Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  484/2000 | Částka:  140/2000
29.12.2000

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

484

VYHLÁŠKA
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 18. prosince 2000,
kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem
při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení
a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.,
o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb
(advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů


      Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 374a písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb. a zákona č. 30/2000 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

      (1)  Při rozhodování o náhradě nákladů řízení (§ 151 občanského soudního řádu) soud určí výši odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem v občanském soudním řízení podle sazeb a za podmínek uvedených v této vyhlášce.

      (2)  U odměny za zastupování notářem se podle této vyhlášky postupuje, jen zastupoval-li notář účastníka v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštním právním předpisem.1)

§ 2

      (1)  Sazby odměny se stanoví pro řízení v jednom stupni z peněžité částky, která je předmětem řízení, nebo podle druhu projednávané věci.

      (2)  V sazbě podle odstavce 1 jsou zahrnuty všechny úkony právní služby provedené advokátem nebo notářem s výjimkou odměny za úkony, která patří k nákladům řízení, o jejichž náhradě soud rozhoduje podle § 147 občanského soudního řádu.

HLAVA II

SAZBA ODMĚN

Díl 1

Sazby odměn v řízení prováděném podle části třetí občanského soudního řádu

§ 3

      (1)  Není-li stanoveno jinak, ve věcech, v nichž je předmětem řízení zaplacení peněžité částky, činí sazba odměny

      1.  do 500 Kč
1 500 Kč,  
2.  přes 500 do 1 000 Kč
3 000 Kč,  
3.  přes 1 000 do 5 000 Kč
4 500 Kč,  
4.  přes 5 000 do 10 000 Kč
6 000 Kč,  
5.  přes 10 000 do 200 000 Kč
6 000 Kč a
15 % z částky pře-sahující 10 000 Kč,
6.  přes 200 000 Kč
34 500 Kč a
1,5 % z částky pře-sahující 200 000 Kč,
7.  přes 10 000 000 Kč
172 500 Kč a
0,015 % z částky pře-sahující 10 000 000 Kč.

      (2)  Jde-li o opětující se plnění, činí předmět řízení podle odstavce 1 součet těchto plnění; u plnění na dobu neurčitou nebo na dobu delší než pět let však činí jen pětinásobek ročního plnění.

      (3)  Při určení sazby podle odstavce 1 se nepřihlíží k příslušenství pohledávky nebo práva.

      (4)  Je-li předmětem řízení plnění ze smlouvy, které bylo ve smlouvě vyjádřeno v penězích, považuje se za předmět řízení částka uvedená ve smlouvě; totéž platí, je-li předmětem řízení vrácení plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy.

      (5)  Je-li předmětem řízení směnka nebo šek a ne-jde-li o zaplacení peněžité částky, považuje se za předmět řízení peněžitá částka uvedená ve směnce nebo šeku; totéž platí, je-li předmětem řízení jiný cenný papír, na němž je uvedena jeho jmenovitá hodnota.

      (6)  Je-li peněžitá částka vyjádřena v cizí měně, stanoví se předmět řízení v české měně podle kurzu platného pro nákup valut, který je uveden v kurzovním lístku České národní banky vydaném k prvnímu dni měsíce, v němž se rozhoduje o náhradě nákladů řízení. U měn neuvedených v kurzovním lístku České národní banky se použije kurz EURO nebo USD k této měně vyhlášený ústřední nebo jí na roveň postavenou bankou státu, v němž platí přepočítávaná měna.

§ 4

      (1)  Ve věcech zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a ve věcech vypořádání společného jmění nebo jiného majetku manželů se sazba odměny stanoví podle § 3.

      (2)  Ve věcech zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví se za předmět řízení považuje
a)
cena věci po odečtení ceny podílu zastupovaného účastníka, směřuje-li návrh na přikázání věci tomuto účastníkovi nebo na prodej věci,
b)
cena věci po odečtení ceny podílu ostatních spoluvlastníků, směřuje-li návrh na přikázání věci ostatním spoluvlastníkům,
c)
cena věci, směřuje-li návrh na reálné rozdělení věci.

