ZÁKON ze dne 7. června 2017, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  198/2017 | Částka:  72/2017
12.7.2017

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


198

ZÁKON
ze dne 7. června 2017,
kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv,
ve znění pozdějších předpisů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

      Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 198/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 303/2011 Sb. a zákona č. 396/2012 Sb., se mění takto:

      1.  V § 1 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

      ˙(7)  Ochránce sleduje naplňování mezinárodní smlouvy upravující práva osob se zdravotním postižením6).

––––––––––––––––––––

6)
Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, vyhlášená pod č. 10/2010 Sb. m. s.˙.

Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 8 až 10.

      2.  Za § 21b se vkládá nový § 21c, který zní:

˙§ 21c

      (1)  Při sledování naplňování mezinárodní smlouvy upravující práva osob se zdravotním postižením6) se ochránce zabývá systematicky problematikou práv osob se zdravotním postižením a za tím účelem zejména
a)
podporuje naplňování práv osob se zdravotním postižením a navrhuje opatření směřující k jejich ochraně,
b)
provádí výzkum,
c)
zveřejňuje zprávy a vydává doporučení k otázkám souvisejícím s naplňováním práv osob se zdravotním postižením a
d)
zajišťuje výměnu dostupných informací s příslušnými zahraničními a mezinárodními subjekty.

      (2)  Při plnění úkolů podle odstavce 1 se použijí přiměřeně § 15 a 16.

      (3)  V případě nesplnění povinnosti poskytnout součinnost vyplývající z § 15 nebo 16 může ochránce o této skutečnosti informovat veřejnost včetně jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem povinného orgánu.˙.

      3.  Za § 25 se vkládá nový § 25a, který zní:

˙§ 25a

      (1)  Ochránce k plnění úkolů podle § 21c zřizuje poradní orgán pro spolupráci při monitorování provádění mezinárodní smlouvy upravující práva osob se zdravotním postižením6).

      (2)  Členy poradního orgánu jsou osoby se zdravotním postižením a osoby hájící jejich práva a zájmy. Členy poradního orgánu jmenuje ochránce po projednání s organizacemi osob se zdravotním postižením.

      (3)  Podrobnosti o organizaci a úkolech poradního orgánu upravuje jeho statut, který vydá ochránce.˙.

Čl. II

Účinnost

      Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
v z. Vondráček v. r.


Zeman v. r.


Sobotka v. r.