Zákon ze dne 19.12.1949 o územním plánování a výstavbě obcí

30.12.1949 | Sbírka:  280/1949 Sb. | Částka:  88/1949ASPI
280/1949 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1949
o územním plánování a výstavbě obcí.
Změna: 57/1953 Sb.
Změna: 8/1956 Sb.
Změna: 84/1958 Sb.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST I.
Územní plánování obcí.
§ 1
zrušen
§ 2
zrušen
§ 3
zrušen
§ 4
zrušen
§ 5
zrušen
ČÁST II.
Provádění výstavby obcí.
ODDÍL I.
Všeobecná ustanovení.
§ 6
zrušen
§ 7
zrušen
§ 8
zrušen
ODDÍL II.
Provádění pozemních staveb a dozor na ně.
§ 9
Přístupnost provádění pozemních staveb.
(1) Pozemní stavby a jakékoli stavební práce na nich (dále jen "stavby") se smějí provádět, jen jsou-li součástí úkolů stanovených jednotným hospodářským plánem a jsou-li ve shodě s územním nebo zastavovacím plánem anebo jde-li o udržovací práce v nezbytném rozsahu.
(2) Jakým požadavkům musí vyhovovat stavby, určí vláda nařízením. Bližší úpravu stanoví ministerstvo techniky v dohodě se zúčastněnými ministerstvy vyhláškou v Úředním listě. Stejným způsobem stanoví ministerstvo techniky typy a jejich součástí a může je prohlásit za směrné nebo závazné.
(3) Vláda určí nařízením, jak bude zjišťováno, zda stavby vyhovují požadavkům podle odstavců 1 a 2 a podle jakých stavebních projektů budou provedeny, dále kdy a které stavební práce na staveništi lze provádět, a může upravit rozsah a způsob projekční činnosti.
§ 10
Provádění a užívání stavby.
(1) Kromě staveb, které provádí stát, smějí stavby provádět nebo řídit k tomu oprávněné národní nebo komunální podniky anebo jiné stavební podniky.
(2) Stavební úřad dozírá na to, aby stavby byly prováděny řádně, odborně a podle stavebních projektů závazných pro provedení stavby.
(3) Stavby, které byly provedeny bez předchozího zjištění, že vyhovují požadavkům podle § 9, odst. 1 a 2, a které jsou v rozporu s těmito požadavky, nutno odstranit na náklad vlastníka stavby.
§ 11
Udržování staveb a jejich odstranění.
(1) Vlastník je povinen udržovat stavbu v řádném stavebním stavu podle stavebního projektu závazného pro provedení stavby a užívat jí k účelům, které vyplývají z tohoto projektu.
(2) Stavební úřad dozírá na plnění povinností podle odstavce 1 a může učinit potřebná opatření na náklad vlastníka stavby, který přes výzvu tohoto úřadu neuvedl stavbu ve stanovené lhůtě do předepsaného stavu.
(3) Je-li stavba ve stavu, který je v rozporu s veřejnými zájmy, zejména nelze-li již hospodárně ji opravit nebo ohrožuje-li bezpečnost nebo zdraví osob, nařídí stavební úřad, aby byla odstraněna.
(4) Ke zboření stavby, pokud k němu nedal stavební úřad příkaz, je třeba povolení. Podrobnosti určí ministr techniky nařízením.
§ 12
Povinné úpravy staveb.
(1) Stavební úřad může vlastníku nařídit, aby provedl na stavbě na svůj náklad určité nové úpravy, potřebné z důvodů veřejného zájmu (zřizování úkrytů, připojení na vodovod nebo kanalisaci a s tím souvisící vnitřní zařízení, odstranění zdravotních nebo dopravních závad, zavedení elektřiny nebo plynu a pod.). Neprovedl-li vlastník nařízené úpravy ve stanovené lhůtě, provede je místní národní výbor na jeho náklad.
(2) Vláda určí nařízením, jaké úpravy lze nařídit a za jakých podmínek; rovněž může stanovit, kdy a v jakém rozsahu přispěje stát na úhradu nákladů spojených s úpravami nařízenými podle odstavce 1.
§ 13
Stavební úřad a řízení.
(1) Stavebním úřadem prvé stolice je místní národní výbor, má-li řádně vybudovanou stavební službu, jinak okresní národní výbor.
(2) Ministerstvo techniky v dohodě s ministerstvem vnitra po slyšení krajského národního výboru vyhláškou ve Sbírce zákonů, které místní národní výbory jsou stavebním úřadem podle odstavce 1.
(3) Vyžaduje-li to veřejný zájem, jehož je třeba dbát v řízení o věcech upravených v §§ 9 až 12, může stavební úřad vyšší stolice z úřední moci zrušit, změnit nebo doplnit rozhodnutí nižšího stavebního úřadu, dokud není pravomocné.
(4) Účastníky v řízení podle §§ 9 až 12 jsou vždy místní národní výbor a osoby, jejichž práv by se stavba mohla dotknout.
§ 14
Ustanovení v zájmu obrany státu.
