Ústavní zákon ze dne 9.4.1920, kterým se doplňují a mění dosavadní ustanovení o nabývání a pozbývání státního občanství a práva domovského v republice Československé

21.4.1920 | Sbírka:  236/1920 Sb. | Částka:  46/1920ASPI
236/1920 Sb.
ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 9. dubna 1920,
kterým se doplňují a mění dosavadní ustanovení o nabývání a pozbývání státního občanství a práva domovského v republice Československé
Změna: 160/1921 Sb.
Státní občanství.
I.
Kdo jsou státními občany československými.
§ 1
Státními občany československými jsou:
1. Ode dne 28. října 1918 osoby, které nejpozději dnem 1. ledna 1910 získaly a od té doby nepřetržitě mají domovské právo v území někdejšího mocnářství Rakousko-uherského, jež náleží nyní Československé republice.
2. Bývalí státní občané říše Německé, kteří mají své řádné bydliště na územích, která náležela dříve k říši Německé a která od ní připadnou k republice Československé.
3. Bývalí státní občané němečtí, rakouští a uherští, kteří se narodili na území Československé republiky jako děti státních občanů německých, majících na tomto území řádné bydliště, nebo státních občanů rakouských nebo uherských, majících tam právo domovské, i když osoby, o něž jde, samy nemají v době, kdy tento zákon vejde v platnost, bydliště nebo domovského práva v republice Československé.
4. Ode dne 28. října 1918 ti, kdož před tímto dnem měli právo domovské v některé obci bývalého mocnářství Rakousko-Uherského mimo území republiky Československé a stali se skutečnými úředníky nebo zřízenci Československého státu, nebo některého československého státního ústavu nebo podniku.
-----------------------------------------------------------------
   - K bodu 1.,2: stejně čl. 3. mír. smlouvy s Československem
v Saint-Germain-en-Laye z 10. září 1919. (čís. 508/1921 Sb. z.
a n.) - k tomu čl. 70., 76., 77. mír. smlouvy s Rakouskem (č.
507/1921. Sb. z. a n.), čl. 84. mír. smlouvy s Německem (č.
217/1921. Sb. z. a n.), čl. 61., 62. mír. smlouvy s Maďarskem (č.
102/1922. Sb. z. a n.).

   - K bodu 3: plyne z čl. 4. mír. smlouvy s Československem
(č. 508/1921. Sb. z. a n.) - k tomu čl. 6. Brněnské smlouvy (č.
107/1921. Sb. z. a n.), čl. 7. mír. smlouvy čsl.-německé (č.
308/1922. Sb. z. a n.).

