VYHLÁŠKA ze dne 10. října 2017, kterou se mění vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  335/2017 | Částka:  115/2017
16.10.2017

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


335

VYHLÁŠKA
ze dne 10. října 2017,
kterou se mění vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd
a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů


      Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 10 odst. 8 a § 11 odst. 5 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 9/2009 Sb. a zákona č. 295/2017 Sb.:

Čl. I


      Vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění vyhlášky č. 477/2000 Sb. a vyhlášky č. 400/2004 Sb., se mění takto:

      1.  V § 1 se odstavce 1 a 5 zrušují.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

      2.  V § 1 odst. 1 se za slovo ˙vzorky˙ vkládají slova ˙pro účely agrochemického zkoušení˙.

      3.  V § 1 odst. 2 se za slovo ˙Vzorek˙ vkládají slova ˙pro agrochemické zkoušení zemědělských půd˙.

      4.  V § 1 odst. 3 se za slovo ˙Plocha˙ vkládají slova ˙a hloubka˙ a za slova ˙odběr jednoho vzorku˙ se vkládají slova ˙agrochemického zkoušení zemědělských půd˙.

      5.  V § 1 se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:

      ˙(4)  Monitoring zemědělských půd je tvořen sadou stálých monitorovacích ploch o velikosti 25 x 40 m. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen ˙ústav˙) provádí odběr půdních vzorků z těchto ploch v pravidelných intervalech, a to ze dvou až tří horizontů v závislosti na kultuře. Základní interval pro vzorkování je 6 let. Ze všech monitorovacích ploch se odebírají 4 směsné půdní vzorky z každého horizontu.

      (5)  Hloubka odběru půdních vzorků pro účely monitoringu zemědělských půd pro jednotlivé kultury
a)
u orné půdy se vzorky odebírají z ornice z hloubky 0 až 25 cm a z podorničí z hloubky 35 až 60 cm, přičemž přechodová vrstva mezi horizonty se z odběru vylučuje,
b)
u trvalých travních porostů se odběr provádí odděleně z vrstev půdy do 10 cm (poddrnová vrstva), přičemž svrchní drnová vrstva zemi- ny se z odběru odstraňuje, dále z vrstvy 11 až 25 cm a vrstvy 26 až 40 cm,
c)
u ovocných sadů a vinic se odebírá vzorek do hloubky 30 cm a druhý z hloubky 31 až 60 cm,
d)
u chmelnic se z odběru vylučuje svrchních 10 cm půdy a vzorek se odebírá z hloubky 11 až 40 cm a druhý z hloubky 41 až 60 cm.

      (6)  Podrobnosti metod odběru vzorků ústav zveřejňuje na svých internetových stránkách.˙.

      6.  Ve skupinovém nadpisu nad § 2 se slovo ˙agrochemické˙ zrušuje.

      7.  V § 2 odst. 1 se za slovo ˙vzorcích˙ vkládají slova ˙pro agrochemické zkoušení zemědělských půd˙.

      8.  V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova ˙součtovou metodou˙.

      9.  V § 2 odstavce 2 a 3 znějí:

      ˙(2)  V půdních vzorcích z pozemků, kde jsou zvýšené nároky na odběr stopových prvků, se dále výběrově zjišťuje obsah mědi, zinku, manganu, železa, boru a molybdenu.

      (3)  V půdních vzorcích z vybraných zájmových oblastí a intenzivně obhospodařovaných oblastí se výběrově stanovují parametry charakterizující organickou hmotu půdy.˙.

      10.  V § 2 se doplňuje odstavec 6, který zní:

      ˙(6)  V půdních vzorcích z monitoringu zemědělských půd a z pozemků s rizikem vstupu nežádoucích látek do potravního řetězce nebo hrozí-li poškození půdní úrodnosti, sleduje ústav vybrané rizikové prvky a rizikové látky uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce. Podle konkrétního rizika ústav posuzuje a vyhodnocuje i jiné parametry než uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce.˙.

      11.  § 3 zní:

˙§ 3

      (1)  Pro chemické, fyzikální a mikrobiologické rozbory zemědělských půd se používají metody uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce.

      (2)  Pověřená osoba provádějící chemické rozbory půdních vzorků, pokud tyto rozbory nezajiš-ťuje ústav, předá protokol o výsledcích rozborů ústavu ve formátu předepsaném ústavem do 1 měsíce po převzetí vzorků, protokolu o odběru vzorků a mapových podkladů.

      (3)  Kritéria pro hodnocení výsledků chemických rozborů zemědělských půd jsou uvedena v příloze č. 3 k této vyhlášce.˙.

      12.  V § 4 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

      13.  V § 4 odst. 2 se číslo ˙20˙ nahrazuje čís- lem ˙40˙.

      14.  § 5 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: ˙Rozborem půdních vzorků se stanoví˙.

      15.  V § 5 odst. 1 písm. a) se slova ˙oxidovatelný uhlík, celkový dusík˙ nahrazují slovy ˙organická hmota půdy˙.

      16.  V § 5 odst. 1 písm. a) i b) se slova ˙další prvky˙ nahrazují slovy ˙další půdní vlastnosti˙.

      17.  V § 5 odstavec 2 zní:

      ˙(2) Pro chemické, fyzikální a mikrobiologické rozbory lesních pozemků se používají metody uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce.˙.

      18.  Přílohy č. 1 až 3 znějí:˙Příloha č. 1 k vyhlášce č. 275/1998
Sb.


Příloha č. 2 k vyhlášce č. 275/1998
Sb.


Příloha č. 3 k vyhlášce č. 275/1998
Sb.


      19.  Přílohy č. 4 až 8 se zrušují.

Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2017.
Ministr:


Ing. Jurečka v. r.