      (3)  Ve věcech vypořádání společného jmění nebo jiného majetku manželů se za předmět řízení považuje polovina hodnoty vypořádávaného majetku a závazků, popřípadě dalších hodnot.

§ 5

      Ve věcech určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není, činí sazba odměny
a)
jde-li o právní vztah nebo právo k podniku
12 500 Kč,
b)
jde-li o právní vztah nebo právo k nemovitosti
10 000 Kč,
c)
v ostatních případech
6 200 Kč.

§ 6

      (1)  Ve věcech osobnostních práv, ve věcech ochrany proti uveřejňování informací, které jsou zneužitím svobody projevu, slova a tisku podle právních předpisů o hromadných informačních prostředcích, a ve věcech vyplývajících z uplatňování práv a povinností podle právních předpisů o ochraně osobních údajů činí sazba odměny
a)
je-li požadována náhrada nemajetkové újmy
12 500 Kč,
b)
v ostatních případech
6 200 Kč.

      (2)  Ve věcech uvedených v odstavci 1 nelze postupovat podle § 3.

§ 7

      Není-li možné stanovit sazbu odměny podle § 3 až 6, činí
a)
ve věcech rozvodu manželství, určení neplatnosti manželství a určení, zda tu manželství je či není, řízení o určení
a popření otcovství
3 200 Kč,
b)
ve věcech upravených zákonem o rodině
1 000 Kč,
c)
ve věcech pracovních
5 000 Kč,
d)
ve věcech nájmu nebo vyklizení nemovitostí, bytů a nebytových prostor a určení, že povinnost k vyklizení bytu není vázána na zajištění bytové náhrady, popřípadě je-li vázána na zajištění jiné
bytové náhrady
3 800 Kč,
e)
ve věcech nahrazení projevu vůle
6 200 Kč,
f)
ve věcech práv k věcem cizím
5 000 Kč,
g)
ve věcech rozhodovaných v řízení o některých otázkách obchodních společností, družstev a jiných právnických
osob
10 000 Kč.

§ 8

      Ve věcech, které nejsou uvedeny v § 3 až 7, činí sazba odměny
a)
je-li dána věcná příslušnost okresního soudu
4 500 Kč,
b)
v ostatních případech
6 200 Kč.

Díl 2

Sazby odměn v řízení prováděném podle částí druhé, čtvrté, páté a šesté občanského soudního řádu

§ 9

      Ve věcech předběžných opatření činí sazba odměny 1 200 Kč.

§ 10

      (1)  Ve věcech obnovy řízení činí sazba odměny 4 500 Kč.

      (2)  Ve věcech žalob pro zmatečnost činí sazba odměny 6 200 Kč.

      (3)  Ve věcech odvolání a dovolání se sazba odměny posuzuje podle sazeb, jakými se řídí odměna pro řízení před soudem prvního stupně, není-li stanoveno jinak.

§ 11

      Ve věcech žalob a opravných prostředků proti rozhodnutím orgánů veřejné správy a správních orgánů činí sazba odměny 3 500 Kč.

§ 12

      (1)  Ve věcech výkonu rozhodnutí činí sazba odměny
a)
při nařízení výkonu rozhodnutí,

      1.  jde-li o vymožení peněžité částky
50 %
sazby odměny podle § 3 odst. 1,nejméně 500 Kč,
      2.  jde-li o vyklizení
2 500 Kč,
      3.  jde-li o splnění jiné povinnosti
1 500 Kč;
b)
při provádění nebo zastavení výkonu rozhodnutí
2 500 Kč.

      (2)  Ustanovení § 3 odst. 2, 3 a 4 zde platí obdobně.
Díl 3
Sazby odměn ve zvláštních případech

§ 13

      (1)  Rozhodne-li soud prvního stupně o odmítnutí žaloby nebo o zastavení řízení, činí sazba odměny 50 % sazeb uvedených v § 3 až 9, § 10 odst. 1 a 2, § 11 nebo § 12, nejméně však 400 Kč a nejvýše 10 000 Kč; to neplatí, bylo-li řízení zastaveno (částečně zastaveno) z důvodu zpětvzetí návrhu.

