VYHLÁŠKA ze dne 3. ledna 2018, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění vyhlášky č. 42/2014 Sb., a další související vyhlášky

Sbírka:  3/2018 | Částka:  2/2018
9.1.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


3

VYHLÁŠKA
ze dne 3. ledna 2018,
kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin,
ve znění vyhlášky č. 42/2014 Sb., a další související vyhlášky


      Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 14 písm. e), § 3a odst. 11, § 4 odst. 15 písm. a), § 6 odst. 8 písm. c) a d) a § 35c odst. 5 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 300/2009 Sb., zákona č. 331/2010 Sb., zákona č. 54/2012 Sb. a zákona č. 295/2017 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin

Čl. I

      Vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění vyhlášky č. 42/2014 Sb., se mění takto:

      1.  Na konci textu poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta ˙Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/2109 ze dne 1. prosince 2016, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, pokud jde o zahrnutí nových druhů a botanický název druhu Lolium x boucheanum Kunth.˙.

      2.  V příloze se v bodu 1.2.1 Trávy slova ˙Lolium x boucheanum Kunth˙ nahrazují slovy ˙Lolium x hybridum Hausskn.˙.

      3.  V příloze se v bodu 1.2.3 Jiné krmné plodiny slovo ˙Svazenka˙ nahrazuje slovy ˙Svazenka vratičolistá˙.


ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby

Čl. II

      Vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby, ve znění vyhlášky č. 410/2013 Sb., se mění takto:

      1.  Na konci textu poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta ˙Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/2109 ze dne 1. prosince 2016, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, pokud jde o zahrnutí nových druhů a botanický název druhu Lolium x boucheanum Kunth.˙.

      2.  V příloze č. 1 body 2.1 až 6
znějí:

      3. V příloze č. 1 bodu 9.1.3 Postup testování se číslo ˙10 000˙ nahrazuje číslem ˙2 500˙.

      4. V příloze č. 1 se za Tabulku 11 Část 1. vkládá text:

      5. V příloze č. 1 se za Tabulku 11 Část 2. vkládá text:

      6. V příloze č. 3 bodu 2 odstavec 7 zní:

      7. V příloze č. 5 tabulka 1 včetně vysvětlivek č. 1 až 3
zní:
      8. V příloze č. 5 tabulky 3 a 4
znějí:
ČÁST TŘETÍ

Změna vyhlášky o stanovení dalších odrůd ovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy

Čl. III

      V příloze vyhlášky č. 331/2017 Sb., o stanovení dalších odrůd ovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy, se slovo ˙Major˙ zrušuje.


ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. IV

      Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
Ministr:


Ing. Milek v. r.