Nařízení ze dne 27.3.1950 o zcizování silničních motorových vozidel, používaných pro živnostenskou dopravu

8.4.1950 | Sbírka:  34/1950 Sb. | Částka:  14/1950ASPI

Vztahy

Nadřazené: 241/1948 Sb.
Pasivní derogace: 57/1950 Sb.
34/1950 Sb.
NAŘÍZENÍ
ministra dopravy
ze dne 27. března 1950
o zcizování silničních motorových vozidel, používaných pro živnostenskou dopravu.
Ministr dopravy nařizuje podle § 41 odst. 4 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1
(1) Aby bylo zajištěno plnění úkolů pětiletého plánu, mohou býti autobusy, autokary, osobní i nákladní automobily, používané pro živnostenskou dopravu osob nebo nákladů (dále jen "vozidla"), zcizovány (dobrovolně i v nucených dražbách) jen s předchozím souhlasem okresního národního výboru, příslušného podle stanoviště vozidla. Toto ustanovení se nevztahuje na vozidla Československé automobilové dopravy, národního podniku, a komunálních podniků.
(2) V žádosti o souhlas k zcizení uvede vlastník vozidla jeho stručný popis, poznávací značku a místo, kde je možno vozidlo shlédnouti.
§ 2
(1) Udělí-li okresní národní výbor souhlas k zcizení vozidla, určí zpravidla toho, kdo je oprávněn vozidla nabýti; jinému nesmí pak býti vozidlo zcizeno.
(2) Při určování oprávněného nabyvatele je třeba dbáti o to, aby bylo postaráno o účelné a hospodářské využití vozidla. Jestliže vozidlo sloužilo převážně potřebám určitého hospodářského odvětví, je třeba zavázati nabyvatele, že tyto potřeby bude uspokojovati alespoň v dosavadním rozsahu.
(3) Jako oprávněného nabyvatele určí okresní národní výbor především Československou automobilovou dopravu, národní podnik, nebo komunální podnik v obvodu příslušného okresu, který provozuje ten druh veřejné dopravy, pro nějž může býti vozidla používáno. Nemají-li tyto podniky zájem o vozidlo nebo neprohlásí-li závazně, že budou uspokojovati dopravní potřeby tak, jak je uvedeno v odstavci 2, určí se jako oprávněný jiný nabyvatel (státní správa, státní, národní, komunální nebo družstevní podnik).
§ 3
Nemá-li státní správa nebo podniky uvedené v § 2 odst. 3 větě druhé o vozidlo zájem, může okresní národní výbor uděliti souhlas k jeho zcizení, aniž určí oprávněného nabyvatele.
§ 4
Kde jedná proti ustanovení tohoto nařízení nebo je obchází, bude potrestán okresním národním výborem - nejde-li o čin trestný soudně - pokutou 250 000 Kčs nebo trestem vězení (uzamčení) do 6 měsíců. Pro případ nedobytnosti se vyměří zároveň náhradní trest vězení (uzamčení) podle míry zavinění, nejvýše do 6 měsíců.
§ 5
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Zápotocký v. r.
Petr v. r.