VYHLÁŠKA ze dne 20. října 2015 o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Brdy

Sbírka:  293/2015 | Částka:  121/2015
5.11.2015

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


293

VYHLÁŠKA
ze dne 20. října 2015
o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Brdy


      Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 27 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:

§ 1

Vymezení zón

      (1)  Vymezují se zóny odstupňované ochrany přírody (dále jen ˙zóna˙) na území Chráněné krajinné oblasti Brdy1).

      (2)  Vyznačení hranic zón na podkladě katastrální mapy, včetně elektronické podoby, je uloženo v ústředním seznamu ochrany přírody2).

      (3)  Orientační grafické znázornění zón na území Chráněné krajinné oblasti Brdy je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.
Ministr:


Mgr. Brabec v. r
.
Příloha k vyhlášce č. 293/2015 Sb.


––––––––––––––––––––
1)
Nařízení vlády č. 292/2015 Sb., o Chráněné krajinné oblasti Brdy.
2)
§ 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. Vyhláška č. 64/2011 Sb., o plánech péče, o podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.