Zákon ze dne 2.12.1948 o Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky

18.12.1948 | Sbírka:  278/1948 Sb. | Částka:  100/1948ASPI

Vztahy

Prováděcí: 309/1951 Ú.l.I, 294/1951 Ú.l.I, 264/1951 Ú.l.I, 236/1951 Ú.l.I, 98/1951 Ú.l.I, 60/1951 Ú.l.I, 711/1950 Ú.l.I, 659/1950 Ú.l.I, 569/1950 Ú.l.I, 548/1950 Ú.l.I, 542/1950 Ú.l.I, 531/1950 Ú.l.I, 513/1950 Ú.l.I, 501/1950 Ú.l.I, 502/1950 Ú.l.I, 499/1950 Ú.l.I, 445/1950 Ú.l.I, 412/1950 Ú.l.I, 386/1950 Ú.l.I, 379/1950 Ú.l.I, 337/1950 Ú.l.I, 338/1950 Ú.l.I, 307/1950 Ú.l.I, 305/1950 Ú.l.I, 304/1950 Ú.l.I, 288/1950 Ú.l.I, 204/1950 Ú.l.I, 201/1950 Ú.l.I, 171/1950 Ú.l.I, 89/1950 Ú.l.I, 68/1950 Ú.l.I, 56/1950 Ú.l.I, 36/1950 Ú.l.I, 28/1950 Ú.l.I, 19/1950 Ú.l.I, 9/1950 Ú.l.I, 1240/1949 Ú.l.I, 1202/1949 Ú.l.I, 1173/1949 Ú.l.I, 1167/1949 Ú.l.I, 1164/1949 Ú.l.I, 1163/1949 Ú.l.I, 236/1949 Sb., 1083/1949 Ú.l.I, 1024/1949 Ú.l.I, 1014/1949 Ú.l.I, 1011/1949 Ú.l.I, 1005/1949 Ú.l.I, 983/1949 Ú.l.I, 973/1949 Ú.l.I, 959/1949 Ú.l.I, 947/1949 Ú.l.I, 945/1949 Ú.l.I, 925/1949 Ú.l.I, 927/1949 Ú.l.I, 899/1949 Ú.l.I, 889/1949 Ú.l.I, 876/1949 Ú.l.I, 874/1949 Ú.l.I, 868/1949 Ú.l.I, 855/1949 Ú.l.I, 843/1949 Ú.l.I, 828/1949 Ú.l.I, 820/1949 Ú.l.I, 819/1949 Ú.l.I, 814/1949 Ú.l.I, 804/1949 Ú.l.I, 792/1949 Ú.l.I, 791/1949 Ú.l.I, 782/1949 Ú.l.I, 761/1949 Ú.l.I, 743/1949 Ú.l.I, 717/1949 Ú.l.I, 165/1949 Sb., 678/1949 Ú.l.I, 663/1949 Ú.l.I, 662/1949 Ú.l.I, 632/1949 Ú.l.I, 616/1949 Ú.l.I, 567/1949 Ú.l.I, 566/1949 Ú.l.I, 547/1949 Ú.l.I, 538/1949 Ú.l.I, 77/1949 Sb., 37/1949 Sb., 342/1949 Ú.l.I, 296/1949 Ú.l.I, 316/1948 Sb., 3367/1948 Ú.l.I
Aktivní derogace: 260/1943 Sb., 129/1939 Sb., 126/1937 Sb., 160/1935 Sb., 159/1935 Sb., 106/1935 Sb., 151/1934 Sb., 94/1934 Sb., 168/1933 Sb., 148/1933 Sb., 107/1933 Sb.
Pasivní derogace: 56/1952 Sb., 84/1951 Sb.
278/1948 Sb.
ZÁKON
ze dne 2. prosince 1948
o Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky.
Změna: 84/1951 Sb.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ODDÍL I.
zrušen
§ 1
zrušen
§ 2
zrušen
nadpis vypuštěn
§ 3
zrušen
§ 4
zrušen
§ 5
zrušen
§ 6
zrušen
§ 7
zrušen
§ 8
zrušen
§ 9
zrušen
ODDÍL II.
§ 10
Státní dozor.
