospěch

Nároky z neoprávněného majetkového prospěchu mezi podnikajícími subjekty, které vznikly před účinností obchodního zákoníku, je třeba posuzovat z pohledu úpravy obsažené v § 123 hospodářského zákoníku. Za vztah vznikající při podnikatelské činnosti právnických a fyzických osob je třeba považovat i vztah vzniklý v důsledku přijetí plnění, nebo jinak…