   - K bodu 4: srov. čl. 3. Brněnské smlouvy č. 107/1921. Sb.
z. a n.).
§ 2
O osobách, které se narodily nebo narodí na území Československé republiky, má se za to, že jsou státními občany československými, není-li prokázáno, že narozením nabyly jiného státního občanství.
-----------------------------------------------------------------
   - Čl. 6. mír. smlouvy s Československem - k tomu čl. 5
Brněnské smlouvy, čl. 6 mír. smlouvy čsl.-německé (č. 308/1922.
Sb. z. a n.).
II.
Nabývání a pozbývání československého státního občanství.
§ 3
Dosavadní ustanovení o zabývání a pozbývání státního občanství, pokud tímto zákonem se nemění, zůstávají nadále v platnosti.
§ 4
Jiné státní občanství, než jim podle ustanovení odst. I. tohoto zákona přísluší, mohou si zvoliti (optovati):
1. Státní občané uvedené v § 1, odst. 1., pokud měli přímo před tím, že se stali příslušníky některé obce v území, uvedeném v § 1, odst. 1., domovské právo v jiné části někdejšího mocnářství Rakousko-Uherského, ležícího mimo obvod Československé republiky.
2. Cizozemci, kteří měli domovské právo na území, uvedeném v § 1, odst. 1., a nabyvše pak bezprostředně domovského práva v jiné obci bývalého mocnářství Rakousko-Uherského, ležící mimo obvod Československé republiky a nynějšího státu Rakouského a Uherského, stali se státními občany státu, v jehož hranicích leží nynější obec domovská.
Optovati možno v propadné lhůtě jednoho roku, a to v případě 1. ve prospěch státu, na jehož území leží bývalá obec domovská, a v případě 2. ve prospěch Československé republiky ve lhůtě do 30. dubna 1921.
3. Státní občané, kteří nejsou jazykem a rasou Čechoslováky.
4. Cizozemci, kteří jsou jazykem a rasou Čechoslováky a nabyli jen proto, že příslušeli domovským právem do některé obce někdejšího mocnářství Rakousko-Uherského, ležící mimo území Československé republiky, státního občanství v Itálii, Polsku, Rakousku, Rumunsku, státu Srbsko-Hrvatsko-Slovinském nebo v Uhersku.
Optovati možno v propadné lhůtě 6 měsíců, a to v případě čís. 3. ve prospěch Itálie, Polska, Rakouska, Rumunska, státu Srbsko-Hrvatsko-Slovinského neb Uherska, jestliže v dotčeném státě většina obyvatelstva mluví jazykem optujícího, nebo náleží jeho rase, v případě 4. ve prospěch Československé republiky.
Pro příslušníky obcí, ve kterých se bude konati plebiscit, počíná lhůtě teprve dnem, kdy o státní příslušnosti jejich obce bude rozhodnuto.
5. Státní občané, vyjmenovaní v § 1, odstavec 2.
6. Němečtí státní občané československé národnosti, kteří mají své řádné bydliště v Německu; mají-li své řádné bydliště mimo říši Německou a mimo Československou republiku, přísluší jim právo opce jen tehdy, jestliže neodporuje to zákonům státu, v němž žijí, a jestliže v něm nenabyli dosud státního občanství.
Optovati možno v propadné lhůtě 2 let a to v případě 5. pro státní občanství německé, v případě 6. ve prospěch Československé republiky.
7. Státní občané uvedení v § 1, odst. 3.
Osoby tyto mohou v propadné lhůtě 2 let prohlásiti před příslušnými úřady československými svého bydliště, že se vzdávají svého státního občanství ve prospěch toho státu, jehož státními občany byli přímo před tím, nebo který vykonává svrchovanost nad územím, v němž dotčená obec leží.
-----------------------------------------------------------------
   - K bodu 1., 2.: srov. čl. 78. mír. smlouvy s Rakouskem (č.
507/1921. Sb. z. a n.) - čl. 3 odst. 2 mír. smlouvy s
Československem (č. 508/1921. Sb. z. a n.).

   - K bodu 3., 4.: srov. čl. 80. mír. smlouvy s Rakouskem (č.
507/1921. Sb. z. a n.) - čl. 64. mír. smlouvy s Maďarskem (č.
102/1922. Sb. z. a n.).

   - K bodu 5., 6." čl. 85. mír. smlouvy s Německem (č.
217/1921. Sb. z. a n.).

   - K bodu 7.:     čl. 4 odst. 2 mír. smlouvy s Československem
(č. 508/1921. Sb. z. a n.) - čl. 6., 8. Brněnské smlouvy (č.
107/1921. Sb. z. a n.).
§ 5
Právo opce (§ 4) vykonávají samostatně osoby starší 18 let. Na ženu provdanou, jejíž manželství nebylo soudně ani rozloučeno, ani prohlášeno za neplatné, vztahuje se opce manželova.
Na manželské děti do 18 let vztahuje se opce otcova, nebo není-li otce, matčina.
Na nemanželské děti do 18 let vztahuje se opce neprovdané matky, Není-li rodičů, nebo je-li nemanželská matka provdána za muže, jenž není otcem dítěte, optuje jménem dítěte zákonný zástupce.
Pro posouzení náležitosti opce, uvedených v odstavcích předcházejících, je rozhodný den, kdy se opce koná. Opci vykonanou ať samostatně, ať rodiči, manželem či zákonným zástupcem, nelze odvolati.
Podrobnější ustanovení o výkonu opce vydá vláda nařízením.
-----------------------------------------------------------------
   - Čl. 3., 4. mír. smlouvy s Československem (č. 508/1921.
Sb. z. a n.) - čl. 78 mír. smlouvy s Rakouskem (č. 507/1921. Sb.
z. a n.) - čl. 85. mír. smlouvy s Německem (č. 217/1921. Sb. z. a
n.) - čl. 63. mír. smlouvy s Maďarskem (č. 102/1922. Sb. z. a
n.).

   - Viz též čl. 11 smlouvy Brněnské (č. 107/1921. Sb. z. a n.)
a čl. 11. smlouvy čsl.-německé (č. 308/1922. Sb. z. a n.).