(1) Ministr výživy dozírá na činnost Ústředí a může jeho činnost a hospodaření kdykoliv přezkoumati. Může udělovati Ústředí příkazy a zákazy, jichž toto jest povinno dbáti při své činnosti. Nastanou-li nepravidelnosti vážně ohrožující řádný provoz Ústředí, nejsou-li ustaveny příslušné orgány, nebo neplní-li Ústředí řádně svoji funkci, může ministr výživy učiniti vhodná opatření k zatímnímu vedení jeho správy. Ministr zemědělství má, pokud jde o hospodaření s osivy, semeny, sádí a užitkovými zvířaty, obdobná oprávnění, jaká příslušejí ministru výživy podle ustanovení věty první a druhé, a vykonává je v dohodě s ministrem výživy.
(2) Ministr financí dozírá na Ústředí, pokud jde o jeho opatření, jež se zřetelem na závazek státu podle § 8, odst. 4 mají pro stát finanční dosah, a může v dohodě s ministrem výživy v rozsahu tohoto dozorčího oprávnění jeho činnost a hospodaření kdykoliv přezkoumati a udělovati Ústředí příkazy a zákazy, jichž toto jest povinno dbáti při své činnosti.
(3) Hospodaření Ústředí podléhá kontrole nejvyššího účetního kontrolního úřadu.
ODDÍL III.
Vplynutí a zrušení některých útvarů.
§ 11
(1) Dnem, který stanoví ministr výživy nařízením,
A. vplynou do Ústředí a zanikají:
1. Kooperativa, nákupní jednota hospodářských družstev v Praze, zapsané společenstvo s obmezeným ručením v Praze,
2. "Moragro", jednota hospodářských družstev, zapsané společenstvo s ručením obmezeným v Brně,
3. Centrální hospodářské skladiště v Opavě, obchodní ústředí slezských hospodářských družstev, zapsané společenstvo s obmezeným ručením,
4. Laktotechna, jednota mlékařských družstev, zapsané společenstvo s ručením obmezeným v Brně,
5. Distributiva, nákupní a prodejní jednota v Praze, zapsané společenstvo s ručením obmezeným,
6. Družstvo hospodářských lihovarů v Praze, zapsané společenstvo s ručením obmezeným,
7. Svaz hospodářských družstev a veřejných obilních skladišť v Bratislavě,
8. Slodob, Svaz slovenských rolnických dobytkářských družstev v Bratislavě,
9. Svaz mlékařských družstev pro Slovensko v Bratislavě,
10. Paperod, družstvo pro průmyslové zpracování a zpeněžování peří, Bratislava,
11. Družstvo hospodářských lihovarů, Bratislava,
12. Drom, družstvo pro obchod mlékem a mléčnými výrobky v Bratislavě,
B. se zruší:
13. Zemědělské ústředí pro zpeněžování dobytka pro Čechy, společnost s r. o. v Praze,
14. Zemědělské ústředí pro zpeněžování dobytka na Moravě, a. s.,
15. Agrasol, akciová zemědělská tržební a průmyslová společnost v Praze,
16. Laktos, obchodní společnost mlékařských družstev, akc. spol. v Praze,
17. Perut, zemědělská akciová společnost pro zpeněžení peří,
18. Českomoravská společnost pro obchod s brambory, společnost s ručením obmezeným,
19. Výsadní dobytkářská společnost pro Čechy a Moravu, dříve Prispol, a. s.,
20. Společnost pro obchod s mléčnými výrobky, tuky, drůbeží a vejci, společnost s ručením obmezeným,
21. Obilní společnost pro Slovensko v Bratislavě,
22. Výsadní obilní společnost,
23. Svaz pro hospodaření obilím,
24. Svaz pro brambory a škrob,
25. Svaz zahradnicko-vinařský,
26. Svaz pro dobytek, maso a ryby,
27. Svaz pro mléko a tuky,
28. Svaz pro drůbež, vejce a med,
29. Svaz pro chmel, slad a pivo,
30. Svaz pro řepu a cukr,
31. Syndikát pro úpravu pěstování, zpracování a odbyt papriky se sídlem v Brně,
32. Mlékařské ústředí v Bratislavě,
33. Syndikát pro úpravu pěstování, zpracování a obchod paprikou se sídlem v Bratislavě,
a na Ústředí přecházejí veškerá jejich práva a závazky universální sukcesí s omezením podle odstavce 2 a s těmito výjimkami:
a) oprávnění k činnosti výrobní a distribuční, pokud jde o útvary jmenované pod č. 1 až 21 přecházejí na Ústředí jen v rozsahu, jaký stanoví ministerstvo výživy v dohodě s ministerstvem vnitřního obchodu;
b) výsadní a vrchnostenská oprávnění útvarů uvedených pod č. 18 až 33 zanikají;
c) práva a závazky z účasti na družstvech nebo společnostech se upravují podle § 12, odst. 2.
