Nařízení ze dne 7.3.1950 o investičním listu pro stavby na rok 1950

15.3.1950 | Sbírka:  17/1950 Sb. | Částka:  8/1950ASPI

Vztahy

Nadřazené: 241/1948 Sb.
Prováděcí: 176/1950 Ú.l.I
Aktivní derogace: 17/1950 Sb., 108/1949 Sb., 296/1948 Sb.
Pasivní derogace: 17/1950 Sb.
17/1950 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 7. března 1950
o investičním listu pro stavby na rok 1950.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 41 odst. 2 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1
Základní ustanovení.
(1) Pro každou stavbu prováděnou v roce 1950 (novou i rozestavěnou) je třeba investičního listu pro stavby na rok 1950 (dále jen "investiční list"). Pomocí investičních listů sledují správci dílčích investičních částek (odstavec 2), krajské národní výbory a Investiční banka, národní podnik, provádění plánu stavebních investic.
(2) Správci dílčích investičních částek (dále jen "správci") jsou:
a) u staveb ústředně plánovaných příslušné ústřední úřady nebo ústřední orgány hospodářských odvětví stavebníků. Seznam těchto správců vyhlásí státní úřad plánovací v příslušném úředním listě. Ústřední úřady mohou v dohodě se státním úřadem plánovacím pověřit vyhláškou v příslušném úředním listě jiné ústřední úřady nebo ústřední orgány hospodářských odvětví, aby za ně vykonávaly funkci správců;
b) u staveb krajsky plánovaných krajské národní výbory příslušné podle místa stavby.
(3) Stavbou podle odstavce 1 se rozumějí
a) stavební práce, které jsou zařazeny do prováděcího plánu stavebních investic na rok 1950,
b) stavby, na které byl vydán evidenční list pro stavební investice na rok 1949 podle vyhlášky ministerstva techniky č. 3535/1948 Ú. l. I, o evidenčním listu pro stavební investice, a v nichž se po 1. lednu 1950 pokračovalo, aniž byly zařazeny do prováděcího plánu stavebních investic na rok 1950,
c) stavby uvedené v seznamu novostaveb, jejž vypracovalo ministerstvo techniky pro první čtvrtletí 1950, které však nebyly zařazeny do prováděcího plánu stavebních investic na rok 1950.
(4) Dokud není pro stavbu vydán investiční list, nemůže být dáno povolení k provedení stavby; řízení podle stavebních nebo jiných předpisů však lze provést před vydáním investičního listu.
(5) Bez investičního listu lze v roce 1950 provádět jen
a) udržovací stavební práce, které jsou nutné z důvodů hospodářských nebo bezpečnostních a jimiž se nezvyšuje pořizovací hodnota původní investice, ani se neprodlužuje její upotřebitelnost,
b) stavební práce pro investice zařazené do prováděcího plánu nestavebních investic na rok 1950.
§ 2
Evidence a kontrola.
(1) Správci sledují pomocí investičních listů provádění plánu stavebních investic podle jednotlivých hospodářských odvětví se zřetelem ke svým investičním částkám.
(2) Krajské národní výbory zjišťují zejména,
a) odpovídá-li stavba hospodářskému rozvoji podle souborného plánu kraje a vyhovuje-li hlediskům územního plánování,
b) je-li zajištěn plánovaný počet pracovníků.
(3) Investiční banka, národní podnik (dále jen "Investiční banka"), vede v patrnosti investiční částky stavebních investic všech hospodářských úseků a odvětví podle směrnic, které vydá státní úřad plánovací v dohodě s ministerstvy financí a techniky, a provádí pomocí investičních listů věcnou kontrolu plnění plánu stavebních investic. U staveb, na které Investiční banka neposkytuje investiční úvěr (na př. u staveb financovaných ze státního rozpočtu a u staveb některých družstev a jednotlivců), sdělují financující místa (státní správa, ústavy lidového peněžnictví) Investiční bance finanční údaje, které si od nich vyžádá.
§ 3
Vyhotovení investičních listů.
(1) Investiční list lze vyhotovit jen za předpokladu, že je
a) vypracován projekt stavby,
b) sestavena předběžná kalkulace nákladů,
c) zajištěno financování a
d) sjednána smlouva o provedení stavby, určující její rozsah, jakož i částku a dobu, za kterou má být provedena, při čemž tato doba má být co nejkratší.
(2) U staveb, pro které podle předpisů o kalkulaci nákladů ve stavebních podnicích nemusí být sestavována předběžná kalkulace nákladů, postačí, jsou-li splněny předpoklady uvedené v odstavci 1 písm. c) a d).
