Zákon ze dne 3. dubna 1998, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., a doplňují některé další zákony

Sbírka:  93/1998 | Částka:  34/1998
31.12.1998

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

93

ZÁKON
ze dne 3. dubna 1998,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění zákona č. 148/1996 Sb., a doplňují některé další zákony


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

      Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1.  § 1 odst. 2 písm. a) včetně poznámky č. 2) zní:
,,a)
poskytování účelové státní finanční podpory výzkumu a vývoji podle zvláštních předpisů2) s výjimkou případů, kdy jediným uživatelem výsledků výzkumu a vývoje je stát,

––––––––––––––––––––

2)  Zákon ČNR č. 300/1992 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 1/1995 Sb.".

      2.  V § 2 písm. a) bodu 1 se za slova ,,státními zastupitelstvími a státními fondy," vkládají tato slova: ,,Českými dráhami,4g)".

Poznámka č. 4g) zní:

––––––––––––––––––––

,,4g)  Zákon ČNR č. 9/1993 Sb., o Českých dráhách, ve znění pozdějších předpisů.".

      3.  V § 2 písm. a) bodech 1 a 2 se slova ,,(např. ,,PHARE")" vypouštějí.

      4.  V § 2b poznámka č. 5a) zní:

––––––––––––––––––––

,,5a)  Např. § 2 až 9 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona ČNR č. 14/ /1993 Sb., zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.".

      5.  V § 2b odst. 1 písm. e) se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které včetně poznámek č. 5f) a 5g) zní:

  ,,f)  který nemá splatný nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění,5f) na pojistném na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.5g)

––––––––––––––––––––

5f)  Zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
5g)  Zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.".

      6.  § 2c odst. 1 a 2 zní:

      ,,(1)  Uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů uvedených v § 2b odst. 1 písm. a) dokladem o oprávnění k podnikání, včetně výpisu z obchodního rejstříku, a čestným prohlášením k písmenům b) až f).

      (2)  Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, prokáže kvalifikační předpoklady takto:
a)
podle § 2b odst. 1 písm. b) výpisem z obchodního rejstříku, je-li do tohoto rejstříku zapsán, ne starším než 90 dnů,
b)
podle § 2b odst. 1 písm. d) výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než šest měsíců,
c)
podle § 2b odst. 1 písm. f) potvrzením příslušného orgánu ne starším než šest měsíců.".

      7.  § 7 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

      ,,(3)  Doba mezi prohlídkou místa nebo možností nahlédnout do dokumentace podle § 5 odst. 1 písm. j) a dnem otevírání obálek nesmí být kratší než 21 dnů.".

      8.  V § 31 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které zní:

      ,,(2)  U veřejných zakázek zadávaných zadavateli uvedenými v § 2 písm. a) bodu 1, u kterých výše budoucího peněžitého závazku bez daně z přidané hodnoty přesáhne 50 mil. Kč, ustavuje komisi podle odstavce 1 příslušný ministr nebo předseda jiného správního úřadu. Jejím členem musí být zástupce Ministerstva financí a zástupci dalších nejméně dvou odborně příslušných ministerstev.

      (3)  U veřejných zakázek zadávaných zadavateli uvedenými v § 2 písm. a) bodu 1, u kterých výše budoucího peněžitého závazku bez daně z přidané hodnoty přesáhne 200 mil. Kč, ustavuje komisi podle odstavce 1 vláda České republiky na návrh příslušného ministra nebo předsedy jiného správního úřadu. Jejím členem musí být zástupce Ministerstva financí a zástupci dalších nejméně dvou odborně příslušných ministerstev.".

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 4 až 6.

      9.  V § 31 dosavadním odstavci 3 se slova ,,uvedení v odstavci 2" nahrazují slovy ,,uvedení v odstavci 4".

      10.  V § 31 v dosavadním odstavci 4 se slova ,,podle odstavce 2" nahrazují slovy ,,podle odstavců 2 až 4".

      11.  V § 51 se slova ,,Ministerstvo pro hospodářskou soutěž" nahrazují slovy ,,Úřad pro hospodářskou soutěž".

      12.  V § 64 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se nový odstavec 2, který zní:

      ,,(2)  V případech zadávání veřejných zakázek hrazených jednak z prostředků státního rozpočtu, státních fondů, mezinárodních organizací, rozpočtů okresních úřadů a rozpočtů územních samosprávných celků, jednak z prostředků, jejichž použití upravuje mezinárodní smlouva podle odstavce 1, se postupuje podle odlišné úpravy obsažené v této smlouvě.".

      13.  V § 64c odst. 1 se za slovo ,,úhradu" vkládají tato slova: ,,skutečných nákladů".

Čl. II

      Zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 592/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb. a zákona č. 305/1997 Sb., se doplňuje takto:

      Za § 24b se vkládá nový § 24c, který včetně poznámky č. 8a) zní:

,,§ 24c

      Příslušná okresní pojišťovna je povinna vydat na žádost uchazeče, s nímž má být uzavřena smlouva, potvrzení o tom, že tento uchazeč nemá splatný nedoplatek pojistného na veřejné zdravotní pojištění, a to do sedmi dnů ode dne obdržení žádosti.

––––––––––––––––––––

8a)  § 38 odst. 4 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb.".

Čl. III


      Zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 590/1992 Sb., zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/ /1997 Sb. a zákona č. 306/1997 Sb., se doplňuje takto:

      Za § 104ch se vkládá nový § 104i, který včetně poznámky č. 34a) zní:

,,§ 104i

      Příslušná okresní správa sociálního zabezpečení je povinna vydat na žádost uchazeče, s nímž má být uzavřena smlouva,34a) potvrzení o tom, že tento uchazeč nemá splatný nedoplatek pojistného na sociální zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to do sedmi dnů ode dne obdržení žádosti.

––––––––––––––––––––

34a)  § 38 odst. 4 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb.".

Čl. IV

      Zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona České národní rady č. 15/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb. a zákona č. 48/1997 Sb., se doplňuje takto:

      Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně poznámky č. 5a) zní:

,,§ 8a

      Příslušná zaměstnanecká pojišťovna je povinna vydat na žádost uchazeče,5a) s nímž má být uzavřena smlouva, potvrzení o tom, že tento uchazeč nemá splatný nedoplatek pojistného na veřejné zdravotní pojištění, a to do sedmi dnů ode dne obdržení žádosti.

––––––––––––––––––––

5a)  § 38 odst. 4 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb.".

Čl. V

      Zadávání veřejných zakázek zahájené před účinností tohoto zákona se dokončí podle dosavadních předpisů.

Čl. VI

      Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Zeman v. r.


Havel v. r


Tošovský v. r.