obchodní právo

Uznání dluhu a promlčení

Má-li mít uznání práva dlužníkem právní důsledky v podobě přetržení promlčení, je nutné, aby došlo k uznání práva jak co do důvodu, tak co do výše. Pokud jde o uznání práva co do důvodu, nemusí být sice tento důvod vždy v listině obsahující uznání práva uveden výslovně, ale musí být jednoznačně dovoditelný, např. poukazem na upomínku o zaplacení…

Právní nástupce investičního fondu

Akcionáři investičního fondu nejsou při postupu podle ustanovení § 35j zákona č. 248/1992 Sb. jeho právními nástupci, ale pouze ručí za závazky zaniklého investičního fondu. Investiční fond, který se přemění na podílový fond podle ustanovení § 35j zákona č. 248/1992 Sb., zaniká bez právního nástupce.

Průtahy řízení a náhrada škody

Nebylo-li v důsledku průtahů na straně soudu vydáno rozhodnutí, které by jinak vydáno zřejmě bylo, je třeba, pro účely náhrady škody, zkoumat, zda takováto soudem přiznaná pohledávka by byla z majetku žalovaného uspokojena.

Soudní poplatek při žalobě ve smyslu § 131a obch. zák.

V případě, že společník společnosti s ručením omezeným využije práva založeného ustanovením § 131a obch zák., je povinností společnosti soudní poplatek ohledně této žaloby zaplatit a jestliže jej zaplatí sám společník, žalující jménem společnosti, jedná se o bezdůvodné obohacení společnosti na jehož zaplacení má takový společník vůči společnosti…

Náležitosti smlouvy o dílo

Je-li ve smlouvě o dílo uvedena předběžná cena za provedení díla s tím, že přesná částka bude dohodnuta po dokončení projektové dokumentace dle provedeného a odsouhlaseného rozpočtu stavby, nevyhovuje takto stanovená cena díla žádnému ze způsobů určení ceny, které předpokládá § 536 odst. 3 obch. zák.

Kontrola činnosti společnosti s ručením omezeným jejími společníky

Ustanovení § 122 odst. 1 obch. zák., ve znění účinném do 31.12.2000, přiznává všem společníkům společnosti s ručením omezeným právo kontrolovat činnost společnosti. K zajištění podmínek pro výkon tohoto práva pak ustanovení § 122 odst. 2 obch. zák. poskytuje společníkům právo nahlížet do dokladů společnosti, tj. právo seznámit se…

Blankosměnka a námitky

Blankosměnka se stává směnkou až po doplnění chybějících náležitostí. Účinky přeměny blankosměnky ve směnku řádně vyplněnou pak nastávají ex tunc, ex tunc tedy vznikne i závazek rukojmí, který se na blankosměnku podepsal. Pokud výstavce podepsal blankosměnky až po jejich splatnosti, staly se platnými směnkami až okamžikem…

Vyčlenění družstva

Stane-li se vyčleňované družstvo vlastníkem nebo spoluvlastníkem jednoho či více domů s byty nebo nebytovými prostory, k nimž měli členové dosavadního družstva vlastnický či nájemní vztah, pak je povinno respektovat práva a povinnosti těchto členů jako jejich nový partner a nástupce dosavadního družstva.

Ručení společníků zaniklé veřejné obchodní společnosti

Zákonné ručení společníků zaniklé veřejné obchodní společnosti zajišťuje závazek veřejné obchodní společnosti i v případě jeho přechodu na právního nástupce při přeměně společnosti, přičemž majetková povaha právního nástupce je nerozhodná.

Jednání za podnikatele

Osoba, jednající jménem podnikatele, aniž by bylo nutné zmocnění na základě plné moci, musí být osobou, jednajícím jménem podnikatele (nemusí být ale jeho zaměstnancem, ani nemusí být k němu v žádném vztahu, upraven není ani obsah a forma pověření). Činností, kterou je tato osoba pověřena, musí ....

Občanské sdružení a obchodní rejstřík

Ustanovení § 3 odst. 1 písm. a), b) obch. zák., podle kterého se do obchodního rejstříku zapisují obchodní společnosti, družstva a jiné právnické osoby a ust. § 21 odst. 4 obch. zák., podle kterého se do obchodního zákoníku zapisují zahraniční právnické i fyzické osoby jsou ustanoveními kogentními a vymezení okruhu právnických osob zapisovaných do…

Přihláška pohledávky do konkursu

Přihláška věřitelovy pohledávky do konkursu je podáním, které má charakter žaloby, proto také její náležitosti jsou srovnatelné s náležitostmi žaloby. Skutkové okolnosti, z nichž lze usuzovat na existenci přihlašované pohledávky, musí být vylíčeny tak, aby v přihlášce popsaný skutek, na jehož základě věřitel uplatňuje svůj nárok do konkursu…

Povinnost podat návrh na konkurs

Okruh osob, povinných podat návrh na prohlášení konkursu, ve smyslu § 4a zákona o konkursu a vyrovnání, nelze rozšiřovat nad rámec tohoto zákonného ustanovení, nelze pak ani dovozovat ve vztahu k třetím osobám ....

Zánik účasti tichého společníka na podnikání

Ustanovení § 679 odst. 1 obch. zák. není ustanovením kogentním, nic nebrání tomu, aby si účastnici smlouvy o tichém společenství, uzavřené na dobu určitou, upravili ....

Právní úkon v obchodních vztazích

Výkladové pravidlo právního úkonu, uvedené v ustanovení § 35 odst. 2 obč. zák., které stanoví, že projev vůle je nutné vykládat podle vůle toho, kdo právní úkon učinil, je pro obchodní závazkové vztahy....

Nabytí věci od nevlastníka podle obchodního zákoníku

„Vědět“ ve smyslu § 446 obch. zák. znamená, že musí jít o pozitivní znalost nějaké skutečnosti, v daném případě znalost o neexistenci vlastnického práva, tato znalost musí být....

Uznání dluhu

Určitost projevu vůle uznat dluh co do důvodu a výše musí být dána obsahem listiny, na níž je toto zaznamenáno. Nestačí, že dlužníku, který jednostranný právní úkon učinil, příp. věřiteli, kterému byl tento úkon adresován, byl jasný jak důvod uznávaného dluhu, tak jeho výše, není-li to poznatelné z textu listiny. Určitost písemného projevu vůle je…

Rozhodování rejstříkového soudu

Podle ustanovení § 200b odst. 2 o. s. ř. rozhoduje rejstříkový soud o obsahu zápisu bez jednání usnesením. Jestliže však je v řízení třeba provádět dokazování, musí soud k jejich provedení svolat jednání a umožnit účastníkům řízení, aby se k prováděným důkazům vyjádřili.

Promlčení v mezinárodní silniční nákladní dopravě

Ustanovení, upravující dobu promlčení podle Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), uveřejněné vyhláškou ministra zahraničních věcí pod číslem 11/1975 Sb. se vztahuje nejen k těm nárokům, které úmluva sama výslovně upravuje, nýbrž ke všem nárokům vzniklým z přeprav prováděných v režimu Úmluvy…

Ocenění majetku pro účely podle § 69a odst. 3 písm. c) obchodního zákoníku ve znění před 1.1.2001

V případě oceňování majetku pro účely ustanovení § 69a odst. 3 písm. c) obch. zák. ve znění do 1.1.2001 se nepoužije postup podle zákona č. 151/1997 Sb. Ten se použije v případech, kdy právní předpis odkazuje na použití zvláštního předpisu pro ocenění, jestliže existuje veřejný zájem na tom, aby ocenění proběhlo podle zákonem stanovených…