VYHLÁŠKA ze dne 17. května 2019, kterou se mění vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly, ve znění vyhlášky č. 396/2016 Sb.

Sbírka:  129/2019 | Částka:  55/2019
24.5.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

129

VYHLÁŠKA
ze dne 17. května 2019,
kterou se mění vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů
za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce
pro účely kontroly, ve znění vyhlášky č. 396/2016 Sb.      Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 14 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 138/2014 Sb. a zákona č. 180/2016 Sb.:

Čl. I


      Příloha č. 1 k vyhlášce č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly, ve znění vyhlášky č. 396/2016 Sb., se mění takto:

      1.  Řádek 226 zní:

      2.  Řádek 246 zní:

      3.  Řádek 267 zní:

      4.  Řádky 278 až 281 znějí:

      5.  V řádku 316 se za slovo ˙révy˙ vkládají slova ˙ekvilibrační metodou˙ a číslo ˙4 870˙ se nahrazuje číslem ˙2 910˙.

      6.  V řádku 322 se číslo ˙11 020˙ nahrazuje číslem ˙2 910˙.

      7.  Řádek 327 zní:

     8.  V řádku 363 se slova ˙objemu nebo hmotnosti spotřebitelského balení˙ nahrazují slovy ˙hmotnosti obsahu spotřebitelského balení, obsahu pevných a tekutých částí, hmotnostního podílu složek, odkapaného podílu, náplně výrobku, objemu obsahu spotřebitelského balení nebo počtu tablet ve spotřebitelském balení˙.

      9.  V řádcích 380 a 382 se text ˙d13C˙ nahrazuje slovy ˙delta 13C˙.

     10.  V řádku 383 se za slovo ˙vodíku˙ vkládají slova ˙ve vodě˙.

     11.  Řádek 399 zní:

     12.  V řádku 408 se text ˙d13C˙ nahrazuje slovy ˙delta 13C˙.

     13.  Řádek 413 zní:

     14.  Řádky 417 a 418 znějí:

     15.  V řádku 424 se slova ˙/ Immunolab Egg White ELISA˙ zrušují.

     16.  V řádku 426 se slova ˙/ Immunolab Casein ELISA˙ zrušují.

     17.  Řádek 473 zní:

     18.  V řádku 483 se za slovo ˙látek˙ vkládá slovo ˙gravimetricky˙.

   19.  V řádku 485 se slova ˙ve víně enzymaticky˙ nahrazují slovy ˙ , sacharózy a D-glukózy ve víně enzymaticky se spektrofotometrickou detekcí˙.

     20.  V řádku 486 se číslo ˙320˙ nahrazuje číslem ˙180˙.

     21.  Na konci přílohy č. 1 se doplňují řádky 501 až 521, které znějí:

Čl. IIPřechodné ustanovení


Výše náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce ze vzorků odebraných přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se stanoví podle vyhlášky č. 132/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.


Čl. IIIÚčinnost


      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2019.

Ministr:


Ing. Toman, CSc., v. r.