      (2)  Jestliže chybí předpoklady pro určení sazby odměny podle odstavce 1, činí sazba odměny 300 Kč.

§ 14

      (1)  Rozhodne-li soud o odmítnutí odvolání nebo o zastavení odvolacího řízení, činí sazba odměny 50 % sazby stanovené podle § 10 odst. 3, nejméně však 400 Kč a nejvýše 15 000 Kč.

      (2)  Je-li předmětem odvolacího řízení rozhodnutí o odmítnutí žaloby nebo o zastavení řízení, postupuje se při určení sazby odměny podle § 13.

      (3)  Je-li předmětem odvolacího řízení pouze rozhodnutí o náhradě nákladů řízení, o lhůtě k plnění, o předběžné vykonatelnosti, o příslušenství pohledávky nebo rozhodnutí procesní povahy, činí sazba odměny 750 Kč.

      (4)  Postupuje-li se podle odstavců 2 a 3, § 10 odst. 3 se nepoužije.

§ 15

      Rozhodne-li soud o odmítnutí dovolání nebo o zastavení dovolacího řízení, je-li předmětem dovolacího řízení rozhodnutí o odmítnutí žaloby nebo o zastavení řízení nebo je-li předmětem dovolacího řízení pouze rozhodnutí o náhradě nákladů řízení, o lhůtě k plnění, o předběžné vykonatelnosti, o příslušenství pohledávky nebo rozhodnutí procesní povahy, platí § 14 obdobně.

HLAVA III

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 16

      (1)  Pro určení sazeb odměn je rozhodný stav v době vyhlášení (vydání) rozhodnutí.

      (2)  Sazby odměn stanovené procentem z předmětu řízení se zaokrouhlují na celé desetikoruny směrem nahoru.

§ 17

      (1)  Bylo-li ke společnému řízení spojeno více věcí, určí se sazba odměn
a)
stanovených procentem z předmětu řízení ze součtu předmětu řízení všech spojených věcí,
b)
stanovených pevnou částkou podle druhu projednávané věci nebo procentem z předmětu řízení a pevnou částkou podle druhu projednávané věci součtem jednotlivých sazeb.

      (2)  Zastupuje-li advokát nebo notář v řízení ve stejné věci společně více osob, zvyšuje se sazba odměny o 20 %.

§ 18

      (1)  Učinil-li advokát nebo notář v řízení pouze jediný úkon právní služby,2) soud sníží sazbu odměny o 50 %, nejméně na částku 250 Kč. Neučinil-li žádný úkon, odměna mu nepřísluší.

      (2)  Zastupoval-li advokát nebo notář účastníka v mimořádně obtížné nebo skutkově složité věci, může soud sazbu odměny zvýšit až o 100 %; to neplatí, jde-li o sazbu stanovenou procentem z předmětu řízení.

§ 19

      (1)  Jestliže odvolací soud zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně a věc mu vrátil k dalšímu řízení nebo věc postoupil věcně příslušnému soudu anebo věc přikázal jinému soudu prvního stupně, stanoví se sazba odměny z nového řízení před soudem prvního stupně samostatně; pro určení sazby odměny za řízení před zrušeným rozhodnutím není § 16 dotčen.

      (2)  Zruší-li dovolací soud rozhodnutí odvolacího soudu, popřípadě též rozhodnutí soudu prvního stupně a sám řízení nezastaví, platí odstavec 1 obdobně.

ČÁST DRUHÁ

Změna advokátního tarifu

§ 20

      Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., se mění takto:

      1.  V § 1 odst. 2 se za slovy ,,mimosmluvní odměně" doplňuje čárka a vkládají se slova ,,nestanoví- -li zvláštní právní předpis jinak1)".

      2.  Poznámka pod čarou č. 1) zní:

––––––––––––––––––––

,,1)
Vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 2), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

§ 21

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.
Ministr:


JUDr. Rychetský v. r.


––––––––––––––––––––
1)
§ 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
2)
§ 11 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. § 12 vyhlášky č. 612/1992 Sb., o odměnách notářů a správců dědictví.