(3) Investiční list vyhotoví stavebník podle vzoru, který vyhlásí státní úřad plánovací v příslušném úředním listě, v součinnosti se závodem, jemuž byla stavba zadána (dále jen "závod"), a to v šesti vyhotoveních.
§ 4
Prozatímní investiční list.
(1) Není-li ještě vypracován projekt nebo sestavena předběžná kalkulace, může být vyhotoven investiční list prozatímní. Podmínkou pro jeho vyhotovení je smluvní závazek stavebníkův, že ve lhůtě odpovídající směrnicím ministerstva techniky o sestavování čtvrtletních plánů stavební výroby dodá závodu projekt, po případě jeho chybějící část. Tuto lhůtu je nutno uvést v prozatímním investičním listu.
(2) Prozatímní investiční list lze vydat
a) pro stavby rozestavěné, které se převádějí do prováděcího plánu stavebních investic na rok 1950. V těchto případech platí prozatímní investiční list pro stavby, které mají být v roce 1950 dokončeny, do 30. června 1950; prozatímní investiční list pro ostatní stavby platí do 31. srpna 1950;
b) výjimečně pro stavby nové, dá-li k tomu souhlas ministerstvo techniky na návrh ústředního úřadu věcně příslušného pro stavebníka. V takovém případě ministerstvo techniky zároveň stanoví dobu platnosti prozatímního investičního listu.
(3) Prozatímní investiční list se vyhotovuje podle téhož vzoru jako řádný investiční list. Označení "prozatímní" je nutno výslovně uvést v záhlaví. Před uplynutím doby platnosti (odstavec 2) je nutno nahradit prozatímní investiční list řádným investičním listem, v jehož záhlaví se uvede evidenční číslo Investiční banky, zapsané na prozatímním investičním listě.
(4) Pro stavby, které jsou v den vyhlášení tohoto nařízení již dokončeny, a pro stavby uvedené v § 3 odst. 2 se nevyhotovuje prozatímní, nýbrž řádný investiční list.
Řízení o investičních listech.
§ 5
(1) Stavebník zašle investiční list pro stavbu krajsky plánovanou v šesti vyhotoveních správci. Investiční list pro stavbu ústředně plánovanou zašle v pěti vyhotoveních správci a zároveň jedno vyhotovení krajskému národnímu výboru, v jehož obvodu se stavba provádí. Investiční listy pro stavby, které mají být zařazeny do plánu stavební výroby na první a druhé čtvrtletí, zašle do 15. dubna 1950, na třetí čtvrtletí do 15. května 1950 a na čtvrté do 15. července 1950. Jde-li o stavby zvláště naléhavé, jejichž potřebu nebylo možno včas předvídat (na př. odstraňování následků živelních pohrom), lze výjimečně zaslat investiční list i po těchto lhůtách.
(2) Jde-li o ústředně plánovanou stavbu, zašle krajský národní výbor (odstavec 1) příslušnému správci vyjádření, zda souhlasí s provedením stavby, či má-li proti němu námitky (§ 2 odst. 2); uplatňované námitky řádně odůvodní. Nevyjádří-li se krajský národní výbor do 8 dnů ode dne, kdy obdržel investiční list, má se za to, že nemá námitek. Později zaslaných námitek nemusí již správce dbát.
§ 6
(1) Správce přezkoumá správnost a úplnost údajů v investičních listech, po případě zařídí jejich doplnění. Je povinen dbát, aby úhrn částek, uvedených ve všech vydaných investičních listech téhož hospodářského odvětví, nepřekročil investiční částku stanovenou plánem stavebních investic pro toto hospodářské odvětví. Dokud není této částky dosaženo, vyřizuje správce investiční listy takto:
a) Investiční listy pro stavby uvedené jmenovitě v prováděcím plánu stavebních investic na rok 1950, pokud obsahují částky nepřesahující jmenovitě povolené investiční částky a pokud krajský národní výbor nemá námitek s hlediska ustanovení § 2 odst. 2, vezme do 14 dnů na vědomí;
b) ostatní investiční listy do 14 dnů buď schválí nebo jim schválení odepře. Je povinen odepřít schválení investičních listů pro jiné stavby, než které jsou uvedeny v § 1 odst. 3. Investiční listy pro stavby uvedené v § 1 odst. 3 písm. b) a c), jejichž další provádění bylo zastaveno, schválí správce jen do částek stavebního nákladu vynaloženého v roce 1950 do dne zastavení stavby, po případě též nákladu na zajištění zastavené stavby. Částky uvedené v investičních listech může jinak správce snižovat jen tehdy, nařídí-li zároveň stavebníkovi hospodárnější provedení nebo zmenšení navrženého věcného rozsahu stavby. Před snížením částky si správce vyžádá vyjádření ústředního orgánu příslušného oboru stavební výroby s hlediska hospodárného provádění staveb.