(2) Finanční prostředky, které vznikly
a) z opatření při dovozu a vývozu nebo
b) z opatření cenových na vnitřním trhu - pokud slouží nebo by mohly sloužiti cenovým intervencím -
a jsou spravovány některým z útvarů, uvedených v odstavci 1, přecházejí na stát. Ministerstvo financí určí v dohodě s ministerstvem výživy, kterých prostředků se týká ustanovení první věty; vláda stanoví, jak bude s těmito prostředky naloženo.
(3) Vláda může do konce roku 1951 nařízením upravit důsledky plynoucí z opatření podle předcházejících odstavců.
§ 12
(1) Členové útvarů jmenovaných v § 11, odst. 1, č. 1 až 12, se stávají, pokud to neodporuje ustanovení § 6, odst. 1, členy Ústředí bez členské přihlášky dnem, jímž útvar vplyne do Ústředí.
(2) Osobám, jež se stanou členy Ústředí podle odstavce 1, se zúčtují na závodní podíly Ústředí jejich dosavadní splacené závodní podíly v družstvech uvedených v § 11, odst. 1, č. 1 až 12. Osoby, jež jsou členy družstev jmenovaných v § 11, odst. 1, č. 1 až 12 a na něž se nevztahuje ustanovení odstavce 1, dále osoby, jež mají podílové (akciové) účasti na útvarech jmenovaných v § 11, odst. 1, č. 13 až 21, obdrží od Ústředí na úplné vyrovnání nároků ze své členské (podílové, akciové) účasti vůči útvaru, o který jde, částku, na niž zní jejich splacená členská (podílová, akciová) účast vykázaná v den vplynutí, po případě zrušení útvaru. Dnem vplynutí, po případě zrušení zanikají s výjimkou nároků podle ustanovení předcházejících vět, u družstev a společností s ručením obmezeným práva a závazky, které by jinak plynuly z účasti na družstvu nebo společnosti podle zákona nebo společenstevní (společenské) smlouvy (stanov).
(3) Ministerstvo výživy v dohodě s ministerstvy financí a zemědělství upraví způsob zúčtování majetkových účastí na členské podíly podle ustanovení odstavce 2, věty prvé, způsob vypořádání nároků podle ustanovení odstavce 2, věty druhé a splatnost takto zjištěných nároků.
§ 13
(1) Zaměstnanci útvarů, na něž se vztahuje ustanovení § 11, se stávají zaměstnanci Ústředí, a to dnem, kdy tyto útvary vplynou do Ústředí nebo budou zrušeny; práva a závazky z jejich pracovního (služebního) poměru přecházejí na Ústředí jen, pokud není dále stanoveno jinak.
(2) Pokud závazky z pracovních (služebních) smluv nejsou v souladu s potřebami Ústředí, budou příslušná jejich ustanovení dohodou změněna; nedojde-li k dohodě, budou pracovní (služební) smlouvy vypověděny se zákonnou výpovědní lhůtou. Ministerstvo sociální péče přezkoumá v dohodě s ministerstvem výživy nároky ze všech pracovních (služebních) smluv a upraví požitky zaměstnanců tak, aby odpovídaly všeobecným zásadám mzdové politiky. Služební řády, které budou vydány pro zaměstnance Ústředí, podléhají schválení ministerstva sociální péče udělenému v dohodě s ministerstvem výživy.
(3) O nárocích zaměstnanců ze smluv a předpisů o pensijním zaopatření jejich a jejich rodinných příslušníků platí ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1948, č. 99 Sb., o národním pojištění, zejména jeho § 268, odst. 5 a § 270, odst. 9. Neúměrně vysoké odpočivné a zaopatřovací požitky, vyplácené z prostředků útvarů jmenovaných v § 11, nebo jejich nadlepšovacích fondů, mohou býti dohodou sníženy na přiměřenou výši; nedojde-li k dohodě, rozhodne rozhodčí soud zřízený podle zákona ze dne 21. listopadu 1946, č. 228 Sb., o rozhodčích soudech pro úpravu některých závazků národních podniků a předpisů jej měnících nebo doplňujících.
