obchodní právo

Aktivní legitimace

Neuvedení přesného označení obchodní společnosti ve smlouvě neznamená bez dalšího nedostatek aktivní legitimace v případném sporu ve věci, vycházející z takové smlouvy.

Provedení díla

Zavinění subdodavatele při provádění díla je bez dalšího třeba přičítat i zhotoviteli, podaří-li se těmto subdodavatelům prokázat, že porušení povinnosti sankcionované smluvní pokutou nezavinili, nevznikne povinnost zaplatit smluvní pokutu ani zhotoviteli.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti

Pozvánka na valnou hromadu musí být určitá a srozumitelná. Formulace jednotlivých bodů programu valné hromady proto musí být do té míry určitá, aby umožňovala společníkům se rozhodnout, zda se valné hromady společnosti zúčastní, a aby umožňovala společníkům zajistit si podmínky pro tuto účast a připravit se na jednání valné…

Neplatnost valné hromady společnosti

Není-li prokázáno, že úmyslem společnosti, resp. jejího představenstva či většinového akcionáře, bylo obejít ustanovení § 186a obch.zák., nelze bez dalšího říci, že přeměna podoby akcií z listinných akcií na zaknihované je obcházením ustanovení § 186a obch. zák.

Změna práv a povinností mezi účastníky závazkového vztahu

Pro rozlišení , zda jde o kumulativní či privativní novaci je rozhodná vůle účastníků právního úkonu. Při zjišťování jejího obsahu se uplatní i výkladové pravidlo obsažené v ustanovení § 35 odst. 2 obč. zák., podle něhož právní úkony vyjádřené slovy je třeba vykládat nejen podle jejich jazykového vyjádření, ale zejména též podle vůle toho, kdo…

Notářský zápis

Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti není sám o sobě samostatným zavazovacím důvodem a ani se jím nezakládá domněnka o existenci dluhu v době jeho sepsání.


Není-li v notářském zápise výslovně uvedeno, jakým způsobem byla zjištěna totožnost účastníků, nesplňuje tento notářský zápis formální náležitosti stanovené zákonem pro sepisování…

Obchodní tajemství ve smyslu obchodního zákoníku

Aby se jednalo o obchodní tajemství ve smyslu obchodního zákoníku, musí být splněny všechny zákonem stanovené znaky. Ochrana obchodního tajemství vzniká okamžikem naplnění všech pojmových znaků obchodního tajemství, a zaniká, jestliže odpadne některý z pojmových znaků obchodního tajemství.

Odporovatelnost

Pro posouzení možnosti odporovat právním úkonům dlužníka, zkracujícím věřitele (učiněným v úmyslu zkrátit věřitele), postačuje, aby dlužník sledoval svým jednáním zkrácení jakékoliv pohledávky svého věřitele; není vůbec rozhodné, zda šlo o pohledávku splatnou či nesplatnou, popřípadě budoucí, nebo zda pohledávka byla…

Doložení oprávnění jednat za právnickou osobu (z judikatury)

Oprávnění jednat za právnickou osobu musí být soudu prokázáno. Případná vada spočívající v nedostatku průkazu k jednání za právnickou osobu je - obdobně jako nedostatek procesní plné moci - odstranitelným nedostatkem podmínky řízení (§ 104 odst. 2 o. s. ř.). Dodatečné doložení tohoto oprávnění činí zhojenými i ty úkony, k nimž došlo…

Souhrn práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu

Souhrn práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu má majetkovou hodnotu, připadne-li tato majetková hodnota výlučně jednomu z rozvedených manželů, znamená to, že je nutno tuto majetkovou hodnotu ocenit a vypořádat.

Dodávky vody

Dodávky vody se řídí soukromoprávními předpisy, tj. dnes občanským a obchodním zákoníkem, ale z úpravy zde obsažené se uplatní pouze smluvní princip vzniku závazků, popř. některá ustanovení upravující obecné problémy závazkových vztahů (např. promlčení nároků, odpovědnostní vztahy).

Smlouva o prodeji podniku

Ve smlouvě o prodeji podniku (jeho části) nemusí být jednotlivé věci, práva a jiné majetkové hodnoty vyjmenovány, není ani vyloučeno, aby smlouva sestávala z několika dílčích smluv tvořících ve svém souhrnu vzájemně provázaný celek; musí však v ní být vymezen podnik (jeho část), který je předmětem smlouvy. Jestliže není předmětem smlouvy podnik…

Dědic zaměstnavatele

Dědicem zaměstnavatele, který je fyzickou osobou, může být ve smyslu ustanovení § 462 obč. zák. i stát.

Souhlas městského (obecního) úřadu podle § 3 odst. 2 zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor

V případě pronájmu nemovitosti, byly-li v pronajímané nemovitosti (budově) místnosti stavebně určené k provozování obchodu či služeb, musel být dán předchozí souhlas městského (obecního) úřadu podle § 3 odst. 2 zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor, a to i v případě, že nemovitost (budova) byla pronajata jako…

Osobní automobil nelze podřadit pod pojem „zboží a materiál"

Osobní automobil nelze podřadit pod pojem „zboží a materiál".

Po vyhlášení konkursu na společnost v likvidaci lze likvidátorovi ve smyslu § 13a zákona o konkursu a vyrovnání poskytovat odměnu pouze za činnosti, které zůstaly v jeho působnosti a nemůže mu být poskytována odměna za provádění činností, které přešly do působnosti správce konkursní…

Vada průkazu k jednání za právnickou osobu

Případný nedostatek, nebo jakákoli dílčí vada průkazu k jednání za právnickou osobu, obdobně jako nedostatek procesní plné moci, je pouhým nedostatkem podmínky řízení, a to nedostatkem odstranitelným. Opatřením soudu k jeho odstranění je zpravidla výzva k předložení průkazu řádného, přičemž dodatečné doložení oprávnění jednat za právnickou osobu…

Věřitel může návrh na prohlášení konkursu podat i pro splatnou pohledávku, o níž dosud nebylo příslušným orgánem pravomocně rozhodnuto

Věřitel může návrh na prohlášení konkursu podat i pro splatnou pohledávku, o níž dosud nebylo příslušným orgánem pravomocně rozhodnuto. Povaha řízení o návrhu na prohlášení konkursu nevylučuje, aby soud o skutečnostech, jež jsou mezi účastníky sporné, prováděl dokazování, není však povinností konkursního soudu provádět dokazování o tom, zda…

Osvědčení úpadku dlužníka a osvědčení majetku dlužníka

Osvědčení úpadku dlužníka a osvědčení majetku dlužníka, postačujícího k úhradě nákladů konkursu, není náležitostí návrhu na prohlášení konkursu, ani podmínkou konkursního řízení.

Podmínkou pro prohlášení konkursu není, aby bylo osvědčeno, že dlužník má majetek postačující k úhradě nákladů…

Užití zapsané ochranné známky může být jednáním proti dobrým mravům soutěže

Užití zapsané ochranné známky může být jednáním proti dobrým mravům soutěže a tedy jednáním nekalé soutěže, proti kterému se dotčený má právo bránit, a soud je povinen mu ochranu práv poskytnout, a to za podmínek uvedených v ustanovení § 74 o. s. ř. i vydáním předběžného opatření.

Zakládající členové družstva

I když notářský zápis a stanovy bytového družstva rozlišují mezi „zakládajícími členy družstva“, za které považují osoby přítomné na ustavující schůzi družstva a členy, kteří se stali členy družstva od okamžiku jeho vzniku, ale nebyli na ustavující schůzi, z pohledu obchodního zákoníku jsou všichni členové, kterým přešlo členství rozdělením…