Vyhláška ze dne 25.3.1948 o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť šestistého výročí založení university Karlovy

7.4.1948 | Sbírka:  37/1948 Sb. | Částka:  17/1948ASPI

Vztahy

Nadřazené: 91/1945 Sb.
Pasivní derogace: 45/1953 Sb.
37/1948 Sb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 25. března 1948
o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť šestistého výročí založení university Karlovy.
Podle § 2, odst. 4 a § 3 dekretu presidenta republiky ze dne 19. října 1945, č. 91 Sb., o obnovení československé měny, stanovím:
§ 1
(1) Na paměť šestistého výročí založení university Karlovy v Praze se razí 1 000 000 kusů pamětních stříbrných stokorun.
(2) Pamětní stokoruny se razí ze směsi o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hrubá váha pamětní stokoruny jest 14 g. Při ražbě jest dovolena úchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v čistosti stříbra 5/1000. Průměr mince jest 31 mm.
(3) Na líci stokoruny jest státní znak republiky Československé v ohraničeném poli, kolem něho nápis "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" v jedné řádce se dvěma malými ozdobami, mezi nimiž je letopočet ražby "1948".
(4) Na rubu stokoruny jest v pravé části vnitřní kruhové plochy postava knížete Václava, který má v pravé ruce korouhev a který se levicí opírá o meč. Před ním v levé části vnitřní kruhové plochy klečí Karel IV., pozvedající oběma rukama bullu o založení university. Za postavou Karla IV. jsou umístěny nad sebou dva malé štíty s českým lvem a svatováclavskou orlicí. Nad postavou Karla IV. jest označení roku založení university "1348". Kolem vnitřní kruhové plochy jest nápis "ŠEST SET LET UNIVERSITY KARLOVY" v jedné řádce, ukončený dvěma stylisovanými snítkami. Mezi nimi při dolním okraji uprostřed jest umístěno označení hodnoty mince číslicí "100". U nohou knížete Václava jest jméno původcovo "O. Španiel".
(5) Okraj mince jest hladký se střídavě vyraženými šesticípými hvězdičkami a jednoduchými vlnovkami; po obou stranách mince jest plochá obruba.
§ 2
Pamětní stříbrné stokoruny počne Národní banka Československá vydávati u hlavního ústavu v Praze, u oblastního ústavu pro Slovensko v Bratislavě a u všech svých filiálek dne 7. dubna 1948.
§ 3
Pamětní stříbrné stokoruny vydané podle § 1 přijímají státní a jiné veřejné pokladny a peněžní ústavy bez obmezení. Jiné osoby nejsou povinny přijímati více než 10 kusů těchto mincí.
§ 4
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Dr. Dolanský v. r.
Příl.
Kresba stříbrné pamětní stokoruny: