Vyhláška ze dne 8.12.1943, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 8. května 1942, Sb. č. 172, o samozásobitelích zemědělskými výrobky

11.12.1943 | Sbírka:  307/1943 Sb. | Částka:  147/1943ASPI

Vztahy

Nadřazené: 206/1939 Sb.
Aktivní derogace: 172/1942 Sb.
Pasivní derogace: 1748/1946 Ú.l.I
307/1943 Sb.
Vyhláška
ministra zemědělství a lesnictví
ze dne 8. prosince 1943,
kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 8. května 1942, Sb. č. 172, o samozásobitelích zemědělskými výrobky.
Ministr zemědělství a lesnictví vyhlašuje podle § 11 vládního nařízení ze dne 18. září 1939, Sb. č. 206, kterým se zmocňuje ministerstvo zemědělství k úpravě hospodaření některými potravinami a krmivy, ve znění vládního nařízení ze dne 21. listopadu 1940, Sb. č. 414:
Čl.I.
Vyhláška ministra zemědělství a lesnictví Sb. č. 172/1942 se mění a doplňuje takto:
1. § 8 zní:
"(1) Samozásobitelé vepřovým masem a vepřovým sádlem nedostanou žádné lístky na maso; před výdejem nutno z jejich lístků na tuky odděliti: ústřižek na vepřové sádlo, objednací lístek na umělé jedlé tuky s příslušnými ústřižky a s oddělitelnými 5 g a 10 g ústřižky.
(2) Samozásobitelé vepřovým masem a vepřovým sádlem smějí spotřebovati na osobu a týden:
děti do 6 let 0.4 kg masa a tuku dohromady,
ostatní samozásobitelé starší 6 let 0.8 kg masa a tuku dohromady.
Nejvyšší množství zásoby masa a tuku smí odpovídati spotřebnímu množství nejvýše na 13 přídělových období.
(3) Každá domácí porážka vepře musí býti obcí před porážkou schválena. O schválení nutno žádati písemně. Porážka se musí státi během 3 dnů po schválení. Obec smí schváliti domácí porážku jen tehdy, jestliže navrhovatel držel a krmil vepře nejméně 3 měsíce.
(4) Pro výpočet samozásobitelské doby nutno vzíti za základ paušální mrtvou váhu 100 kg (= 125 kg paušální živé váhy) po odečtení množství tuku, které se má odvésti. Paušální živá váha je zároveň nejvyšší vahou. Domácí porážku vepřů s vyšší živou vahou může obec povoliti na návrh jen výjimečně, jestliže navrhovatel nemá žádné jiné jatečné vepře; bude-li toto zvláštní svolení uděleno, vezme se za základ k započtení skutečná zjištěná mrtvá váha.
(5) Uplatňuje-li navrhovatel, že stanovená paušální mrtvá váha nebude dosažena, bude vzata za základ ve výjimečných případech podle zvláštních směrnic místo paušální mrtvé váhy skutečná mrtvá váha zjištěná komisí.
(6) Samozásobitelé skupiny A, kteří jsou majiteli zemědělského podniku a jichž samozásobitelská doba se skončila, mohou, jestliže samozásobitelská doba činila nejméně 6 přídělových období, obdržeti pro sebe a své členy domácnosti starší 6 let, kteří jsou činni v domácnosti nebo hlavním povoláním v zemědělství, v době od 1. března do 31. října lístek na maso SV (na 2.200 g masa) a pro své děti pod 6 let 1/2 lístku na maso SV (na 1.100 g masa). Z toho možno odebrati místo (nejvýše) 600 g masa stejné množství (do 600 g) umělých jedlých tuků, pro děti pod 6 let místo (nejvýše) 300 g masa stejné množství (do 300 g) umělých jedlých tuků.
(7) Majitelé zemědělských podniků jsou samozásobiteli vepřovým masem a sádlem podle skupiny A jen tehdy, jestliže mají své stálé bydliště v podniku; jinak nutno je považovati za samozásobitele skupiny B, avšak jen tehdy, jestliže jsou jediné sami majitelé podniku, jinak jen tehdy, jestliže jeden z manželů nebo jiná osoba, s kterou žijí ve společné domácnosti, je spoluvlastníkem.
(8) Schválení k domácím porážkám řezníkům, jakož i hostincům a obchodníkům s potravinami, kteří zároveň provádějí živnostenské porážky, nesmí býti udělována.
(9) K provedení ustanovení odstavců 1 až 8 vydá ministerstvo zemědělství a lesnictví bližší směrnice."
2. § 9, odst. 2, písm. a), poslední věta zní:
"Máslo se vydá jen tehdy, jestliže bude dodáno do mlékárny za každou osobu měsíčně alespoň 10 l mléka."
Čl.II.
Ustanovení čl. I, č. 1 této vyhlášky nabývá účinnosti dne 13. prosince 1943, ustanovení pod č. 2 dne 1. ledna 1944.
Ministr zemědělství a lesnictví:
V zastoupení ministra:
Dr. Hunecke v. r.