VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2013, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

Sbírka:  107/2013 | Částka:  48/2013
30.4.2013

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

107

VYHLÁŠKA
ze dne 22. dubna 2013,
kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií,
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu
pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli


      Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005 Sb. a zákona č. 222/2006 Sb., k provedení § 37 odst. 1, § 39 odst. 3 a 4 a § 41 odst. 1 zákona:

Čl. I

      Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, se mění takto:

      1.  V § 1 odst. 1 se slova ˙stanoví v souladu s právem Evropských společenství1)˙ nahrazují slovy ˙zapracovává předpisy Evropské unie1) a stanoví˙.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

––––––––––––––––––––

˙1)
Směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS). Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES ze dne 18. září 2000 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci (sedmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/ /391/EHS). Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (ES) č. 790/2009, ve znění nařízení Komise (EU) č. 286/2011 a ve znění nařízení Komise EU č. 618/2012.˙.

      2.  Poznámka pod čarou č. 1a se zrušuje a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

      3.  V § 2 se na konci textu odstavce 2 doplňuje věta ˙Pro účely hodnocení faktorů celková fyzická zátěž, lokální svalová zátěž, ruční manipulace s břemenem a hodnocení pracovních poloh se za charakteristickou směnu považuje průměrná směna stanovená právním předpisem upravujícím podmínky ochrany zdraví při práci10).˙.

Poznámka pod čarou č. 10 zní:

––––––––––––––––––––

˙10)
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.˙.

      4.  V § 3 odst. 1 písm. b) se slova ˙zvláštními právními předpisy2)˙ nahrazují slovy ˙jinými právními předpisy2)˙.

Poznámka pod čarou č. 2 zní:

––––––––––––––––––––

˙2)
Například nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění nařízení vlády č. 106/2010 Sb.˙.

      5.  V § 5 písm. a) se slova ˙fyzické osoby podnikající podle zvláštních právních předpisů2)˙ nahrazují slovy ˙podnikající fyzické osoby˙.

      6.  V § 5 písm. i) a § 6 odst. 1 písm. h) se slova ˙název a sídlo zdravotnického zařízení poskytujícího závodní preventivní péči a jméno a příjmení lékaře, který ji zajišťuje,˙ nahrazují slovy ˙identifikační údaje poskytovatele pracovnělékařských služeb v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb,˙.

      7.  V § 6 odst. 1 písm. a) se slova ˙fyzické osoby podnikající podle zvláštních právních předpisů3)˙ nahrazují slovy ˙podnikající fyzické osoby˙.

Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.

      8.  V § 6 odst. 3 se slova ˙ve zvláštním právním předpisu4)˙ nahrazují slovy ˙v právním předpisu upravujícím podmínky ochrany zdraví při práci10)˙.

Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje.

      9.  Příloha č. 1 včetně poznámek pod čarou č. 11 až 13 zní:
˙Příloha č. 1 k vyhlášce č. 432/2003 Sb.

      10.  Příloha č. 2 zní:
˙Příloha č. 2 k vyhlášce č. 432/2003 Sb.

Čl. II

Přechodné ustanovení

      Pro hodnocení expozice fyzických osob vykonávajících danou práci s jednotlivými rozhodujícími faktory pracovních podmínek, u kterých nebylo ukončeno zařazení do kategorie podle zákona č. 258/2000 Sb. přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí kritéria a limity pro zařazování prací do kategorií uvedené ve vyhlášce č. 432/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2013.
Ministr:


doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.