ZÁKON ze dne 9. prosince 2014, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  335/2014 | Částka:  131/2014
29.12.2014

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


335

ZÁKON
ze dne 9. prosince 2014,
kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

      Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 255/2000 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 72/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 218/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 404/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 167/2013 Sb. a zákona č. 293/2013 Sb., se mění takto:

      1. V § 11 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno u), které zní:
˙u)
spolek, odborová organizace, mezinárodní odborová organizace, organizace zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů a jejich pobočné organizace, nadace, nadační fond, ústav a obecně prospěšná společnost ve věcech veřejného rejstříku.˙.

      2. V příloze položce 11 bodě 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

      3. V příloze položce 11 bodě 1 písm. b) se slova ˙nebo spolku˙ zrušují.

      4. V příloze položce 11 bodě 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

      5. V příloze položce 11 bodě 2 se slova ˙písmen d) a e)˙ nahrazují slovy ˙písmene c)˙.

Čl. II

Účinnost

      Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení a pozbývá platnosti posledním dnem 18. měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
Hamáček v. r.


Zeman v. r.


Sobotka v. r.