Vyhláška ze dne 24.12.1949, kterou se mění vyhláška nejvyššího úřadu cenového č. 38/1946 Ú.l.I, o inserci

24.12.1949 | Sbírka:  63/1950 Ú.l.I | Částka:  11/1950ASPI

Vztahy

Nadřazené: 235/1949 Sb.
Aktivní derogace: 38/1946 Ú.l.I
Pasivní derogace: 721/1950 Ú.l.I
63/1950 Ú.l.I.
vyhláška
ministerstva informací a osvěty
ze dne 24. prosince 1949,
kterou se mění vyhláška nejvyššího úřadu cenového č. 38/1946 Ú. l. I, o inserci.
Podle § 5 odst. 1 a § 7 vládního nařízení č. 235/1949 Sb., o plánování a jiné tvorbě cen, ustanovuji:
Čl. I.
§ 11 odst. 1a) vyhlášky nejvyššího úřadu cenového č. 38/1946 Ú. l. I, se mění a zní:
(1) Provise zprostředkovatele, který má živnostenské oprávnění na zprostředkování náboru nebo zprostředkování inserce, činí
10 % u periodických tiskopisů a
15 % u neperiodických tiskopisů.
(2) Provise se počítá z netto ceny inserce, tedy z ceny inserce po odečtení slevy.
Čl. II.
Ustanovení § 11 odst. 1b) a 1c) se zrušuje.
Čl. III.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Úředním listu.
Ministr:
Kopecký v. r.