VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2005, kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra

Sbírka:  1/2006 | Částka:  1/2006
2.1.2006

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

1

VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2005,
kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra


      Ministerstvo vnitra stanoví podle § 24 odst. 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů:

§ 1

Druhy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

      Druhy dalšího vzdělávání jsou
a)
odborné vzdělávání pedagogických pracovníků,
b)
průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků,
c)
vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků.

§ 2

Odborné vzdělávání pedagogických pracovníků

      (1)  Odborným vzděláváním se pro účely této vyhlášky rozumí získávání znalostí, dovedností a způsobilostí v oblasti pedagogických, speciálně pedagogických nebo psychologických věd v rozsahu požadovaném pro činnost pedagogického pracovníka.

      (2)  Pro odborné vzdělávání jsou pedagogičtí pracovníci ředitelem školy nebo školského zařízení zařazováni do odborných stupňů za těchto podmínek:
a)
první odborný stupeň -- pedagogická praxe v dél-ce 0 až 2 roky,
b)
druhý odborný stupeň -- pedagogická praxe v dél-ce 2 až 5 let na škole nebo školském zařízení zřízených Ministerstvem vnitra a tvůrčí podíl na tvorbě učebních pomůcek,
c)
třetí odborný stupeň -- pedagogická praxe v délce 5 až 6 let na škole nebo školském zařízení zřízených Ministerstvem vnitra, tvůrčí podíl na tvorbě učebních textů a učebních pomůcek, na lektorské činnosti školy a tvorbě vzdělávací koncepce školy nebo školského zařízení,
d)
čtvrtý odborný stupeň -- pedagogická praxe v dél-ce 6 až 7 let, tvorba učebních textů a učebních pomůcek a lektorská činnost v rámci škol nebo školských zařízení zřízených Ministerstvem vnitra.

      (3)  Jednotlivé etapy odborného vzdělávání se ukončí vydáním osvědčení akreditovanou vzdělávací institucí1).
§ 3

Průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků

      (1)  Pro zdokonalení aktuálních znalostí a dovedností souvisejících s procesem vzdělávání a výchovy se pedagogičtí pracovníci zúčastňují po celou dobu výkonu své pedagogické činnosti průběžného vzdělávání.

      (2)  Průběžným vzděláváním se pro účely této vyhlášky rozumí získávání nových poznatků z obecné pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, teorie výchovy, prevence sociálně patologických jevů, obecné didaktiky a vědních a technických oborů a jejich oborových didaktik a dalších poznatků potřebných pro výkon pedagogické praxe.

      (3)  Jednotlivé etapy průběžného vzdělávání se ukončí vydáním osvědčení akreditovanou vzdělávací institucí1).

§ 4

Vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků

      (1)  Pro získání znalostí, dovedností a způsobilostí v oblasti řízení organizační složky státu vykonávající činnost školy nebo školského zařízení se ředitelé škol nebo školských zařízení a zástupci ředitelů škol nebo školských zařízení při prvním ustanovení do funkce účastní vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků.

      (2)  Ředitelé škol nebo školských zařízení, zástupci ředitelů škol nebo školských zařízení a vedoucí pedagogičtí pracovníci, kteří jsou ve funkci nejméně 4 roky, se účastní vzdělávání pro prohloubení znalostí, dovedností a způsobilostí uvedených v odstavci 1.

      (3)  Jednotlivé etapy vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků se ukončí vydáním osvědčení akreditovanou vzdělávací institucí.

§ 5

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2006.
Ministr:


Mgr. Bublan v. r.


––––––––––––––––––––
1)
§ 25 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů.