Vyhláška ze dne 8.2.1950 o ochraně názvu "Olomoucké tvarůžky"

28.2.1950 | Sbírka:  139/1950 Ú.l.I | Částka:  29/1950ASPI

Vztahy

Nadřazené: 118/1945 Sb., 111/1927 Sb.
139/1950 Ú.l.I.
vyhláška
ministerstva výživy
ze dne 8. února 1950
o ochraně názvu "Olomoucké tvarůžky".
Ministerstvo výživy vyhlašuje v dohodě s ministerstvem vnitřního obchodu podle §§ 1 a 6 dekretu presidenta republiky č. 118/1945 Sb., o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství, ve znění zákona č. 274/1948 Sb., podle §§ 7 a 41 zákona č. 111/1927 Sb., proti nekalé soutěži:
§ 1.
Označení "Olomoucké tvarůžky" je označením původu, jehož lze v hospodářském styku použít jen k označení kyselých sýrů vyráběných zvláštní výrobní technikou v souvislém územním pásu v úvalu řeky Moravy a v horním povodí řeky Orlice (správní okresy: Olomouc, Litovel, Moravská Třebová, Zábřech, Lanškroun, Žamberk, Prostějov, Kojetín, Kroměříž, Kyjov, Hodonín a Břeclav).
§ 2.
"Olomoucké tvarůžky" se vyrábějí, ošetřují a balí podle jakostních norem.
§ 3.
(1) Jako "Olomoucké tvarůžky" smějí být označeny jen sýry s nejmenším obsahem sušiny 38 % a těchto vlastností:
a) tvar: kulatý (velký a malý) nebo tyčinkovitý,
b) vzhlede: na povrchu hladké se zlatožlutým masem,
c) konsistence: prozralé se slabým jádrem tvarohu uvnitř,
d) chuť a vůně: specifická - pikantní,
e) váha: 1 kopa velkých tvarůžků a tyčinek váži 1.800 až 2.000 že,
1 kopa malých tvarůžků asi 1.000 že.
(2) "Olomoucké tvarůžky" se balí v bedničkách po čtyřech nebo dvou kopách nebo po jedné kopě, jednotlivé balíčky po 15, 10 nebo 5 kusech v pergamenu, jeho náhražce nebo vodotěsném celofánu.
§ 4.
(1) "Olomoucké tvarůžky" podléhají bez rozdílu určení povinnému známkování, t. j. ověření místního původu.
(2) Ověření uvedené v odstavci 1 záleží v potvrzení místního původu "Olomouckých tvarůžků" na obalu a ve vydání ověřovací listiny. Obal i ověřovací listinu nutno opatřit pořadovým číslem známkovny. Distribuční složky jsou povinny uvádět pořadové číslo ve svých zásobnících, výkazech o přebalování a účtech.
(3) Listina ověřovací obsahuje tyto údaje:
a) Československá republika,
b) označení "Olomoucké tvarůžky",
c) název výrobního podniku (závodu).
§ 5.
(1) Známkování provádí známkovna, kterou zřídí a její činnost určí Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, které vydá pro známkovací řízení zvláštní řád, podléhající schválení ministerstva výživy v dohodě s ministerstvem vnitřního obchodu. Činnost podle této vyhlášky může známkovna začít teprve, když byl její řád schválen.
(2) Sídlem známkovny je Olomouc.
§ 6.
Označení místního původu "Olomouckých tvarůžků" a jeho ověření známkovnou na obalu a ověřovací listina, jež byly vydány známkovnou, jsou označeními a listinami veřejnými.
§ 7.
Výlohy známkování hradí se podle sazeb upravených řádem známkovny (§ 5 odst. 1).
§ 8.
Přestupky ustanovení této vyhlášky se trestají podle §§ 8 a 9 dekretu č. 118/1945 Sb., ve znění zákona č. 274/1948 Sb.
§ 9.
Tato vyhláška nabývá účinnosti třicátým dnem po dni vyhlášení.
Ministryně:
Ing. Jankovcová v. r.