VYHLÁŠKA ze dne 14. února 2003 o technických podmínkách požární techniky

Sbírka:  49/2003 | Částka:  18/2003
28.2.2003

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

49

VYHLÁŠKA
ze dne 14. února 2003
o technických podmínkách požární techniky


      Ministerstvo vnitra stanoví podle § 24 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb.:

§ 1

      Vyhláška stanoví technické podmínky pro
a)
zásahové požární automobily, a to pro

      1.  dopravní automobil (DA) v přílohách č. 1 a č. 2,

      2.  automobilovou stříkačku (AS) v přílohách č. 1 a č. 3,

      3.  cisternovou automobilovou stříkačku (CAS) v přílohách č. 1 a č. 3,

      4.  pěnový hasicí automobil (PHA) v přílohách č. 1 a č. 3,

      5.  plynový hasicí automobil (PLHA) v příloze č. 1,

      6.  práškový hasicí automobil (PRHA) v příloze č. 1,

      7.  kombinovaný hasicí automobil (KHA) v přílohách č. 1 a č. 3,

      8.  rychlý zásahový automobil (RZA) v přílohách č. 1 a č. 4,

      9.  automobilový žebřík (AZ) v přílohách č. 1 a č. 5,

     10.  automobilovou plošinu (AP) v přílohách č. 1 a č. 6,

     11.  hadicový automobil (HA) v přílohách č. 1,

     12.  technický automobil (TA) v přílohách č. 1 a č. 7,

     13.  protiplynový automobil (PPLA) v přílohách č. 1 a č. 8,

     14.  velitelský automobil (VEA) v příloze č. 1,

     15.  vyšetřovací automobil (VA) v příloze č. 1,

     16.  vyprošťovací automobil (VYA) v přílohách č. 1 a č. 9,

     17.  automobilový jeřáb (AJ) v příloze č. 1;

b)
požární kontejner a požární kontejnerový nosič v přílohách č. 1 a č. 10. Pokud se používá požární kontejner ke stejnému účelu jako zásahový požární automobil, vztahují se na něj technické podmínky stanovené pro zásahový požární automobil;
c)
požární přívěsy v příloze č. 11.

§ 2

      Pro požární techniku používanou na letištích platí technické podmínky uvedené v přílohách č. 1 až č. 11, pokud mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

§ 3

Přechodná ustanovení

      (1)  Pro požární techniku uvedenou v § 1, která byla do vybavení Hasičského záchranného sboru České republiky nebo jednotek požární ochrany1) zařazena před účinností této vyhlášky, platí technické podmínky stanovené dosavadní právní úpravou.

      (2)  Výroba požární techniky, která byla zahájena před dnem účinnosti této vyhlášky, se dokončí podle dosavadního právního předpisu.

§ 4

      Zrušuje se vyhláška č. 254/1999 Sb., o technických podmínkách požární techniky.

§ 5

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:


Mgr. Gross v. r.


––––––––––––––––––––
1)
§ 65 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb.