VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2010, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  299/2010 | Částka:  110/2010
29.10.2010

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

299

VYHLÁŠKA
ze dne 25. října 2010,
kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb.,
o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů


      Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 392/2005 Sb. a zákona č. 222/2006 Sb., (dále jen ˙zákon˙) k provedení § 45 odst. 2, § 46 odst. 1, 2 a 6 a § 47 odst. 3 zákona:

Čl. I

      Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění vyhlášky č. 65/2009 Sb. a vyhlášky č. 443/2009 Sb., se mění takto:

      1.  V § 2 odst. 1 písm. a) se slova ˙proti sezónní chřipce,˙ zrušují.

      2.  V § 2 odst. 1 písm. b) se za slovy ˙hepatitidě B˙ čárka nahrazuje slovem ˙a˙ a slova ˙a proti sezónní chřipce˙ se zrušují.

      3.  § 3 včetně nadpisu zní:

˙§ 3

Pravidelné očkování proti tuberkulóze

      (1)  Očkování se provede u dětí s indikacemi uvedenými v příloze č. 3 k této vyhlášce. Indikaci k očkování podle přílohy č. 3 k této vyhlášce posoudí lékař novorozeneckého oddělení zejména na základě zákonným zástupcem dítěte vyplněné I. části dotazníku k definici rizika tuberkulózy, uvedeného v příloze č. 2 k této vyhlášce. Lékař novorozeneckého oddělení vyplní II. část dotazníku a vyplněný dotazník, jako součást propouštěcí zprávy, předá registrujícímu praktickému lékaři pro děti a dorost. V případě, že dítě má indikaci k očkování podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, současně informuje pracoviště kalmetizace. Registrující praktický lékař pro děti a dorost, zpravidla do jednoho měsíce po převzetí do své péče, odesílá dítě, které splňuje indikace podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, a které nebylo proti tuberkulóze dosud očkováno, na pracoviště kalmetizace.

      (2)  U dětí, u kterých nemůže splnění indikací podle přílohy č. 3 k této vyhlášce posoudit lékař novorozeneckého oddělení, zjišťuje tyto indikace při prvním kontaktu se zákonným zástupcem dítěte registrující praktický lékař pro děti a dorost. Pro další postup se odstavec 1 věta poslední použije obdobně.˙.

      4.  V § 4 odstavec 1 zní:

      ˙(1)  Základní očkování se provede v době od započatého devátého týdne po narození dítěte třemi dávkami hexavalentní očkovací látky proti záškrtu, tetanu, pertusi s acelulární složkou, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, virové hepatitidě B a inaktivovanou očkovací látkou proti přenosné dětské obrně (dále jen ˙hexavalentní očkovací látka˙) v průběhu prvního roku života dítěte, po- danými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami, a čtvrtou dávkou podanou nejméně šest měsíců po podání třetí dávky. Čtvrtá dávka hexavalentní očkovací látky se podá nejpozději před dovršením osmnáctého měsíce věku dítěte. U dětí očkovaných proti tuberkulóze se základní očkování hexavalentní očkovací látkou provede od započatého třináctého týdne po narození dítěte, vždy však po zhojení postvakcinační reakce po očkování proti tuberkulóze.˙.

      5.  V § 4 odst. 2 se za slova ˙proti těmto infekcím˙ vkládají slova ˙s acelulární pertusovou složkou˙.

      6.  V § 4 odstavec 8 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

      ˙(8)  Základní očkování novorozenců HBsAg pozitivních matek se provede jednou dávkou očkovací látky proti virové hepatitidě B nejpozději do 24 hodin po narození dítěte. V očkování těchto dětí se dále pokračuje od šestého týdne po narození dítěte podle souhrnu údajů o přípravku1) hexavalentní očkovací látky.

––––––––––––––––––––

1)
§ 3 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).˙.

      7.  § 6 včetně nadpisu zní:

˙§ 6

Pravidelné očkování proti pneumokokovým nákazám

      (1)  Očkování proti pneumokokovým nákazám polysacharidovou očkovací látkou se provede u fyzických osob umístěných v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v domovech pro seniory. Dále se očkování proti pneumokokovým nákazám provede u fyzických osob umístěných v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem, pokud tyto fyzické osoby trpí chronickým nespecifickým onemocněním dýchacích cest, chronickým onemocněním srdce, cév nebo ledvin nebo diabetem léčeným inzulínem. V dalším očkování proti pneumokokovým nákazám se postupuje podle souhrnu údajů o přípravku1).

      (2)  U dětí, které mají zdravotní indikace uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce, se do dovršení pěti let jejich věku provede očkování konjugovanou pneumokokovou vakcínou v intervalech podle souhrnu údajů o přípravku1). Od dovršeného druhého roku věku dítěte lze v těchto případech alternativně podat polysacharidovou očkovací látku proti pneumokokové nákaze.˙.

      8.  § 8 se včetně nadpisu zrušuje.

      9.  V § 9 odst. 1 se na konci textu druhé věty doplňují slova ˙a dále u osob zařazených do rekvalifikačních kurzů, zajišťujících péči a ošetřování osob v zařízeních sociálních služeb nebo manipulujících v zařízeních sociálních služeb s nebezpečným odpadem, a ve zdravotnických zařízeních˙.

      10.  § 12 se včetně nadpisu zrušuje.

      11.  V § 13 se na konci odstavce 1 doplňuje věta ˙Očkování se provede očkovací látkou určenou k aktivní imunizaci podle souhrnu údajů o přípravku1) této očkovací látky.˙.

      12.  V § 16 se odstavec 3 zrušuje.

      13.  Za přílohu č. 1 se doplňují přílohy č. 2 a 3, které znějí:

˙Příloha č. 2 k vyhlášce č. 537/2006 Sb.Příloha č. 3 k vyhlášce č. 537/2006 Sb.
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 537/2006 Sb.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 537/2006 Sb.Příloha č. 3 k vyhlášce č. 537/2006 Sb.
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 537/2006 Sb.

Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2010.
Ministr:


doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.