(1) Vojenská správa může s hlediska obrany státu označit území, v nichž lze provést stavby jen po jejím předchozím souhlasu. Pro provedení těchto staveb mohou být uplatněny zvláštní požadavky.
(2) Vojenská správa může i u staveb již zřízených, které označí stavebnímu úřadu, uplatňovat zvláštní požadavky na stavební nebo jiné podobné opatření anebo si vyhradit předchozí souhlas k stavebním změnám u těchto staveb. Vláda vydá nařízením předpisy o tom, v kterých případech, v jaké výši a jakým způsobem přispěje stát na úhradu zvýšených nákladů
(3) Pokud jde o stavby k účelům obrany státu, stavby vojenské a jiné stavby důležité s hlediska obrany státu, může ministr techniky v dohodě s ministrem-předsedou státního úřadu plánovacího a s ministry národní obrany a vnitra přenést pravomoc stavebních úřadů na vojenskou správu nebo jiné orgány. Dále může v dohodě s ministrem-předsedou státního úřadu plánovacího a ministry národní obrany a vnitra u staveb uvedených v prvé větě upravit odchylným způsobem provádění těchto staveb, jakož i dozor na ně.
ČÁST III.
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná.
§ 15
zrušen
§ 16
zrušen
§ 17
zrušen
§ 18
zrušen
§ 19
zrušen
§ 20
Opatřování potřebných nemovitostí a práv.
(1) Nemovitosti a práva, kterých je třeba k uskutečnění jednotného hospodářského plánu anebo podrobného nebo zastavovacího plánu, jakož i provedení asanace, lze vyvlastnit, nedojde-li k dohodě. Vyvlastňovat nelze nemovitosti, které slouží k účelům obrany státu nebo potřebám vojenské správy, a po případě další, jež určí vláda nařízením.
(2) Vyvlastněním lze dosáhnout
a) přechodu vlastnického práva k nemovitostem,
b) zřízení služebnosti a jiných věcných práv na nemovitostech,
c) trpění opatření, která omezují výkon vlastnického práva nebo jiného práva na nemovitosti, anebo
d) postoupení, omezení nebo zrušení jiného věcného práva než vlastnického.
(3) Bylo-li vyvlastnění dosaženo přechodu vlastnického práva k nemovitostem, zanikají všechna práva třetích osob k nim, pokud výměr o vyvlastnění nestanoví jinak.
(4) Vyvlastnit lze ve prospěch státu, svazků lidové správy, státních, národních a komunálních podniků, podniků určených nebo zřízených k provozování zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství nebo lidových družstev; ve prospěch jiných osob lze vyvlastnit, jde-li o stavbu zařazenou do jednotného hospodářského plánu nebo jde-li o asanační úpravu podle § 17, odst. 4.
(5) Náhrada za vyvlastnění se určí se zřetelem na obecnou cenu zemědělské půdy, zvětšenou o hodnotu investic.
(6) O vyvlastnění i náhradě rozhoduje okresní národní výbor na návrh oprávněné osoby (odstavec 4). Není-li některý účastník spokojen s pravomocným rozhodnutím o náhradě, rozhodne na jeho návrh v nesporném řízení soud, v jehož obvodu je nemovitost. Návrh je podati do 30 dnů ode dne doručení pravomocného rozhodnutí.
(7) Vláda upraví nařízením vyvlastňovací řízení, předběžné užívání nemovitostí, poskytování jistoty, způsob poskytování náhrady za vyvlastnění, za předběžné užívání nemovitostí a náhrady za zaniklá práva třetích osob, jakož i účinky, provedení a zrušení vyvlastňovacího výměru.
(8) Právní jednání, písemnosti a úřední úkony potřebné pro vyvlastnění jsou osvobozeny od poplatků, dávek za úřední úkony ve věcech správních a dávky z přírůstku hodnoty nemovitostí. Osvobození se vztahuje také na převody nemovitostí dohodou, potvrdí-li okresní národní výbor, že u nabyvatele jsou splněny podmínky pro vyvlastnění k účelům uvedeným v odstavci 1.
§ 21
zrušen
§ 22
zrušen
§ 23
Přípustnost reklamních a podobných zařízení.
Reklamní a podobná zařízení lze umisťovat na místech veřejně přístupných nebo viditelných s takových míst jen za podmínek, které stanoví ministerstvo techniky vyhláškou v Úředním listě.
§ 24
zrušen
§ 25
zrušen
§ 26
Prováděcí předpisy.
(1) Vláda může nařízením bližší úpravu jednotlivých ustanovení svěřit vyhlášce příslušného ústředního úřadu, jež se uveřejní v Úředním listě.
(2) Státní úřad plánovací v dohodě s ministerstvem techniky vydá vyhláškou v Úředním listě předpisy o přípravných plánovacích pracích, o podmínkách, za nichž lze upustit od směrného plánu a pořizovat přímo podrobný, po případě zastavovací plán a o určování náhrady za vyvlastnění a za předběžné užívání nemovitostí.
§ 27
Přechodná ustanovení.
