Nařízení ze dne 12.11.1920, jímž se provádí § 6, č. 2., zákona ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z. a n., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace

25.11.1920 | Sbírka:  617/1920 Sb. | Částka:  131/1920ASPI

Vztahy

Nadřazené: 438/1919 Sb.
617/1920 Sb.
Nařízení
vlády republiky Československé
ze dne 12. listopadu 1920,
jímľ se provádí § 6, č. 2., zákona ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z. a n., státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace.
Článek I.
U elektrických podniků, prohláąených za vąeuľitečné dle § 4 zákona ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z. a n., nezahrnují se při výměru daně podle II. hlavy zákona ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z. (pro Slovensko podle uherského zák. čl. VIII. z roku 1909 a zák. čl. LIII. z roku 1912 a XXXIV. z roku 1916) do základu zdanění částky, slouľící k zúrokování zápůjček hypotekárně zajiątěných neb uzavřených na prioritní obligace nebo jiné dluľní úpisy po dobu 10 let ode dne, kdy podnik byl ve smyslu citovaného § 4 prohláąen za vąeuľitečný, prokáľe-li podnik, ľe jest obchodně i technicky řádně veden a ľe čistý zisk po provedení odpisův a po obvyklém dotování reservního fondu nestačil ani k čtyřprocentnímu zúročení kmenového neb akciového kapitálu podniku nebo závodních podílů.
Článek II.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhláąení a provedením jeho se pověřuje ministr financí spolu se zúčastněnými ministry.
Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Hotowetz v. r.,
jako ministr obchodu a ministr pověřený vedením úřadu pro zahraniční obchod a v zastoupení nepřítomného ministra financí.
Průąa v. r.
Husák v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. Fajnor v. r.
Dr. ©usta v. r.
Dr. Procházka v. r.