Vyhláška ze dne 8.12.1943 o úpravě domácích porážek skopového bravu ovčího

11.12.1943 | Sbírka:  306/1943 Sb. | Částka:  147/1943ASPI

Vztahy

Nadřazené: 206/1939 Sb.
Aktivní derogace: 181/1942 Sb., 61/1942 Sb., 266/1941 Sb.
Pasivní derogace: 295/1949 Ú.l.I, 37/1944 Sb.
306/1943 Sb.
Vyhláška
ministra zemědělství a lesnictví
ze dne 8. prosince 1943
o úpravě domácích porážek skopového bravu ovčího.
Změna: 37/1944 Sb.
Ministr zemědělství a lesnictví vyhlašuje podle § 11 vládního nařízení ze dne 18. září 1939, Sb. č. 206, kterým se zmocňuje ministerstvo zemědělství k úpravě hospodaření některými potravinami a krmivy, ve znění vládního nařízení ze dne 21. listopadu 1940, Sb. č. 414:
§ 1.
(1) Domácí porážky skopového bravu ovčího jsou dovoleny pouze pro vlastní spotřebu samozásobitelů.
(2) Samozásobitelé skopovým masem ovčího bravu jsou osoby případně ústavy, vyjmenované v § 1 vyhlášky ministra zemědělství a lesnictví ze dne 8. května 1942, Sb. č. 172, o samozásobitelích zemědělskými výrobky.
(3) Zákaz zabíjeti ssající a odstavená jehňata, vydaný vyhláškou ministra zemědělství a lesnictví ze dne 29. září 1942, Sb. č. 347, platí též pro domácí porážky.
§ 2.
(1) Každá domácí porážka skopového bravu ovčího musí býti dříve obcí schválena. O schválení budiž žádáno písemně. Domácí porážka smí býti obcí schválena, jen když navrhovatel skopový brav ovčí choval a krmil nejméně 3 měsíce. Domácí porážka musí se státi do 3 dnů po schválení.
(2) Domácí porážky ovcí lze schváliti jen tehdy, jestliže žadatel prokáže stvrzenkou nebo účtem za vlnu, vystavenými společností "Zužitkování vlny pro Čechy a Moravu, společnost s r. o.", nebo sběrnami vlny této společnosti, že dodal v běžném kontingentním roce z každé jím chované 1. až 3. ovce nejméně po 1 kg vlny.
§ 3.
(1) Samozásobitelé masem skopového bravu ovčího smějí spotřebovati na týden a osobu:
děti pod 6 let 0.3 kg skopového masa ovčího bravu,
ostatní samozásobitelé starší 6 let 0.6 kg skopového masa ovčího bravu.
(2) Samozásobitelé smí poraziti jen tolik skopového bravu ovčího, aby měl zásobu masa nejvýše na 13 přídělových období. Do zásoby masa se započítává též maso získané z domácích porážek vepřů.
§ 4.
Vyhláška ministra zemědělství ze dne 5. července 1941, Sb. č. 266, o úpravě domácích porážek skopového bravu ovčího, ve znění vyhlášky ministra zemědělství a lesnictví ze dne 9. února 1942, Sb. č. 61, a vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 19. května 1942, Sb. č. 181, o úpravě spotřebních dávek masa a tuku pro samozásobitele z domácích porážek vepřů po případě skopového bravu ovčího, se zrušují.
§ 5.
Přestupky ustanovení této vyhlášky se trestají podle § 9 vl. nař. Sb. č. 206/1939.
§ 6.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 13. prosince 1943.
Ministr zemědělství a lesnictví:
V zastoupení ministra:
Dr. Hunecke v. r.