Vláda může nařízením upravit přechod z ustanovení dosavadních předpisů do nové úpravy, jakož i rozhodování o věcech, o nichž nebylo v den počátku účinnosti tohoto zákona ještě pravomocně rozhodnuto; může také stanovit, kdy a za jakých podmínek zanikají povolení k rozdělení nebo přeměně pozemku na staveniště a stavební povolení, vydaná před účinností tohoto zákona.
§ 28
Poměr k dřívějším předpisům.
(1) Platnosti, po případě použivatelnosti pozbývají všechny dosavadní předpisy, které upravují věci, na něž se vztahuje tento zákon, zejména:
1. zákon ze dne 10. dubna 1886, č. 40 čes. z. z., o stavebním řádě pro hlavní město Prahu, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících (pražský stavební řád),
2. zákon ze dne 8. ledna 1889, č. 5 čes. z. z., o stavebním řádě pro Čechy, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících (český stavební řád),
3. zákon ze dne 16. června 1894, č. 63 mor. z. z., stavebním řádě pro zemské hlavní město Brno, hlavní město Olomouc, města Jihlavu a Znojmo a pro jejich místa před městská, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících (brněnský stavební řád),
4. zákon ze dne 16. června 1894, č. 64 mor, z. z., o stavebním řádě pro Moravu, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících (moravský stavební řád),
5. zákon ze dne 2. června 1883, č. 26 slez. z. z., o stavebním řádě pro Slezsko, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících,
6. stavební statuty na Slovensku,
7. § 13, odst. 1 zákona ze dne 11. června 1901, č. 66 ř. z., o stavbě vodních drah a o provedení úpravy řek,
8. § 20, odst. 3 zákona ze dne 27. března 1931, č. 50 Sb., o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil, a to pokud se týká vyvlastnění,
9. §§ 1 až 18 zákona ze dne 26. března 1936, č. 65 Sb., o stavebním ruchu, ve znění předpisů je měnících,
10. § 69 zákona ze dne 20. května 1937, č. 86 Sb., o drahách (železničního zákona),
11. opatření Stálého výboru ze dne 27. října 1938, č. 261 Sb., o odstraňování stavebních a komunikačních závad v obcích,
12. vládní nařízení ze dne 16. června 1939, č. 185 Sb., o účelném zastavování obcí, i s prováděcím nařízením ze dne 21. listopadu 1940, č. 5 Sb. z roku 1941,
13. vládní nařízení ze dne 25. ledna 1940, č. 48 Sb., o zřízení plánovací komise pro hlavní město Prahu a okolí, s prováděcím nařízením ze dne 20. června 1940, č. 217 Sb., a s vládními nařízeními ze dne 29. února 1940, č. 98 Sb. a ze dne 1. dubna 1942, č. 112 Sb., kterými se působnost plánovací komise pro hlavní město Prahu a okolí rozšiřuje na další obce,
14. §§ 4 až 10 vládního nařízení ze dne 18. července 1940, č. 305 Sb., o některých opatřeních v oboru stavební policie,
15. vládní nařízení ze dne 26. června 1941, č. 288 Sb., o opatřovaní plánů polohy (upravovacích) obcí a o jeho finanční podpoře,
16. vládní nařízení ze dne 23. července 1941, č. 299 Sb., o přípravách prostorového plánování a zjištění a projednávání plánovacích akcí,
17. vládní nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela),
18. vládní nařízení ze dne 24. března 1942, č. 111 Sb., o stavebně policejní úpravě reklamních a informačních zařízení,
19. §§ 1 až 18, § 35, odst. 1, písm. a) až c), § 36, odst. 1 a § 38 nařízení sboru pověřenců z 22. října 1945, č. 128 Sb. n. SNR, o výstavbě měst a obcí na Slovensku,
20. §§ 3 až 20 a § 23 vládního nařízení ze dne 21. prosince 1948, č. 296 Sb., o opatřeních ve stavebnictví v pětiletém plánu, a
21. zákon ze dne 11. května 1949, č. 146 Sb., o poplatkových a dávkových úlevách při postupu nemovitostí pro stavby v období pětiletého plánu.
(2) Nedotčena zůstávají zejména ustanovení zákona ze dne 18. února 1878, č. 30 ř. z., o vyvlastnění k účelům vybudování a provozu drah, ve znění podle § 195 zákona ze dne 20. května 1937, č. 86 Sb., o drahách (železniční zákon), zákona ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, zákona ze dne 4. července 1934, č. 177 Sb., o plynárenských podnicích požívajících výhod, zákona ze dne 29. března 1935, č. 63 Sb., o vyvlastnění k účelům obrany státu, zákona ze dne 11. dubna 1935, č. 82 Sb., o ochraně a obraně proti leteckým útokům, a zákona ze dne 13. května 1936, č. 131 Sb., o obraně státu, jakož i prováděcích nařízení k nim vydaných.
§ 29
Účinnost a provedení.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem, který určí vláda nařízením; provedou jej ministr vnitra a ministr techniky v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Ing. Šlechta v. r.