Nařízení ze dne 6.11.1920 o místních radách školních a o místních výborech školních ( pro školy menšinové)

13.11.1920 | Sbírka:  605/1920 Sb. | Částka:  128/1920ASPI

Vztahy

Nadřazené: 292/1920 Sb.
Pasivní derogace: 302/1943 Sb.
605/1920 Sb.
Nařízení
vlády republiky Československé
ze dne 6. listopadu 1920
o místních radách školních a o místních výborech školních (pro školy menšinové).
Změna: 302/1943 Sb.
Dle § 38 zákona ze dne 9. dubna 1920, čís. 292 Sb. z. a n., jímž se upravuje správa školství, se nařizuje:
Článek I.
§ 1.
§§ 17 a 32 zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 292 Sb. z. a n., nabývají účinnosti dnem, kdy vyhlášeno bude toto nařízení.
§ 2.
Místní rady školní zřízené v jednotlivých školních obcích v Čechách, na Moravě a ve Slezsku dle zákonů zemských o dozoru ke školám se rozpouštějí dnem 31. prosince 1920. Na jejich místě vstoupí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v činnost místní rady školní, pokud se týče místní výbory školní, zřízené podle zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 292 Sb. z. a n., a podle tohoto nařízení.
§ 3.
Předsedové dosavadních místních rad školních jsou osobně odpovědni za to, aby úřední agenda, spisy, peníze, cenné papíry, budovy, pozemky, nářadí, fondy, nadace a j., pokud jsou v opatrování a správě místní rady školní, odevzdány byly řádně místní radě školní, nově ustanovené.
Ve sporných případech přísluší rozhodovati okresní radě školní nebo jejímu zmocněnci.
§ 4.
Nové místní rady školní vstoupí v činnost dnem 1. ledna 1921. Až do skutečného ustavení se jich obstará nutné práce místní školní její dosavadní předseda.
Článek II.
O místních radách školních.
§ 5.
K §§ 17 až 22 zákona.
V každé obci školní (újezdě) zřídí se zpravidla jediná místní rada školní. Pro školy menšinové dle § 2 zák. ze dne 9. dubna 1920, č. 292 Sb. z. a n., se zvláštní místní rada školní nezřídí.
Pokud v některých školních obcích zřízeny jsou školy jiného vyučovacího jazyka, než jest jazyk národnostní většiny, a nejsou-li tyto školy školami menšinovými ve smyslu § 2 uvedeného zákona, rozhodne úřad v § 22 zák., pokud se týče funkcionář v § 12 tohoto nařízení jmenovaný obdobně podle § 22 zák., má-li se pro tyto školy zříditi zvláštní místní rada (rady) školní.
O rozdělení velikých školních obcí, jakož i dosavadních samostatných městských okresů školních ve školní obvody a o zřízení příslušných zvláštních místních rad školních pro ně dle § 22 citov. zákona rozhodne úřad v témže paragrafu zák., pokud se týče funkcionář v § 12 tohoto nařízení jmenovaný.
§ 6.
K § 20 zákona.
Volby zástupcův učitelstva do místní školní rady vykoná toliko učitelstvo ustanovené a činné při oněch veřejných školách, jež budou této místní radě školní přikázány. Je-li místní radě školní přikázána toliko jediná škola, vykoná volbu zástupců konference učitelského sboru této školy, svolaná podle oddílu XI. první hlavy řádu školního a vyučovacího ze dne 29. září 1905, č. 159 ř. z.
Je-li místní radě školní přikázáno několik škol, vykoná se volba ve společné konferenci učitelstva všech těchto škol. Konferenci tuto svolá a řídí službou nejstarší správce školy nejvyšší kategorie. Rozestoupí-li se konference pro vykonání oddělené volby na skupiny uvedené v § 20 zákona, řídí volbu v každé skupině člen této skupiny službou nejstarší a k volbě oprávněný. Volba koná se lístky. Zvolen je ten, kdo nabyl nadpoloviční většiny hlasů. Nedosáhl-li žádný z kandidátů při prvé volbě nadpoloviční většiny, vykoná se volba užší mezi kandidáty, kteří při prvé volbě dostali největší počet hlasů. Při užší volbě pokládají se za zvolené kandidáti, kteří dostali největší počet hlasů. Hlasy, které připadly kandidátům do užší volby nepojatým, jsou neplatny. Při rovnosti hlasů rozhodne los.
Právo voliti přísluší všem členům konference, jimž náleží plné právo hlasovací v učitelské konferenci podle §§ 141 a 142 řádu školního a vyučovacího. I předseda hlasuje.
Volen býti může člen, jemuž náleží právo hlasovací, je-li zároveň volitelný do obecního zastupitelstva (§§ 4 a 5 zákona ze dne 31. ledna 1919, č. 75 Sb. z. a n.).
Zemře-li některý ze zástupcův učitelstva v místní radě školní, odejde-li do výslužby, nebo vystoupí-li z ní z jiného závažného důvodu, vykoná se ihned volba doplňovací buď tou kterou skupinou učitelstva, buď konferencí plenární, obdobně podle předchozích ustanovení.
O každé volbě sepíše se stručný protokol, který podepíší předsedové plena a skupin a členové plena a skupin sčítáním hlasů pověření. Protokol uloží se ve spisech místní rady školní. Výsledek voleb ohlásí předseda konferenčního plena písemně župní (okresní) radě školní.
Ve všech pochybných a sporných případech volby se týkajících rozhoduje nadřízená župní (okresní) rada školní, v poslední stolici pak ministr školství a národní osvěty.
