Vládní nařízení ze dne 30.7.1942 o veřejném zdravotnictví

12.8.1942 | Sbírka:  279/1942 Sb. | Částka:  131/1942ASPI
279/1942 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 30. července 1942
o veřejném zdravotnictví
Změna: 188/1944 Sb.
Vláda Protektorátu Čechy a Morava nařizuje podle § 1, odst. 1 nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě ze dne 12. prosince 1940 (Věstn. ř. prot. str. 604), kterým se prodlužují a mění některá ustanovení ústavního zákona zmocňovacího ze dne 15. prosince 1938 (č. 330 Sb.) ve znění nařízení ze dne 27. února 1942 (Věstn. ř. prot. str. 42):
§ 1
Veřejné zdravotnictví zahrnuje všechna potřebná opatření a zařízení
a) k udržení a zlepšení zdraví lidu, zejména k potírání přenosných nemocí, k zlepšení všeobecné hygieny, k vybudování souborné zdravotní péče ochranné a sociálně zdravotní,
b) k vzdělávání dostatečného množství dorostu v povoláních zabývajících se léčebnou péčí a v povoláních pomocných, k jejich účelnému zařazení a k dozoru nad nimi,
c) k zajištění spořádaného lékárnictví a obchodu s léčivy,
d) k ošetřovací a léčebné péči v nemocnicích a v léčebnách a ozdravovnách všeho druhu, jakož i v lázeňských a léčebných místech.
§ 2
Řízení veřejného zdravotnictví náleží ministerstvu vnitra. Tomuto přísluší vhodným způsobem usměrňovati úkoly a pečovati o potřeby zdraví lidu v Protektorátě.
§ 3
(1) Zemským úřadům přísluší pečovati o jednotné provádění předpisů, týkajících se veřejného zdravotnictví.
(2) Zdravotní oddělení každého zemského úřadu je vedeno úředníkem zdravotní služby.
§ 4
(1) Okresním úřadům a městům se zvláštním statutem přísluší prováděti předpisy týkající se veřejného zdravotnictví.
(2) K provádění těchto úkolů se zřizuje u každého okresního úřadu a města se zvláštním statutem zdravotní oddělení, které je vedeno úředníkem zdravotní služby a vybaveno potřebným počtem pomocných sil a zařízení.
(3) Obecní (městští) a obvodní lékaři jsou pomocnými lékaři zdravotního oddělení příslušného okresního úřadu nebo města se zvláštním statutem.
§ 5
Obce obstarávají úkoly v oboru veřejného zdravotnictví podle pokynů příslušných dohlédacích úřadů.
§ 6
(1) Úřady uvedené v §§ 2 až 4 mohou vydávati v zájmu veřejného zdravotnictví všeobecná nařízení a zákazy.
(2) Nedodržování těchto potrestá bez újmy soudního stíhání okresní úřad pokutou do 50.000 K nebo vězením do jednoho měsíce. Byla-li uložena pokuta, budiž zároveň pro případ její nedobytnosti uložen náhradní trest vězení podle míry zavinění v mezích sazby trestu na svobodě na čin stanovené.
§ 7
Potřebné prováděcí předpisy vydá ministr vnitra, mají-li finanční dosah, v dohodě s ministrem financí.
§ 8
Dřívější předpisy, pokud odporují ustanovením § § 1 až 6 a prováděcích předpisů (§ 7), se zrušují.
§ 9
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr vnitra v dohodě s ministrem financí.
Státní president:
Dr. Hácha v.r.
Předseda vlády:
Dr. Krejčí v.r.
Ministr vnitra:
Bienert v.r.
Ministr financí:
Dr. Kalfus v.r.