VYHLÁŠKA ze dne 9. ledna 2013, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  10/2013 | Částka:  6/2013
16.1.2013

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

10

VYHLÁŠKA
ze dne 9. ledna 2013,
kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení
plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků,
rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti,
ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 6 a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 26/2008 Sb. a zákona č. 421/2009 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb. a vyhlášky č. 451/2011 Sb., se mění takto:

1. § 2 včetně nadpisu zní:

˙§ 2

Údaj

Pro účely této vyhlášky se údajem rozumí finanční výkazy, doplňující údaje a vstupní údaje v rozpočtovém informačním systému veřejné správy (dále jen ˙rozpočtový informační systém˙).˙.

2. V § 3 odst. 1 písmeno d) zní:
˙d)
přehled rozpočtových opatření, včetně komentáře.˙.

3. V § 4 odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) a písmeno d) se zrušují.

4. V § 4 odstavec 2 zní:

˙(2) Doplňující údaje předkládají podle odstavce 1 písm. a) a písm. b) státní příspěvkové organizace a podle odstavce 1 písm. b) organizační složky státu.˙.

5. V § 6 odst. 1 písmeno a) zní:
˙a)
finančního výkazu uvedeného v § 3 odst. 1 písm. a) stanoví příloha č. 3 této vyhlášky,˙.

6. V § 6 odst. 1 písmeno f) zní:
˙f)
přehledu rozpočtových opatření stanoví příloha č. 8 této vyhlášky.˙.

7. V § 6 odstavec 2 zní:

˙(2) Vstupní údaje do rozpočtového informačního systému a vstupní údaje do centrálního systému účetních informací státu jsou uváděny v Kč s přesností na dvě desetinná místa.˙.

8. Příloha č. 1 zní:


˙Příloha č. 1 k vyhlášce č. 449/2009 Sb.˙Příloha č. 1 k vyhlášce č. 449/2009 Sb.

9. V příloze č. 3 v bodě 5 se za slova ˙podle § 23 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb.˙ vkládá věta ˙U kapitoly 396 Státní dluh, kapitoly 397 Operace státních finančních aktiv a kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa se jedná o technický výpočet.˙.

10. V příloze č. 3 bodě 8 se zrušuje slovo ˙chronologickém˙.

11. V příloze č. 3 bod 11 zní:


12. V příloze č. 3 bod 20 zní:˙20. Část XI. -- Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění


V části XI. jsou sledovány příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy. Výše uvedené příjmy s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku se vykazují podle položek druhového třídění rozpočtové skladby, dále podle nástrojů nástrojového třídění, dále podle prostorových jednotek prostorového třídění rozpočtové skladby. Ministerstvo financí zveřejňuje číselník nástrojového třídění na internetových stránkách Ministerstva financí, kde je průběžně aktualizován.˙.
13. V příloze č. 3 bod 21 zní:˙21. Část XII. -- Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění


V části XII. jsou sledovány výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje. Výše uvedené výdaje s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách, konečného rozpočtu výdajů a výsledku od počátku roku se vykazují v členění podle paragrafů odvětvového třídění a podle položek druhového třídění rozpočtové skladby, dále podle nástrojů nástrojového třídění, dále podle prostorových jednotek prostorového třídění rozpočtové skladby. Ministerstvo financí zveřejňuje číselník nástrojového třídění na internetových stránkách Ministerstva financí, kde je průběžně aktualizován.˙.
14. V příloze č. 3 se zrušuje text bodu 24.

15. V příloze č. 4 ve VZORU Výkaz pro hodnocení plnění státního rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů části XI. a XII. znějí:
16. V příloze č. 4 bodě 2 se na konci za slovo ˙skladby˙ vkládá tečka.

17. V příloze č. 4 bodě 10 písmeno b) zní:˙b) vazba mezi touto částí výkazu a částí III.: r. (6030 + 6040 + 6050)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl. 3.˙.
18. V příloze č. 4 bod 15 zní:˙15. Část XI. -- Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění


V části XI. jsou sledovány příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy. Výše uvedené příjmy s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku se vykazují podle paragrafů odvětvového třídění a podle položek druhového třídění, dále podle nástrojů nástrojového třídění a podle prostorových jednotek prostorového třídění platné rozpočtové skladby. Ministerstvo financí zveřejňuje pro územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a regionální rady číselník nástrojového třídění na internetových stránkách Ministerstva financí, kde je průběžně aktualizován.˙.
19. V příloze č. 4 bod 16 zní:˙16. Část XII. -- Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění


V části XII. jsou sledovány výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje. Výše uvedené výdaje s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku se vykazují v členění podle paragrafů odvětvového třídění a podle položek druhového třídění, dále podle nástrojů nástrojového třídění a podle prostorových jednotek prostorového třídění platné rozpočtové skladby. Ministerstvo financí zveřejňuje pro územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a regionální rady číselník nástrojového třídění na internetových stránkách Ministerstva financí, kde je průběžně aktualizován.˙.
20. V příloze č. 4 ve VZORU VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD části XI. a XII. znějí:
21. V příloze č. 5 ve VZORU ROZP SPO 1-01 Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje ˙ hlavní činnost se zrušuje poznámka pod čarou ˙Součet údajů na položkách 77 a 78 musí odpovídat položce 15 ˙ Mzdové náklady.˙.

22. V příloze č. 6 se za slova ˙státní příspěvkové organizace˙ vkládají slova ˙ , u nichž je zaměstnanost regulována a schvalována vládou,˙.

23. Příloha č. 7 zní:
˙Příloha č. 7 k vyhlášce č. 449/2009 Sb.˙Příloha č. 7 k vyhlášce č. 449/2009 Sb.


24. Příloha č. 8 zní:˙Příloha č. 8 k vyhlášce č. 449/2009 Sb.


˙Příloha č. 8 k vyhlášce č. 449/2009 Sb.Čl. II

Přechodné ustanovení

Při vypracování finančních výkazů za rok 2012 se postupuje podle vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:


Ing. Kalousek v. r.