VYHLÁŠKA ze dne 11. ledna 2011 o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody v Karviné a vymezení konkrétních ochranných opatření

Sbírka:  12/2011 | Částka:  5/2011
31.1.2011

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

12

VYHLÁŠKA
ze dne 11. ledna 2011
o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody
v Karviné a vymezení konkrétních ochranných opatření


      Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon):

Stanovení ochranných pásem

§ 1

      K ochraně přírodních léčivých zdrojů minerální vody (dále jen ˙zdroj˙), které se nacházejí v obci Karviná, městská část Karviná-Lázně Darkov a Karviná- -Hranice, se stanoví ochranná pásma I. a II. stupně.

§ 2

      (1)  Ochranné pásmo I. stupně zdroje nacházejícího se v Karviné, městská část Karviná-Lázně Darkov, který je jímán vrtem
a)
Nový vrt, je situováno na pozemkové parcele č. 199/2 katastrálního území Darkov, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 1 této vyhlášky,
b)
Helena, je situováno na pozemkové parcele č. 11/1 katastrálního území Darkov, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 2 této vyhlášky,
c)
Vilemína, je situováno na pozemkové parcele č. 11/1 katastrálního území Darkov, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 3 této vyhlášky,
d)
NP 680 -- Věra, je situováno na pozemkové parcele č. 5/1, č. 5/2 a č. 5/3 katastrálního území Darkov, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 4 této vyhlášky,
e)
NP 694 -- Valentýna, je situováno na pozemkové parcele č. 458/8 a č. 458/27 katastrálního území Ráj, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 5 této vyhlášky,
f)
NP 735 -- Jaromír, je situováno na pozemkové par-cele č. 490/4 katastrálního území Ráj, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 6 této vyhlášky,
g)
NP 736, je situováno na pozemkové parcele č. 638/ /21 katastrálního území Ráj, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 7 této vyhlášky,
h)
NP 737, je situováno na pozemkové parcele č. 125/ /3 katastrálního území Ráj, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 8 této vyhlášky.

      (2)  V ochranném pásmu I. stupně je vymezeno pásmo fyzické ochrany zdroje. Pásmo fyzické ochrany pro zdroj jímaný vrtem
a)
Nový vrt je vymezeno pozemkem ve tvaru čtverce o straně 12 m, zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany,
b)
Helena je vymezeno pozemkem ve tvaru čtverce o straně 12 m, zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany,
c)
Vilemína je vymezeno pozemkem ve tvaru čtverce o straně 12 m, zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany,
d)
NP 680 -- Věra je vymezeno pozemkem ve tvaru obdélníku o rozměrech 6 x 15 m, jehož delší strana směřuje od severovýchodu k jihozápadu; zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany,
e)
NP 694 -- Valentýna je vymezeno pozemkem ve tvaru čtverce o straně 12 m, zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany,
f)
NP 735 -- Jaromír je vymezeno pozemkem ve tvaru obdélníku o rozměrech 7 x 16 m, jehož delší strana směřuje od severozápadu k jihovýchodu; zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany,
g)
NP 736 je vymezeno pozemkem ve tvaru čtverce o straně 12 m, zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany,
h)
NP 737 je vymezeno pozemkem ve tvaru obdélníku o rozměrech 10 x 12 m, jehož delší strana směřuje od severozápadu k jihovýchodu; zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany.

§ 3

      (1)  Ochranné pásmo I. stupně zdroje nacházejícího se v Karviné, městská část Karviná-Hranice, který je jímán vrtem
a)
NP 738 -- Jordán, je situováno na pozemkové par-cele č. 2411/40, č. 2411/39 a č. 2395 katastrálního území Karviná-město, kraj Moravskoslezský a na části pozemkové parcely č. 2411/1 a č. 2391 ka-tastrálního území Karviná-město, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 9 této vyhlášky,
b)
NP 740, je situováno na pozemkové parcele č. 1507/2 katastrálního území Ráj, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 10 této vyhlášky,
c)
NP 742 -- Eduard, je situováno na pozemkové par-cele č. 2411/39, č. 2411/40 a č. 2395 katastrálního území Karviná-město, kraj Moravskoslezský a na části pozemkové parcely č. 2411/1 a č. 2391 ka-tastrálního území Karviná-město, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 11 této vyhlášky,
d)
NP 743 -- František, je situováno na pozemkové parcele č. 1831/7 a č. 1831/9 katastrálního území Karviná-město, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 12 této vyhlášky,
e)
NP 744 -- Vlasta, je situováno na pozemkové par-cele č. 1935/2 katastrálního území Karviná-město, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 13 této vyhlášky,
f)
NP 747 -- Miroslav, je situováno na pozemkové parcele č. 2411/7 katastrálního území Karviná- -město, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 14 této vyhlášky.