   - Čl. 3. a násl. nařízení vlády z 30. října 1920. čís. 601.
Sb. z. a n.
§ 6
Dnem řádně vykonané opce nastává změna ve státním občanství dotčených osob.
§ 7
Osoby, které po opci pro Československou republiku přenesou na její území v propadné lhůtě 12 měsíců ode dne opce své řádné bydliště, nebudou podrobeny žádné dovozní dávce ze svého movitého jmění, jež ve lhůtě té na zmíněné území přivezou.
§ 8
Osoby, jež optovaly pro cizí státní občanství, jsou povinny převésti v propadné lhůtě 12 měsíců ode dne opce své bydliště do státu, jejž volily. Jest jim však volno podržeti vlastnictví zdejších svých nemovitostí podle ustanovení platných pro občany československé a odvézti s sebou v uvedené propadné lhůtě své jmění movité bez jakékoli dávky vývozní.
-----------------------------------------------------------------
   - Čl. 3 mír. smlouvy s Československem (č. 508/1921. Sb. z.
a n.) - čl. 78., 81. mír. smlouvy s Rakouskem (č. 507/1921. Sb.
z. a n.) - čl. 85. mír. smlouvy s Německem (č. 217/1921. Sb. z. a
n.) - čl. 12., 14., 15. Brněnské smlouvy č. 107/1921. Sb. z. a
n.) - čl. 12. smlouvy čsl.-německé (č. 308/1922. Sb. z. a n.) -
čl. 63., 65. mír. smlouvy s Maďarskem (č. 102/1922. Sb. z. a
n.).
§ 9
Osobám, které nabyly domovského práva, uvedeného v § 1, odst. 1., teprve po prvním lednu 1910, a příslušely před tím právem domovským do některé obce, ležící v území bývalé říše Rakousko-Uherské, mimo území nynější republiky Československé, určí vláda nařízením propadnou lhůtu, do níž mohou podati žádost za přiznání československého státního občanství. Až do rozhodnutí o ní, pokud se týče do uplynutí lhůty hledí se k nim jako ke státním občanům republiky Československé.
-----------------------------------------------------------------
   - Čl. 76., 77. mír. smlouvy s Rakouskem (č. 507/1921, Sb. z.
a n.) - čl. 62. mír. smlouvy s Maďarskem (č. 102/1922 Sb. z. a
n.).

