Směrnice ze dne 7.12.1945 pro uvolňování peněžitých plnění pojistitelů podle § 14 dekretu presidenta republiky o obnovení československé měny

14.12.1945 | Sbírka:  557/1945 Ú.l.I | Částka:  152/1945ASPI

Vztahy

Nadřazené: 91/1945 Sb.
Pasivní derogace: 41/1953 Sb., 812/1946 Ú.l.I
557/1945 Ú.l.I
Směrnice
ministerstva financí
ze dne 7. prosince 1945
pro uvolňování peněžitých plnění pojistitelů podle § 14 dekretu presidenta republiky o obnovení československé měny
Ministerstvo financí stanoví na návrh Národní banky Československé podle § 14, odst. 1 dekretu presidenta republiky ze dne 19. října 1945, č. 91 Sb., o obnovení československé měny:
I.
Pojišťovny, provozující pojištění proti škodám a úrazům, jsou oprávněny plniti v nových platidlech z důvodu pojistných příhod nastalých po 31. říjnu 1945 v odvětvích pojištění proti škodám a úrazům, třebaže premie za období, ve kterém nastala pojistná příhoda, byla zaplacena ve starých platidlech, v těchto případech:
1. jestliže odškodné nepřevyšuje 5000 Kčs a jeho vyplacením je úplně vyřízena pojistná příhoda;
2. jestliže plnění pojišťovny převyšuje sice 5000 Kčs, avšak
a) jde o náhradu v odpovědnostním pojištění, placenou za pojistníka přímo poškozenému, nebo
b) jde o plnění z úrazového pojištění, nebo
c) má býti podle pojistné smlouvy zaplacena za pojistníka nebo jinou osobu oprávněnou ze smlouvy částka (bez omezení výše) třetím osobám, zejména k úhradě výloh lékařských, ošetřovacích, pohřebních, právních, znaleckých, odklizovacích a výloh za hájení nebo zachraňování pojištěných věcí, anebo
d) má v úrazovém pojištění na základě obmyšlení učiněného do 31. října 1945 býti částka vyplacena bernímu úřadu na úhradu dané dědické (darovací) a převodních poplatků. V tomto případu lze plniti v nových platidlech, i když nastala pojistná příhoda před 31. říjnem 1945.
II.
Pojišťovny provozující životní pojištění jsou oprávněny plniti v nových platidlech nad míru stanovenou v § 7, odst. 2 dekretu presidenta republiky č. 91/1945 Sb.:
1. jde-li o pojištění se závazkem pro případ smrti, jestliže obmyšlen byl před 31. říjnem 1945 československý stát k úhradě daně dědické (darovací) a převodních poplatků nemovitostních a má-li býti pojistná suma vyplacena přímo bernímu úřadu,
2. jde-li o pojištění důchodu, sjednané před 1. lednem 1942, a nepřesahuje-li důchodová splátka 2000 Kčs měsíčně, avšak s vyloučením důchodových splátek splatných do 31. října 1945, které musí býti vázány.
III.
Menší vzájemné spolky pojišťovací podle oddílu E poj. reg., a zapsané pokladny pomocné, provozující pojištění pensijní a pojištění pohřebného, jsou oprávněny vypláceti v nových platidlech všechna plnění splatná po 31. říjnu 1945 kromě odbytného při vystoupení člena ze spolku (pokladny). Pro výplatu odbytného platí obdobně ustanovení § 7, odst. 2 dekretu presidenta republiky č. 91/1945 Sb., o pojistných sumách životního pojištění.
IV.
Pojišťovny, zapsané pokladny pomocné a menší vzájemné spolky pojišťovací podle oddílu E poj. reg., provozující nemocenské pojištění, jsou oprávněny vypláceti pojistné plnění v nových platidlech nad míru stanovenou v § 7, odst. 2 dekretu presidenta republiky č. 91/1945 Sb. toliko, je-li premie (premiová splátka) za pojištění za dobu od 1. listopadu 1945 placena v nových platidlech a
a) jde o náhradu výloh za honoráře lékařů, za léky, snímky, lázně, ozařování, masáže a pod., nákladů nemocničních a operačních, za pomoc při porodu, pohřebné, vynaložil-li pojistník příslušné náklady v nových platidlech, třebaže se vztahovaly na dobu před 31. říjnem 1945, nebo
b) jde o peněžité plnění (denní podporu) za dobu od 1. listopadu 1945 včetně.
V.
Pojišťovny jsou oprávněny v rámci devisových předpisů konati platy v nových platidlech v zajišťovacím styku s cizinou, třebaže jde o platy vztahující se na dobu před 31. říjnem 1945, ať jde o zajištění převzatá nebo předaná.
VI.
Při výplatách podle odstavců I až IV budiž na výplatním listě příjemcově, při výplatách podle odstavce 1, č. 2, písm. a) a c) též na výplatním listě pojistníka nebo jiné osoby oprávněné ze smlouvy, vyznačena výplata se stručný, ale výstižným textem. Do 7. každého měsíce zašlou pojišťovny Národní bance Československé přehled výplat provedených v uplynulém měsíci, sestavený podle jednotlivých bodů těchto směrnic.
VII.
Obmezení stanovená platnými předpisy o výplatách osobám státně nespolehlivým, zrádcům a kolaborantům, zůstávají nedotčena.
Ministr financí:
Dr. Šrobár v. r.