NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. září 2004, kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti

Sbírka:  493/2004 | Částka:  170/2004
21.9.2004

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

493

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 1. září 2004,
kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě a kterým se konkretizuje způsob
výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti


      Vláda nařizuje k provedení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb. a zákona č. 103/2004 Sb.:


§ 1

      Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1) rozsah a náležitosti uplatňování prokazatelné ztráty ve veřejné linkové dopravě (dále jen ,,prokazatelná ztráta") a prokazatelné ztráty z poskytování žákovského jízdného (dále jen ,,ztráta ze žákovského jízdného"), vzniklých dopravcům v důsledku plnění závazků veřejné služby2), a konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti.


§ 2

      Prokazatelná ztráta se vztahuje buď na jednotlivé spoje, na linku, podíl kilometrů linky nebo na soubor linek veřejné linkové dopravy, provozovaných dopravcem v důsledku zajišťování dopravní obslužnosti plněním závazků veřejné služby.


§ 3

Přiměřený zisk

      (1)  Přiměřeným ziskem se pro účely tohoto nařízení rozumí částka, která se vypočte jako součet částky, která po zdanění a po minimálním přídělu do povinných fondů nepřekračuje 1/8 ceny autobusů (odstavec 4) používaných zpravidla pro veřejnou linkovou dopravu zajišťující dopravní obslužnost plněním závazku veřejné služby (dále jen ,,veřejná linková doprava"), a částky, která nepřekračuje podíl ceny investic souvisejících s provozováním veřejné linkové dopravy odpovídající době životnosti dle zvláštního zákona3), pokud s těmito investicemi vyjádřil pro účely jejich zahrnutí do výpočtu prokazatelné ztráty souhlas příslušný dopravní úřad4). Tento součet se sníží o částku celkových účetních odpisů autobusů používaných ve veřejné linkové dopravě, o částku celkových účetních odpisů investic souvisejících s provozováním veřejné linkové dopravy a o částku přiznané dotace ze státního rozpočtu na nákup nově vyrobených autobusů a dotace z rozpočtů krajů nebo rozpočtů obcí na nákup nově vyrobených autobusů.

      (2)  Podmínka uvedená v odstavci 1 vyjádřená pojmem ,,zpravidla" je splněna, ujede-li vozidlo ve veřejné linkové dopravě v daném roce více než 80 % kilometrů z celkového počtu ujetých kilometrů.

      (3)  Investicemi souvisejícími s provozováním veřejné linkové dopravy se pro účely tohoto nařízení rozumí investice do
a)
technické základny provozu,
b)
informačního a odbavovacího systému pro cestující,
c)
vybavení autobusových nádraží, autobusových stanovišť a zastávek,
d)
technických zařízení pro řízení provozu, jsou-li vlastnictvím dopravce.

      (4)  Pro výpočet přiměřeného zisku použije dopravce cenu oznámenou Ministerstvem dopravy ve Věstníku dopravy pro jednotlivé typy autobusů předem pro kalendářní rok.

§ 4

Doklad pro výpočet prokazatelné ztráty

      (1)  Dopravce si prokazatelnou ztrátu za předchozí období sám vypočte a výpočet prokazatelné ztráty doloží příslušnému dopravnímu úřadu propočtem5) a dokladem ,,Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti" (dále jen ,,doklad").

      (2)  Propočet a doklad uloží dopravní úřad po dobu následujících 3 let od okamžiku úhrady prokazatelné ztráty dopravci.

      (3)  Vzor dokladu je uveden v příloze tohoto nařízení.

§ 5

Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty

      (1)  Výpočet předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty předkládaného dopravcem provede dopravce sám podle vlastních výsledků z provozování veřejné linkové dopravy v předchozím kalendářním roce nebo, pokud jde o období kratší než 1 rok, za období, v němž veřejnou linkovou dopravu provozoval.

      (2)  Ustanovení § 2 až 4 se použijí obdobně pro provedení jejího odhadu včetně propočtu a dokladu.

§ 6

Ztráta ze žákovského jízdného a způsob jejího výpočtu

      (1)  Ztráta ze žákovského jízdného je ztráta, která vzniká dopravci v důsledku poskytování žákovského jízdného ve veřejné linkové dopravě podle zvláštního právního předpisu6).

      (2)  Ztrátu ze žákovského jízdného vypočte dopravce jako rozdíl jízdného bez slevy na žákovské jízdné a jízdného se slevou na žákovské jízdné. Výše slevy poskytovaná žákům ve věku od 6 do 15 let i žákům ve věku od 15 do 26 let je stanovena zvláštním právním předpisem6).

      (3)  Dopravce si ztrátu ze žákovského jízdného vypočte sám a doloží její výši příslušnému dopravnímu úřadu. Dopravci náleží úhrada prokazatelné ztráty z poskytování žákovského jízdného.

§ 7

Tržby

      Pro účely tohoto nařízení se pro výpočet prokazatelné ztráty7) tržby a výnosy zvýší o částku uhrazenou dopravci jako úhrada ztráty ze žákovského jízdného (§ 6 odst. 2).

§ 8

Výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti

      Kontrolu použití finančních prostředků na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou dopravní úřad nebo Ministerstvo dopravy zaměřuje na:
a)
nákladové vstupy, zejména členění režijních nákladů,
b)
evidenci tržeb od cestujících,
c)
účinnost odbavovacího systému pro cestující z hlediska jeho průkaznosti,
d)
doklady používané dopravcem k výpočtu prokazatelné ztráty, předběžného odhadu prokazatelné ztráty a ztráty ze žákovského jízdného,
e)
užití finančních prostředků získaných z úhrady prokazatelné ztráty.

§ 9

Přechodné ustanovení

      Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se vztahují dosavadní právní předpisy.

§ 10

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Předseda vlády:


JUDr. Gross v. r.

Ministr dopravy:


Ing. Šimonovský v. r.

Příloha k nařízení vlády č. 493/2004 Sb.


––––––––––––––––––––
1)
Nařízení Rady 1191/69/EHS ze dne 26. června 1969 o postupu členských států ohledně závazků spojených s veřejnými službami v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách, ve znění nařízení Rady 1893/91/EHS ze dne 20. června 1991.
2)
§ 19 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 150/2002 Sb. a zákona č. 103/2004 Sb.
3)
§ 30 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 280/2004 Sb.
4)
§ 2 odst. 21 zákona č. 111/1994 Sb.
5)
Čl. 17 Nařízení Rady 1191/69/EHS.
6)
Například výměr Ministerstva financí č. 01/2004 ze dne 5. 12. 2003, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, ve znění výměru Ministerstva financí č. 02/2004 ze dne 27. 4. 2004.
7)
§ 19b odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb.