VYHLÁŠKA ze dne 24. října 2016 o stanovení ochranných pásem zdroje přírodní minerální vody jímané vrtem BQ-2 v katastrálním území Rohatec a vymezení konkrétních ochranných opatření

Sbírka:  356/2016 | Částka:  141/2016
4.11.2016

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


356

VYHLÁŠKA
ze dne 24. října 2016
o stanovení ochranných pásem zdroje přírodní minerální vody jímané vrtem BQ-2
v katastrálním území Rohatec a vymezení konkrétních ochranných opatření


      Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), k provedení § 21 odst. 1, § 22 odst. 5, § 23 odst. 3 a § 24 odst. 2:

§ 1

Stanovení ochranných pásem

      (1)  K ochraně zdroje přírodní minerální vody jímané vrtem BQ-2, nacházejícího se na pozemkové parcele č. 3256/1 katastrálního území Rohatec, okres Hodonín, kraj Jihomoravský (dále jen ˙zdroj˙), se stanoví ochranná pásma I. a II. stupně.

      (2)  Ochranné pásmo I. stupně tvoří bezprostřední okolí výstupu zdroje, je vymezeno čtvercem o straně 10 m a je graficky vyznačeno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 1 k této vyhlášce, a na mapě v měřítku 1 : 10 000, která je přílohou č. 2 k této vyhlášce. Ochranné pásmo I. stupně je současně pásmem fyzické ochrany zdroje.

      (3)  Ochranné pásmo II. stupně se stanoví k ochraně infiltračního území zřídelní struktury zdroje. Je graficky vyznačeno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 1 k této vyhlášce, a na mapě v měřítku 1 : 10 000, která je přílohou č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Vymezení konkrétních ochranných opatření

      (1)  Na území ochranného pásma I. stupně je vstup zakázán.

      (2)  V ochranném pásmu II. stupně je zakázáno
a)
budovat nebo provozovat čerpací stanice pohonných hmot a olejové kotelny,
b)
budovat nebo provozovat skládky odpadů a skladovat odpady,
c)
umisťovat polní hnojiště nebo zařízení pro skladování siláže,
d)
vyvážet obsah bezodtokých jímek, močůvkových jímek nebo kejdy hospodářských zvířat na pozemky,
e)
budovat nebo provozovat trvalé skladovací prostory ropných produktů, hnojiv a chemických prostředků,
f)
aplikovat chemické přípravky na ochranu rost-lin, u kterých nelze jednoznačně vyloučit vliv na kvalitu nebo kvantitu podzemních vod nebo zdroje,
g)
zacházet se zvlášť nebezpečnými nebo závadnými látkami ve větším rozsahu nebo v případech, kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím znečištění povrchových nebo podzemních vod,
h)
budovat nebo provozovat objekty pro zemědělskou výrobu, objekty průmyslové výroby a jiné objekty, ve kterých je výraznou složkou technologie manipulace se závadnými látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod,
i)
vypouštět nečištěné odpadní vody a závadné látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, do vod povrchových nebo podzemních,
j)
zneškodňovat obsah žump a močůvkových jímek,
k)
realizovat vrty pro studny a tepelná čerpadla nebo budovat studny, nebo
l)
provádět hornickou činnost, činnost prováděnou hornickým způsobem nebo trhací práce.

§ 3

Pásmo fyzické ochrany

      Pásmo fyzické ochrany zdroje se oplotí pevným
plotem.


§ 4

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 14. listopadu 2016.
Ministr:


MUDr. Němeček, MBA, v.
r.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 356/2016
Sb.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 356/2016
Sb.