§ 14
Ministerstvo výživy převede v dohodě s ministerstvem financí na družstvo uvedené v § 1, odst. 4 práva a závazky, které přešly na Ústředí z útvarů jmenovaných v § 11, odst. 1, č. 7 až 12, 21, 32 a 33 a může družstvu uložit, aby převzalo zaměstnance těchto útvarů; ustanovení § 13 platí tu obdobně. Podrobnosti upraví vláda nařízením vydaným podle § 1, odst. 4, věty druhé.
ODDÍL IV.
Ustanovení společná.
§ 15
Součinnost úřadů a orgánů veřejné správy.
Úřady a jiné orgány veřejné správy a organisace hospodářské a zájmové samosprávy jsou povinny spolupůsobiti při provádění tohoto zákona a předpisů vydaných podle něho.
§ 16
Zápisy ve veřejných knihách a rejstřících.
Zápisy ve veřejných knihách a rejstřících, potřebné k vyznačení skutečností plynoucích z provádění tohoto zákona a předpisů vydaných podle něho, provedou soudy a orgány veřejné správy na návrh Ústředí s odvoláním na tento zákon, po případě na předpisy podle něho vydané.
§ 17
Osvobození od poplatků a dávek.
(1) Ústředí je osvobozeno od poplatků
a) z podání k veřejným úřadům a ústavům,
b) ze smluv, které uzavřelo při provádění úkolů podle zákona mu svěřených, i z listin o nich sepsaných,
c) z listin, jimiž se osvědčuje dodávka nebo odběr zboží, pokud slouží k plnění úkolů podle tohoto zákona a pokud nemají povahu kupeckých účtů, jakož i z listin osvědčujících postup pohledávek z uvedených dodávek nebo odběru zboží.
(2) Od poplatků jsou osvobozeny nabídky zboží podané Ústředí.
(3) Písemnosti a úřední úkony, jichž je třeba k přechodu práv a závazků s útvarů uvedených v § 11 na Ústředí a podle § 14 s Ústředí na družstvo uvedené v § 1, odst. 4, jsou osvobozeny od poplatků a dávek.
§ 18
Výhody pro družstvo uvedené v § 1, odst. 4.
Výhody přiznané Ústředí v § 4, odst. 2, v § 16 a v § 17, odst. 1 a 2, příslušejí ve stejném rozsahu i družstvu uvedenému v § 1, odst. 4, pokud vyvíjí činnost jménem Ústředí.
ODDÍL V.
Ustanovení trestní.
§ 19
(1) Jednání a opomenutí příčící se ustanovením tohoto zákona nebo předpisů vydaných podle něho se trestají, pokud nejde o čin trestný soudně, jako správní přestupek pokutou do 1,000.000 Kčs nebo vězením (uzamčením) do jednoho roku nebo oběma těmito tresty. Pro případ nedobytnosti pokuty se vyměří náhradní trest vězení (uzamčení) podle míry zavinění do jednoho roku. Uloží-li se oba tresty zároveň, nesmí trest na svobodě spolu s náhradním trestem vězení (uzamčení) přesahovati jeden rok.
(2) Byl-li přestupek spáchán při provozování živnosti a byl-li pachatel již před tím pravoplatně potrestán pro jednání nebo opomenutí podle odstavce 1, může býti vyslovena také ztráta živnostenského oprávnění, a to buď na čas nebo navždy.
(3) Pokud tento zákon nestanoví jinak, platí (použije se) ustanovení předpisů o správním trestním právu a řízení v oboru vyživovacím.
ODDÍL VI.
Ustanovení přechodná a závěrečná.
§ 20
Ministr výživy stanoví nařízením, kdy a v jakém rozsahu Ústředí zahájí činnost.
§ 21
(1) Dnem počátku účinnosti nařízení podle § 20 a v rozsahu z něho vyplývajícím
a) vzniknou Ústředí práva a povinnosti plynoucí z ustanovení §§ 2 až 5 a
b) pozbudou platnosti, po případě použivatelnosti, předpisy odporující ustanovením tohoto zákona.
(2) Ministerstvo výživy vyhlásí v dohodě s ministerstvem pro sjednocení zákonů ve Sbírce zákonů republiky Československé seznam předpisů, které pozbyly platnosti, po případě použivatelnosti podle ustanovení odstavce 1, písm. b).
§ 22
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministři výživy, zemědělství a financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
Gottwald v.r.
Dr. John v.r.
Zápotocký v.r.
Ing. Jankovcová v.r.
Ďuriš v.r.
Dr. Dolanský v.r.