obchodní právo

Smlouva o prodeji části podniku

Z hlediska způsobilosti části podniku být samostatnou organizační složkou schopnou prodeje není nutné, aby se zdroje a zařízení pro dodávky médií nacházely v areálu této části podniku.

Zánik společného členství v bytovém družstvu

Je-li zrušeno právo společného nájmu družstevního bytu rozvedenými manželi a určeno, kdo z nich bude jako nájemce a člen družstva byt užívat, zaniká společné členství v družstvu. Členský podíl v družstvu se jako původně společné majetkové právo manželů stává ve vztahu k družstvu majetkovým právem jen jednoho z manželů. Pokud v daném případě do…

Absolutní neplatnost právního úkonu

Stanovení absolutní neplatnosti určitého právního úkonu a vědomosti o ní je jednak věcí poznání a jednak věcí hodnocení; je otázkou především právní kvalifikace právního úkonu, která je výsledkem poznání a hodnocení příčiny neplatnosti a její subsumpce pod určitou právní normu. K takové kvalifikaci je v konečném důsledku způsobilý pouze soud…

Námitka promlčení

Právo dlužníka vznést námitku promlčení není omezeno pouze na určité stádium soudního řízení a lze ji tak uplatnit kdykoli v průběhu řízení až do právní moci rozhodnutí ve věci, tj. i v rámci řízení odvolacího. V režimu neúplné apelace se však může odvolací soud zabývat námitkou promlčení vznesenou až v odvolacím řízení, jen není-li spojena s…

Bezdůvodné obohacení a promlčení podle občanského a obchodního zákoníku

Skutečnost, že obchodní zákoník nemá vlastní úpravu bezdůvodného obohacení neznamená, že závazkový vztah vzniklý mezi tím, kdo se obohatil, a tím, na jehož úkor se takto obohatil, nemůže být svou povahou vztahem obchodním. Jelikož obchodní zákoník neupravuje veškeré závazkové vztahy, do nichž podnikatelé vstupují, nelze jen z toho, že určitý…

Souhlas valné hromady s uzavřením smlouvy ve smyslu § 196a obch. zák.

Vzhledem k tomu, že obchodní zákoník ve smyslu § 196a vyžaduje předchozí souhlas valné hromady s uzavřením smlouvy, jsou právní úkony učiněné bez předchozího souhlasu valné hromady neplatné pro rozpor se zákonem podle ustanovení § 39 občanského zákoníku. S ohledem na ustanovení § 196a odst. 4 obchodního zákoníku se toto uplatní nikoli pouze na…

Nárok na slevu z ceny díla

Nárok na slevu z ceny díla odpovídá rozdílu mezi hodnotou, kterou by mělo dílo bez vad, a hodnotou, kterou by mělo dílo dodané s vadami, přičemž pro určení hodnot je rozhodující doba, v níž se mělo uskutečnit řádné plnění. Východiskem pro určení hodnoty díla pak je smlouva o dílo, respektive v této smlouvě vymezený předmět díla, přičemž poměřovat…

Dobré mravy a smluvní pokuta

Při zkoumání platnosti ujednání o smluvní pokutě z hlediska dobrých mravů je nutno uvážit funkce smluvní pokuty (funkce preventivní, uhrazovací a sankční). V souvislosti s výší smluvní pokuty je třeba, aby pokuta zahrnovala všechny škody, které lze rozumně v daném konkrétním vztahu s porušením určité povinnosti očekávat, musí mít dostatečnou…

Předběžná otázka, jednání prokuristy

Vzhledem k tomu, že zástavní právo mohlo a může vzniknout i na základě neplatné zástavní smlouvy a že zástavní právo nevzniká ve všech případech, v nichž byla uzavřena platná zástavní smlouva a došlo podle ní ke vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí, není případné určení neplatnosti nebo platnosti zástavní smlouvy právním prostředkem…

Kupní smlouva

Dostatečné určení předmětu kupní smlouvy, jako podmínku její platnosti podle § 37 odst. 1 občanského zákoníku, v případě prodeje věcí úhrnem nelze ztotožňovat s konkretizací (individualizací) jednotlivých věcí, které předmět takové smlouvy tvoří, nýbrž je nutno vztahovat k vymezení tohoto „úhrnu“ za použití údajů určujících např. místo, kde se…

Dobré mravy

Pro závěr o neplatnosti dohody o výši úroku z prodlení z důvodu rozporu s dobrými mravy nestačí jen samotná výše úroku bez toho, aniž by byly posuzovány další rozhodné okolnosti, které vedly k uzavření této dohody.

Promlčení a exekuce

Právo pravomocně přiznané lze vykonat v exekučním řízení zahájeném v desetileté lhůtě podle § 408 odst. 1 obch. zák.

Jednání jménem právnické osoby

Ustanovení stanov o způsobu jednání právnické osoby není vnitřním omezením jednatelského oprávnění ve smyslu ustanovení § 191 odst. 2 obch. zák., ale ustanovením odchylného způsobu jednání jménem společnosti podle ustanovení § 191 odst. 1 téhož předpisu.

Porušení povinnosti a náhrada škody podle obchodního zákoníku

Realizuje-li banka příkaz klienta, aniž tento příkaz splňuje smluvně stanovené podmínky, jedná tak v rozporu s takovýmto smluvním ujednáním a takové jednání je nutno hodnotit jako porušení smlouvy.

Konkurs

Pro úvahu, zda na straně přihlašovatele pohledávky do konkursu došlo v průběhu sporu o určení pravosti jeho pohledávky k procesnímu nástupnictví formou singulární sukcese, nejsou rozhodné listiny (smlouvy o postoupení pohledávek), nýbrž to, kdo se stal procesním nástupcem konkursního věřitele v konkursním řízení.

Bezdůvodné obohacení

Pouze ze skutečnosti, že určitý závazkový vztah je upraven jen v zákoníku občanském, nelze bez dalšího dovozovat, že jde o vztah občanskoprávní.

Dohoda o převodu členských práv v družstvu

Je-li k uzavření dohody o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu ve smyslu § 230 obch. zák. legitimován člen družstva a ve skutečnosti dohodu uzavře pouze jeden ze společných členů, je takováto dohoda absolutně neplatná podle § 39 obč. zák. pro rozpor se zákonem.

Konečná zpráva konkurzního správce

Nabude-li usnesení o schválení konečné zprávy právní moci, je zásadně vyloučeno, aby problematikou, k jejímuž řešení je konečná zpráva primárně určena, se v konkursu soudy zabývaly později, např. při vydání rozvrhového usnesení či při vydání usnesení o zrušení konkursu.

Nekalá soutěž

Pro posouzení, zda je jednání konkrétního subjektu jednáním v hospodářské soutěži, je rozhodné to, zda je toto jednání motivováno soutěžním záměrem a nikoli záměrem jiným. Zveřejnění splatných, doposud neuhrazených, závazků dlužníků není za předpokladu, že jde o informaci pravdivou, a že její zveřejnění směřuje k vymáhání dluhu, nekalou soutěží…

Plnění solidárními dlužníky

V rozsahu plnění poskytnutého na dluh ostatními solidárními dlužníky zaniká i pohledávka přihlášená do konkursu.