   - Čl. 1.,2. nař. vlády z 30. října 1920. č. 601 Sb. z. a n.
§ 10
Osoby, které teprve po prvním lednu 1910 nabyly domovského práva na onom území bývalé říše Rakousko-Uherské, jež náleží nyní státu Srbsko-Hrvatsko-Slovinskému, a které přímo před tím měly domovské právo v některé obci, ležící na území, uvedeném v § 1, odst. 1., nabudou státního občanství československého, jestliže se nebudou ucházeti o státní občanství Srbsko-Hrvatsko-Slovinské ve lhůtě, stanovené vládou Srbsko-Hrvatsko-Slovinskou, nebo jestliže, žádané státní občanství Srbsko-Hrvatsko-Slovinské bude jim odepřeno. Státního občanství československého řečené osoby nabudou dne, kdy uplyne lhůtě uvedená v odstavci předcházejícím, nebo dne, kdy jim bylo dodáno zamítavé vyřízení jejich žádosti.
-----------------------------------------------------------------
   - Čl.76., 77. mír. smlouvy s Rakouskem (č. 507/1921. Sb. z.
a n.) - čl. 62. mír. smlouvy s Maďarskem (č. 102/1922. Sb. z. a
n.).
§ 11
Osoby, které
a) příslušejí právem domovským do některé obce, ležící v území bývalé říše Rakousko-Uherské, jež mírovou smlouvou bylo odstoupeno Itálii, avšak nenarodily se tam; anebo
b) které v některé obci uvedené pod písmenou a) nabyly práva domovského pouze na základě svého úředního postavení anebo až po 24. květnu 1915, stanou se bez dalšího státními občany republiky Československé, jestliže náležely právem domovským do některé obce, ležící v území Československé republiky, přímo před tím, než nabyly práva domovského v území uvedeném pod písmenou a), nepodají-li v propadné lhůtě jednoho roku u příslušných italských úřadů žádost za přiznání státního občanství italského, nebo podají-li sice žádost včas, ale bude-li žádost zamítnuta.
§ 12
Státní občané českoslovenští, kteří
a) příslušeli právem domovským dříve do některé obce, uvedené v § 11, pís. a), nebo jejichž otec, nebo, není-li otec znám, jejichž matka do některé obce tam příslušeli, nebo kteří
b) sloužili za nynější války v armádě italské, nebo jejich potomci,
přestanou býti státními občany československými, podají-li do jednoho roku u příslušných italských úřadů žádost za přiznání státního občanství italského, a bude-li žádosti jejich vyhověno.
-----------------------------------------------------------------
- Čl. 71. - 74. mír. smlouvy s Rakouskem (č. 507/1921. Sb. z. a n.).
Právo domovské
§ 13
Dosavadní ustanovení o nabývání a pozbývání práva domovského, pokud tímto zákonem se nemění, zůstávají v platnosti.
Pro povinnost obce přijímati do svazku obecního platí však na bývalém území uherském ustanovení zákona ze dne 5. prosince 1896, čl. 222 ř.z.
-----------------------------------------------------------------
   - Zákon z 3. prosince 1863. č. 105. ř. z. a z 5. prosince
1896. č. 222 ř.z.
§ 14
Pokud osoba, která podle ustanovení tohoto zákona stala nebo stane se státním občanem československým, nemá na území Československé republiky obce domovské, nabývá domovského práva v té obci, která byla naposledy její obcí domovskou, nebo domovskou obcí jejího manželského otce, nebo nemanželské matky; není-li takové obce, tedy v oné obci, kde měla ona, nebo její právě uvedení předkové, naposledy své řádné bydliště; není-li ani takové obce, tedy v oné obci řečeného území, kde se ona sama nebo její právě uvedení předkové narodili.
Nelze-li ani tak určiti její obec domovskou, přísluší jí právo domovské v obci, kde se po prvé po svém návratu z ciziny, jako v řádném bydlišti usadí.
-----------------------------------------------------------------
   - Srov. § 2 odst. 2 zákona z 3. prosince 1863. čís. 105
ř.z.
§ 15
Osoby, uvedené v § 1, odst. 4., mají právo domovské v obci, ve které jest jim vykázáno trvalé sídlo úřední či služební. Je-li toto sídlo mimo území republiky Československé, nabývá osoba dotčená domovského práva v Praze.
Ustanovení obecná
§ 16
Manželky sledují své muže a děti do 18 let své rodiče, podle § 5 tohoto zákona ve všech případech, na které se tento zákon vztahuje. Toto ustanovení nevztahuje se však na případy § 1, č. 4 a § 15.
§ 17
Členové rodu Habsbursko-Lotrinského nemohou nabývati státního občanství a práva domovského v území Československé republiky.
Dřívější jejich státní občanství a právo domovské v této republice zaniká.
§ 18
Vláda se zmocňuje, by pro území, které podle mírové smlouvy s Německem připadlo k Československé republice, upravila nařízením poměry státního občanství a domovského práva pro dobu, nežli dojde ke všeobecné nové úpravě zákonem.
-----------------------------------------------------------------
   - § 2. bod 2. nařízení vlády ze 4. května 1920, č. 221 Sb.
z. a n.
§ 19
Vláda se zmocňuje, aby ku provedení tohoto zákona dohodla se o podrobnostech s vládami států, jichž se týče.
§ 20
Zákon tento nabude účinnosti, pokud jde o poměr ke státům, utvořeným z území bývalé říše Rakousko-Uherské, dnem, kdy vstoupí v platnost mírová smlouva, uzavřená s Rakouskem dne 10. září 1919 v St. Germainu en Laye, pokud pak jde o poměr k říši Německé, dnem, kdy vstoupí v platnost mírová smlouva, uzavřená s říší Německou ve Versailích dne 28. června 1919.
Oněmi dny počnou se zejména lhůty, pro které zákon tento nestanoví jiného počátečního dne.
Dny právě uvedené budou oznámeny vládní vyhláškou, uveřejněnou ve Sbírce zákonů a nařízení.
-----------------------------------------------------------------
   - Vyhláška min. vnitra z 20. srpna 1920, č. 492. Sb. z. a
n.: viz. níže.
§ 21
Provésti tento zákon ukládá se ministru vnitra.