NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. ledna 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  21/2018 | Částka:  13/2018
9.2.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

21

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 31. ledna 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky
na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů


      Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb.:

Čl. I

      Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění nařízení vlády č. 305/2006 Sb., nařízení vlády č. 315/2009 Sb. a nařízení vlády č. 80/2014 Sb., se mění takto:

      1.  Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta ˙Směrnice Komise (EU) 2016/2037 ze dne 21. listopadu 2016, kterou se mění směrnice Rady 75/324/EHS, pokud jde o maximální povolený tlak aerosolových rozprašovačů, a o přizpůsobení jejích ustanovení o označová-ní nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.˙.

      2.  V příloze č. 1 bodě 1.2 se písmeno a) včetně poznámek pod čarou č. 8 a 9 zrušuje.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písme-na a) až c).

      3.  V příloze č. 1 se na konci bodu 1.2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:
˙d)
pokyn pro bezpečné zacházení P102 podle přímo použitelného předpisu10), pokud je aerosolový rozprašovač spotřebním výrobkem, a
e)
veškeré další pokyny k používání, které spotřebitele upozorní na specifická nebezpečí spojená s výrobkem; je-li k aerosolovému rozprašovači přiložen samostatný návod k použití, musí v něm být takové pokyny k používání uvedeny.˙.

      4.  V příloze č. 1 bod 2.1.2 zní:
˙2.1.2  V závislosti na plynu obsaženém v aerosolovém rozprašovači nesmí tlak v aerosolovém rozprašovači při 50 °C překročit hodnoty uvedené v následující tabulce:


Obsažený plyn
Tlak při 50 °CZkapalněný plyn nebo plynná směs s mezí zápalnosti na vzduchu při teplotě 20 °C a standardním tlaku 101,3 kPa
1,2 MPaZkapalněný plyn nebo plynná směs, které nemají mez zápalnosti na vzduchu při teplotě 20 °C a standardním tlaku 101,3 kPa
1,32 MPaStlačený plyn nebo plyny rozpuštěné pod tlakem, které nemají mez zápalnosti na vzduchu při teplotě 20 °C a standardním tlaku 101,3 kPa
1,5 MPa
˙.


Čl. II

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 12. února 2018.
Předseda vlády:


Ing. Babiš v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:


Ing. Hüner v. r.