(2) Má-li krajský národní výbor námitky proti provedení stavby (§ 2 odst. 2), projedná správce investiční list do 3 týdnů ode dne, kdy jej obdržel. Vyhoví-li námitkám, odepře schválit investiční list. Nevyhoví-li správce námitkám, může investiční list vzít na vědomí nebo schválit jen, dá-li k tomu souhlas ministerstvo příslušné pro stavebníka v dohodě se státním úřadem plánovacím.
(3) Jakmile úhrn částek uvedených ve vydaných investičních listech téhož hospodářského odvětví dosáhl částky stanovené plánem stavebních investic pro toto hospodářské odvětví, odepře správce dalším investičním listům schválení.
(4) Odepře-li správce schválení investičního listu, oznámí to neprodleně též krajskému národnímu výboru, v jehož obvodu se stavba provádí.
§ 7
(1) Správce zašle investiční listy, které vzal na vědomí nebo schválil, Investiční bance. Investiční banka potvrdí připojením svého evidenčního čísla, že převzala stavbu do evidence za účelem věcné kontroly plnění plánu stavebních investic; ponechá si jedno vyhotovení investičního listu a ostatní neprodleně vrátí správci.
(2) Správce si rovněž ponechá jedno vyhotovení investičního listu a zašle po jednom vyhotovení
a) stavebníkovi,
b) stavebnímu závodu a
c) jde-li o stavbu ústředně plánovanou, krajskému národnímu výboru, v jehož obvodu se stavba provádí, a jde-li o stavbu krajsky plánovanou, ústřednímu orgánu příslušného hospodářského odvětví.
§ 8
Povolení stavby.
(1) Aby mohlo být vydáno stavební nebo jiné potřebné povolení, předloží stavebník příslušnému úřadu investiční list, potvrzený Investiční bankou podle § 7 odst. 1.
(2) Úřad, který vydává povolení ke stavbě podle stavebních předpisů, zašle opis svého rozhodnutí o povolení ke stavbě, po případě o změně takového povolení, také krajskému národnímu výboru.
§ 9
Změna investičního listu.
(1) Vyskytne-li se po vydání investičního listu potřeba změny v rozsahu stavby nebo ve stavebním nákladu, vyhotoví se nový investiční list; v jeho záhlaví se poznamená, že jde o změnu dřívějšího investičního listu a uvede se evidenční číslo Investiční banky vyznačené na tomto listě. O řízení platí ustanovení §§ 5 až 7 s výjimkou ustanovení § 5 odst. 1 o lhůtách.
(2) O změně investičního listu pro stavby, u kterých má být v důsledku urychlení stavebních prací překročena výše stavebního nákladu na rok 1950, aniž se tím mění celkový stavební náklad, rozhodne správce podle pokynů, které si prostřednictvím příslušného ústředního úřadu vyžádá od státního úřadu plánovacího.
§ 10
Zrušení investičního listu.
(1) Státní úřad plánovací nebo ministerstvo techniky mohou po vzájemné dohodě a po slyšení příslušného ministerstva a krajského národního výboru zrušit investiční list pro kteroukoli stavbu, vyskytnou-li se pro to naléhavé důvody a nevzniknou-li tím za daného stavu stavby neúměrné škody. O zrušení se vyrozumí správce.
(2) Správce zruší investiční list pro novou stavbu, nebyla-li v roce 1950 zařazena do plánu stavební výroby.
(3) O zrušení investičního listu podle odstavců 1 a 2 vyrozumí správce všechna místa, jimž jej zaslal podle ustanovení § 7 odst. 2, a Investiční banku.
§ 11
Změna prováděcího plánu stavebních investic.
Schválit, změnit nebo zrušit investiční list podle předchozích ustanovení, pokud by se tím měnil prováděcí plán stavebních investic na rok 1950, lze jen za podmínek určených vládním usnesením, jímž byl tento plán stanoven.
§ 12
Stavby ke zvláštním účelům.
Předpisy o investičním listu pro stavby ke zvláštním účelům budou vydány zvlášť.
§ 13
Výjimky.
Státní úřad plánovací může v dohodě s ministerstvem techniky povolit nebo stanovit výjimky z ustanovení tohoto nařízení.
§ 14
Účinnost.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1950 s výjimkou ustanovení § 1 odst. 4 a § 8, která nabývají účinnosti dnem 15. května 1950; provede je ministr-předseda státního úřadu plánovacího v dohodě s ministry techniky a financí a ostatními zúčastněnými členy vlády.
Zápotocký v. r.
Dr. Dolanský v. r.