obchodní právo

Dohoda o převodu členských práv v družstvu

Je-li k uzavření dohody o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu ve smyslu § 230 obch. zák. legitimován člen družstva a ve skutečnosti dohodu uzavře pouze jeden ze společných členů, je takováto dohoda absolutně neplatná podle § 39 obč. zák. pro rozpor se zákonem.

Konečná zpráva konkurzního správce

Nabude-li usnesení o schválení konečné zprávy právní moci, je zásadně vyloučeno, aby problematikou, k jejímuž řešení je konečná zpráva primárně určena, se v konkursu soudy zabývaly později, např. při vydání rozvrhového usnesení či při vydání usnesení o zrušení konkursu.

Nekalá soutěž

Pro posouzení, zda je jednání konkrétního subjektu jednáním v hospodářské soutěži, je rozhodné to, zda je toto jednání motivováno soutěžním záměrem a nikoli záměrem jiným. Zveřejnění splatných, doposud neuhrazených, závazků dlužníků není za předpokladu, že jde o informaci pravdivou, a že její zveřejnění směřuje k vymáhání dluhu, nekalou soutěží…

Plnění solidárními dlužníky

V rozsahu plnění poskytnutého na dluh ostatními solidárními dlužníky zaniká i pohledávka přihlášená do konkursu.

Omezení jednatelského oprávnění

Ustanovení stanov o způsobu jednání právnické osoby není vnitřním omezením jednatelského oprávnění ve smyslu ustanovení § 191 odst. 2 obch. zák. Za taková omezení lze považovat pouze omezení, která zakazují představenstvu jako celku nebo osobám jednajícím jménem představenstva, a tedy i jménem společnosti, učinit určitý právní úkon či právní úkony…

Revokace usnesení valné hromady o vstupu společnosti do likvidace

Před účinností novely obchodního zákoníku provedené zákonem č. 370/2000 Sb. neumožňoval obchodní zákoník, aby valná hromada akciové společnosti revokovala své usnesení o vstupu společnosti do likvidace.

Obchodní zákoník a bezdůvodné obohacení

Sama skutečnost, že obchodní zákoník nemá vlastní úpravu bezdůvodného obohacení neznamená, že závazkový vztah vzniklý mezi tím, kdo se obohatil, a tím, na jehož úkor se takto obohatil, nemůže být svou povahou vztahem obchodním. Jelikož obchodní zákoník neupravuje veškeré závazkové vztahy, do nichž podnikatelé vstupují, nelze pouze z toho, že…

Majetek v konkursní podstatě

Má-li úpadce za to, že soupis konkursní podstaty není správně proveden (správce konkursní podstaty podle jeho názoru některé významné složky majetku patřícího do jeho konkursní podstaty pominul nebo naopak sepsal majetek, který sepsán být neměl), může se domáhat v konkursním řízení toho, aby konkursní soud zjednal nápravu případného pochybení…

Bankovní záruka

V případě bankovní záruky podle ustanovení § 313 a násl. obch. zák. se neprosazuje princip akcesority a subsidiarity zajišťovacího závazku, bankovní záruka je svou podstatou (v širším slova smyslu) zvláštním druhem ručení. Účel tohoto zajišťovacího institutu je shodný s účelem institutu ručení.

Obchodní zákoník a stanovy obchodní společnosti či družstva

Stanovy obchodní společnosti či družstva jsou smlouvou sui generis. Jestliže tedy stanovy, jako smlouva sui generis, obsahují - v souladu s ustanovením § 233 odst. 5 obch. zák. - odchylný způsob vypořádání od způsobu určeného obchodním zákoníkem (ze kterého vyplývá vypořádání v penězích) - nemůže být tento způsob určen tak, aby umožňoval družstvu …

Dobré jméno právnické osoby

Pojem dobré pověsti právnické osoby ve smyslu ustanovení § 19b odst. 3 občanského zákoníku je úzce spjat s hospodářskou soutěží (ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 obchodního zákoníku – zákona č. 513/1991 Sb.), a to i když tu nejde o výlučnou ochranu dobré pověsti právnické osoby jen mezi účastníky hospodářské soutěže…

Pojem „zboží“ a § 446 obch. zák.

V případech, kdy aplikace obchodního zákoníku vyplývá z dohody stran podle ustanovení § 262 odst. 1 obchodního zákoníku, je nepochybné, že, vzhledem k postavení stran nebo charakteru závazkového vztahu, nelze pojem zboží omezit pouze na věci, které kupující nabývá od jiného podnikatele, aby je mohl dále prodávat, když takový výklad by, zejména ve…

Organizační složka zahraniční právnické osoby

Skutečnost, že organizační složka zahraniční právnické osoby umístěná na území České republiky je zapsána do obchodního rejstříku neznamená, že tato organizační složka je nositelem právní subjektivity a způsobilým účastníkem řízení.

Zhoršení zástavy

Na újmu zástavního věřitele se zástava zhorší tehdy, jestliže nebude možné při jejím zpeněžení dosáhnout takový výtěžek, který bylo možné očekávat při zřízení zástavního práva a který současně nebude postačovat k plné úhradě zajištěné pohledávky s příslušenstvím, popřípadě k úhradě zajištěné pohledávky s příslušenstvím ve sjednaném rozsahu. Na…

Kupní smlouva a výzva soudu podle § 43 odst. 1 o. s. ř

Pro posouzení, zda vznikla kupní smlouva na základě objednávky zboží, je nezbytné zjistit nejen to, zda taková objednávka má náležitosti kupní smlouvy podle § 409 odst. 2 obchodního zákoníku, tj. zda v ní bylo specifikováno dostatečně určitě požadované zboží a kupní cena nebo způsob jejího určení, nýbrž i to, zda účastníci dodrželi postup při…

Smlouva o dílo

Aplikace ustanovení § 542 odst. 1 obchodního zákoníku přichází v úvahu tehdy, pokud zhotovitel věci zhotovuje v místě v tomto ustanovení zmiňovaném. Pokud zhotovitel zpochybňuje vlastnictví objednatele k jednotlivým věcem, použitým v rámci realizace díla, nelze pouze z ustanovení § 542 odst. 1 obchodního zákoníku dovozovat existenci vlastnického…

Promlčení podle obchodního zákoníku

Skutečnost, že obchodní zákoník výslovně neupravuje počátek běhu promlčecí doby a její délku, pokud jde o právo na vydání bezdůvodného obohacení, neznamená nutnost aplikace právní úpravy občanského zákoníku, nýbrž pouze to, že tyto otázky je zapotřebí řešit dle obecných ustanovení obchodního zákoníku o promlčení (dle jeho § 391 a §…

Výmaz společnosti z obchodního rejstříku

Je-li podán návrh na povolení výmazu společnosti s ručením omezeným z obchodního rejstříku poté, co bylo zahájeno řízení o neplatnost usnesení valné hromady, kterým byl schválen návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, stává se navrhovatel v řízení o neplatnost takového usnesení účastníkem rejstříkového řízení o povolení výmazu společnosti z…

Odstoupení od smlouvy a smluvní pokuta

Odstoupení od smlouvy se nedotýká již existujícího nároku na zaplacení smluvní pokuty.

Neplatnost usnesení valné hromady společnosti

Ztrátou postavení, opravňujícího určitou osobu k podání návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady podle § 131 odst. 1 obch. zák., ztrácí oprávněná osoba v zásadě i aktivní věcnou legitimaci v řízení podle § 131 obch. zák. To však neplatí, jestliže prokáže, že v době rozhodování trvá její právní zájem na vydání požadovaného rozhodnutí…