VYHLÁŠKA ze dne 30. října 2013 o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně

Sbírka:  355/2013 | Částka:  140/2013
11.11.2013

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

355

VYHLÁŠKA
ze dne 30. října 2013
o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech,
které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně


      Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 5a odst. 8 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění zákona č. 294/2013 Sb., (dále jen ˙zákon˙):

§ 1

Předmět úpravy

      Tato vyhláška upravuje podrobnosti o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně.

§ 2

Označování sídla a provozovny

      (1)  Insolvenční správce umístí na viditelném místě při vchodu do budovy, ve které se nachází jeho sídlo, informační tabuli, která obsahuje slova ˙Insolvenční správce˙ a údaje identifikující insolvenčního správce podle § 5a odst. 7 zákona.

      (2)  Insolvenční správce umístí na viditelném místě při vchodu do budovy, ve které se nachází jeho provozovna, informační tabuli, která obsahuje slova ˙Insolvenční správce˙, údaje identifikující insolvenčního správce podle § 5a odst. 7 zákona a slova ˙Provozovna ˙ Úřední hodiny:˙ s uvedením úředních hodin provozovny podle § 3.

§ 3

Úřední hodiny provozovny

      (1)  Provozovna musí být pro veřejnost otevřena v pracovních dnech v časovém rozmezí od 7 do 18 hodin alespoň šest hodin denně, a to pravidelně alespoň jeden den v týdnu.

      (2)  Provozovna může být výjimečně na přechodnou dobu uzavřena z vážných důvodů, a to zejména zdravotních nebo provozních. Nebrání-li tomu vážné důvody, umístí insolvenční správce v dostatečném předstihu na vhodném a viditelném místě informační tabuli s uvedením důvodu uzavření a označením počátku a konce uzavření.

§ 4

Činnosti, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně

      (1)  Insolvenční správce je povinen v každé své provozovně v úředních hodinách zajišťovat činnosti stanovené insolvenčním zákonem, a to zejména
a)
přijímání písemností,
b)
poskytování součinnosti insolvenčního správce,
c)
umožnění proplácení částek určených pro jednotlivé věřitele v rozvrhovém usnesení.

      (2)  Je-li insolvenční správce určen v insolvenčním řízení postupem podle § 25 insolvenčního zákona, je povinen zajišťovat alespoň v provozovně umístěné v obvodu soudu rozhodného pro určení, a nemá-li takovou provozovnu, v nejbližší provozovně, činnosti bezprostředně související s tímto insolvenčním řízením, a to zejména
a)
shromažďování podkladů pro insolvenční řízení,
b)
umožnění účastníkům insolvenčního řízení nahlédnout do seznamu přihlášených pohledávek a do dokladů, na jejichž základě byl sestaven,
c)
umožnění vyjádření dlužníka k přihlášeným pohledávkám.

§ 5

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
Ministryně:


Mgr. Benešová v. r.