      (2)  V ochranném pásmu I. stupně je vymezeno pásmo fyzické ochrany zdroje. Pásmo fyzické ochrany pro zdroj jímaný vrtem
a)
NP 738 -- Jordán je vymezeno pozemkem ve tva-ru čtverce o straně 15 m, zdroj se nachází v geo-metrickém středu pásma fyzické ochrany,
b)
NP 740 je vymezeno pozemkem ve tvaru čtverce o straně 12 m, zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany,
c)
NP 742 -- Eduard je vymezeno pozemkem ve tvaru čtverce o straně 15 m, zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany,
d)
NP 743 -- František je vymezeno pozemkem ve tvaru čtverce o straně 12 m, zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany,
e)
NP 744 -- Vlasta je vymezeno pozemkem ve tva- ru čtverce o straně 12 m, zdroj se nachází v geo-metrickém středu pásma fyzické ochrany,
f)
NP 747 -- Miroslav je vymezeno pozemkem ve tvaru čtverce o straně 15 m, zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany.

§ 4

      Pásma fyzické ochrany zdrojů se oplotí pevným plotem; jestliže se nacházejí v parkových úpravách, oplotí se živým plotem. Na území pásem fyzické ochrany zdrojů je nepovolaným vstup zakázán.

§ 5

      (1)  Ochranné pásmo II. stupně zdrojů uvedených v § 2 odst. 1 a v § 3 odst. 1 se stanoví k ochraně statických zásob přírodních léčivých zdrojů minerálních vod.

      (2)  Ochranné pásmo II. stupně je graficky vy- značeno v základní mapě České republiky v měřít- ku 1 : 50 000, jejíž kopie je přílohou č. 15 této vyhlášky.

      (3)  Ochranná pásma I. stupně jsou stanovena souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální, které jsou přílohou č. 16 této vyhlášky.

§ 6

      Vymezení ochranného pásma I. stupně v kopii katastrální mapy v měřítku 1 : 1 000 a vymezení ochranného pásma II. stupně v základních mapách České republiky v měřítku 1 : 10 000 a 1 : 50 000 jsou k nahlédnutí na Ministerstvu zdravotnictví, na Magistrátu města Karviná a na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje.

§ 7

Vymezení konkrétních ochranných opatření

      (1)  V ochranných pásmech I. stupně je zakázáno:
a)
provádět zemní práce a práce narušující půdní pokryv, mimo práce konané v zájmu využívání a ochrany přírodních léčivých zdrojů, údržby stávající technické a dopravní infrastruktury a mimo schválených sanačních a rekultivačních prací souvisejících se zahlazováním následků hornické činnosti,
b)
používat trhaviny, mimo práce konané v zájmu využívání a ochrany přírodních léčivých zdrojů, údržby stávající technické a dopravní infrastruktury a mimo schválených sanačních a rekultivačních prací souvisejících se zahlazováním následků hornické činnosti,
c)
provozovat chov a pastvu hospodářských zvířat a zvěře,
d)
udržovat travní porosty jiným způsobem než sečením.

      (2)  V ochranném pásmu II. stupně je zakázáno:
a)
jímat a odvádět vodu s obsahem jodidů vyšším než 5 mg/l z hloubek větších než 150 m k jiným než lázeňským účelům; to neplatí, jde-li o jímání nebo odvádění vod z důlních děl v takovém rozsahu, ve kterém byly jímány a odváděny před nabytím účinnosti této vyhlášky, nebo jde o průsaky do hlavních důlních děl, jež mohou ohrozit bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu,
b)
využívat geotermální energii objekty hlubšími než 150 m,
c)
využívat geotermální energii objekty do hloubky 150 m, vyjma plošných kolektorů pro tepelná čerpadla do hloubky 5 m, bez souhlasu Ministerstva zdravotnictví a s užitím látek, které by mohly při úniku ze systému kontaminovat podzemní vody,
d)
ukládat nebezpečný odpad do důlních děl.

      (3)  Zákazy stanovené v odstavci 1 písm. a) a b) se nepoužijí, jde-li o hornickou činnost v ochranných pás-mech I. stupně zdrojů uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) až e), a to na území, v němž se ochranná pásma překrývají s dobývacími prostory, které jsou uvedeny v souhrnné evidenci dobývacích prostorů vedené Českým báňským úřadem podle zákona upravujícího ochranu a využití nerostného bohatství pod i. č. 20034 ˙Stonava˙, i. č. 20052 ˙Darkov˙, i. č. 20041 ˙Karvi- ná-Doly I˙, i. č. 20042 ˙Karviná-Doly II˙ a i. č. 20044 ˙Louky˙.

§ 8

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. února 2011.
Ministr:


doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.