ZÁKON ze dne 28. června 2016 o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

Sbírka:  223/2016 | Částka:  87/2016
20.7.2016

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


223

ZÁKON
ze dne 28. června 2016
o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Prodejní doba v maloobchodě a velkoobchodě

      (1)  V maloobchodě a velkoobchodě1) je zakázán prodej o těchto státních svátcích a ostatních svátcích2)
a)
1. leden -- Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok,
b)
Velikonoční pondělí,
c)
8. květen ˙ Den vítězství,
d)
28. září ˙ Den české státnosti,
e)
28. říjen ˙ Den vzniku samostatného československého státu,
f)
25. prosinec ˙ 1. svátek vánoční a
g)
26. prosinec ˙ 2. svátek vánoční.

      (2)  V maloobchodě a velkoobchodě1) je za- kázán prodej v den 24. prosince ˙ Štědrý den od 12.00 do 24.00 hodin.

      (3)  Omezení prodejní doby uvedené v odstavcích 1 a 2 se nepoužije na provozování
a)
prodejen, jejichž prodejní plocha nepřesahu- je 200 m2,
b)
čerpacích stanic s palivy a mazivy,
c)
lékáren,
d)
prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích,
e)
prodejen ve zdravotnických zařízeních,
f)
maloobchodu a velkoobchodu v době, kdy je vyhlášen stav nebezpečí3), nouzový stav4), stav ohrožení státu4) nebo válečný stav4).

§ 2

      Omezení stanovené v § 1 odst. 1 a 2 se vztahuje obdobně i na prodejní a výkupní dobu zastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a zařízení určených ke sběru a výkupu odpadů, a to bez ohledu na velikost prodejní nebo výkupní plochy.

§ 3

Správní delikty

      (1)  Právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, se dopustí správního deliktu tím, že provozuje prodej v maloobchodě nebo velkoobchodě anebo prodej nebo výkup v provozovně uvedené v § 2 v době, kdy je jejich provozování zakázáno podle § 1 a 2.

      (2)  Za správní delikt podle odstavce 1 je možné uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč. Dopustí-li se právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, správního deliktu uvedeného v odstavci 1
opakovaně, je možné uložit pokutu až do vý- še 5 000 000 Kč.

      (3)  Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem provádí Česká obchodní inspekce5). Na řízení podle tohoto zákona se vztahují předpisy o správním řízení6).

§ 4

Účinnost

      Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
Hamáček v. r.


Zeman v. r.


Sobotka v. r.


––––––––––––––––––––
1)
Příloha č. 4 bod 48 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2)
Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
3)
§ 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4)
Čl. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
5)
Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
6)
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.