§ 7.
K § 21 zákona.
Župní rada školní (v přechodné době okresní rada školní) je povinna, aby starostům politických obcí, jichž zastupitelstva vykonati mají volbu členů místní rady školní, bez průtahu oznámila, kolik zástupců obcí (újezdu) má se zvoliti úhrnem a kolik jich připadá na každou politickou obec podle počtu obyvatelstva na tom území politické obce, které jest součástkou obce školní. Při tom nechť jim výslovně doporučí zásadu uvedenou v poslední větě § 21 zákona. Výsledek voleb ohlásí starosta každé obce župní (okresní) radě školní.
§ 8.
K §§ 19, 24, 29 a 31 zákona.
Ustavující schůzi místní rady školní nově zvolené svolá župní (okresní) rada školní nejdéle do 14 dní po tom, kdy volby do místní rady školní nabyly právní platnosti, a vyšle k ní svého zmocněnce, který přijme ode všech členů slib nařízený v § 31 zákona. Výhrady nebo dodatky ke slibu pokládají se za odepření slibu a za odmítnutí přijmouti volbu s účinky § 29 zákona. Za přítomnosti zmocněnce župní (okresní) rady školní zvolí členové nové místní rady školní, kteří vykonali slib, za předsednictví věkem nejstaršího člena předsedu a jeho náměstka obdobně podle ustanovení § 61 zákona ze dne 31. ledna 1919, č. 75 Sb. z. a n., o řádu volení v obcích.
Členství v místní radě školní jest funkcí čestnou.
Člen, jenž byl zvolen předsedou nebo náměstkem předsedy, jest povinen volbu přijmouti, nezastával-li funkce této v předchozím období; odepře-li zvolený funkci přijmouti nebo vykonávati, může býti potrestán župní (okresní) radou školní pokutami od 20 do 500 Kč ve prospěch místního fondu chudinského.
§ 9.
K § 23 zákona.
Zákonem stanovené čtyřleté období funkční místní rady školní nelze prodloužiti.
Župní (okresní) rady školní jsou povinny dbáti toho, aby po každé na sklonku čtyřletého funkčního období byly volby do místních rad školních a ustavení nové místní rady školní včas provedeny.
§ 10.
K § 25 zákona.
Ustanovení §§ 11 a 12 českého zemského zákona o dozoru ke školám ze dne 24. února 1873, č. 17 z. z., pak §§ 9 a 10 moravského zemského zákona ze dne 12. ledna 1870, č. 3 z. z., konečně §§ 7 a 8 slezského zemského zákona ze dne 28. února 1870, č. 18 z. z., o působnosti místních rad školních, nahrazena byla zcela §em 25 zákona z 9. dubna 1920, č. 292 Sb. z. a n., pozbyla tedy platnosti.
Naproti tomu zůstávají v platnosti ustanovení o působnosti místních rad školních podle všech jiných platných zákonů a zvláště podle zemských zákonů o zřizování, navštěvování a vydržování škol a o právních svazcích učitelstva, pokud nejsou v odporu se zákonem posléze uvedeným.
Rovněž zůstává v platnosti působnost místní rady školní vymezená řádem školním a vyučovacím s ostatními platnými nařízeními vy šších úřadů školních, pokud neodporují § 25 zákona.
Do působnosti místní rady školní nenáležejí však cvičné školy spojené s ústavy učitelskými; toliko tam, kde se školy tyto vydržují zcela nebo z části z prostředků školní obec, má místní rada školní při nich působnost uvedenou v § 25 zákona.
Působnost místní rady školní týká se veřejných škol obecných a občanských, kursů a výchovných ústavů, které náležejí do oboru školy obecné, jakož i veřejných škol mateřských ve školní obci (újezdě), vyjímajíc školy menšinové ve smyslu § 2 zákona.
Rovněž nevztahuje se působnost místní rady školní na soukromé školy a ústavy v školní obci zřízené.
Členové místní rady školní mají právo navštěvovati školy místní radě školní přikázané a býti přítomni při vyučování. Nemají však práva jakkoliv zasahovati do vyučování a práce školní.
K výkonu práv těchto může místní rada školní ustanoviti trvale nebo dočasně některého ze svých členů.
Místní rada školní může se usnésti o svém jednacím řádě, který vyžaduje schválení župní (okresní) školní rady.
§ 11.
Přímý dozor k činnosti místních rad školních vykonávati budou župní a obvodní inspektoři (inspektorky) školní (§ 34 zákona) a - dokud nebudou zřízeni - zemští a okresní inspektoři školní. Předsedové místních rad školních nebo jejich náměstkové jsou povinni podávati těmto inspektorům na požádání všecky potřebné zprávy a umožňovati jim volný přístup ke spisům, protokolům a jiným úředním pomůckám místní rady školní.
§ 12.
Dokud nebudou zřízeny župní rady školní, příslušeti bude úkol, vytčený jim §§ 21, 27, 28 a 31 zákona, okresní radě školní a úkol, vytčený jim v §§ 22 a 30 zákona, předsedovi zemské rady školní.
Článek III.
nadpis zrušen
§ 13.
zrušen
§ 14.
zrušen
§ 15.
zrušen
§ 16.
zrušen
§ 17.
zrušen
§ 18.
zrušen
§ 19.
zrušen
§ 20.
zrušen
Článek IV.
§ 21.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášení; na Slovensko se nevztahuje.
Provede je ministr školství a národní osvěty v dohodě s ministrem vnitra.
Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Fajnor v. r.
Průša v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Husák v. r.