Nařízení ze dne 28.11.1950 o investičním listu pro stavby na rok 1951

6.12.1950 | Sbírka:  153/1950 Sb. | Částka:  64/1950ASPI

Vztahy

Nadřazené: 241/1948 Sb.
Prováděcí: 221/1951 Ú.l.I, 164/1951 Ú.l.I, 714/1950 Ú.l.I
Aktivní derogace: 153/1950 Sb.
Pasivní derogace: 153/1950 Sb.
153/1950 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 28. listopadu 1950
o investičním listu pro stavby na rok 1951.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 41 odst. 2 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1
Základní ustanovení.
(1) Pro každou stavbu prováděnou v roce 1951 (novou i rozestavěnou) je třeba investičního listu pro stavby na rok 1951 (dále jen "investiční list"). Pomocí investičních listů sledují správci dílčích investičních částek (odstavec 3), krajské národní výbory a Investiční banka, národní podnik, plnění prováděcího plánu investic na rok 1951, pokud se týká staveb (dále jen "plán staveb").
(2) Stavbou podle odstavce 1 se rozumí každý stavební objekt, který měl být podle směrnic státního úřadu plánovacího pro vypracování návrhu prováděcího plánu investic na rok 1951 uveden v tomto návrhu samostatně. Pro každou takovou stavbu je třeba samostatného investičního listu. U typisovaných staveb téhož stavebníka, stavěných týmž stavebním závodem hromadně na témže staveništi podle jednoho typu a za jednotnou cenu, se použije jen jednoho investičního listu.
(3) Správci dílčích investičních částek (dále jen "správci") jsou:
a) u staveb ústředně plánovaných příslušné ústřední úřady nebo generální ředitelství, po případě obdobné ústřední orgány hospodářských odvětví stavebníků (dále jen "ústřední orgány"). Seznam těchto správců vyhlásí státní úřad plánovací v úředním listě. Ústřední úřady mohou v dohodě se státním úřadem plánovacím pověřit vyhláškou v úředním listě ústřední orgány, aby za ně vykonávaly funkci správců;
b) u staveb krajsky plánovaných (včetně staveb pro místní hospodářství) krajské národní výbory příslušné podle místa stavby.
(4) Dokud správce nevydá pro stavbu investiční list (§ 6 odst. 2), nemůže stavební úřad rozhodnout o přípustnosti stavby a není dovoleno začít se stavebními pracemi; řízení podle stavebních nebo jiných předpisů však lze provést před vydáním investičního listu.
(5) Bez investičního listu lze v roce 1951 provádět jen
a) udržovací stavební práce, které jsou nutné z důvodů hospodářských nebo bezpečnostních a jimiž se nezvyšuje pořizovací hodnota původní investice, ani se neprodlužuje její upotřebitelnost;
b) stavební práce souvisící s nestavebními investicemi zařazenými do prováděcího plánu investic na rok 1951, pokud takové práce nepatří do plánu staveb.
§ 2
Evidence a kontrola.
(1) Správci sledují pomocí investičních listů provádění plánu staveb podle jednotlivých investorů se zřetelem ke svým investičním částkám.
(2) Krajské národní výbory zjišťují zejména:
a) odpovídá-li plánovaná investice, zejména pokud jde o stavby, hospodářskému rozvoji podle souborného plánu kraje a vyhovuje-li hlediskům územního plánování,
b) je-li zajištěn plánovaný počet pracovníků pro provoz plánované investice.
(3) Investiční banka, národní podnik (dále jen "Investiční banka"), vede v patrnosti investiční částky pro všechny stavby podle ústředních úřadů a orgánů, kontroluje, zda stavby uvedené v investičních listech jsou zařazeny do plánu staveb, a dbá, aby investiční částky nebyly překračovány. Ústavy lidového peněžnictví se při poskytování úvěru na stavby řídí pokyny Investiční banky.
§ 3
Vyhotovení investičního listu.
(1) Investiční list vyhotoví stavebník v součinnosti se závodem, s nímž uzavřel smlouvu o provedení stavby, a to v šesti vyhotoveních podle vzoru, který vyhlásí státní úřad plánovací v úředním listě.
(2) Investiční list lze vyhotovit jen za předpokladu, že je
a) vypracován projekt stavby odpovídající druhému stupni technické připravenosti staveb podle směrnic státního úřadu plánovacího pro vypracování výrobních plánů projekčních prací stavebních na rok 1951,
b) sestavena kalkulace nákladů pro fakturaci,
c) zajištěno financování a
d) sjednána smlouva o provedení stavby.
(3) U staveb typisovaných, pro které byly stanoveny jednotné ceny, a u staveb, pro které podle předpisů o kalkulaci nákladů ve stavebních podnicích nemusí být sestavována kalkulace nákladů, nemusí být splněn předpoklad uvedený v odstavci 2 písm. b).
(4) Lhůty pro dokončení stavby uvedené v investičním listu jsou pro stavební závod závazné a stavba se zařadí do plánu stavební výroby na příslušné čtvrtletí jen tehdy, obdrží-li stavební závod od stavebníka projekt odpovídající čtvrtému stupni technické připravenosti podle směrnic uvedených v odstavci 2 písm. a) v téže lhůtě, ve které má od správce obdržet investiční list (§ 6 odst. 3). Nedodá-li stavebník zmíněný projekt včas a nelze-li bez něho provádět stavbu ve lhůtách uvedených v investičním listu, provede se na návrh stavebního závodu změna investičního listu podle § 7 odst. 1. Toto ustanovení se nevztahuje na stavby typisované a na stavby, jejichž celkový náklad nepřevyšuje u staveb pozemních 250.000 Kčs a u staveb inženýrských 500.000 Kčs.
Řízení o investičních listech.
§ 4
(1) Stavebník zašle investiční list pro stavbu
a) ústředně plánovanou správci v pěti vyhotoveních a zároveň jedno vyhotovení krajskému národnímu výboru, v jehož obvodu se má stavba provést,
b) krajsky plánovanou krajskému národnímu výboru jako správci v šesti vyhotoveních.
(2) Pro zaslání investičních listů podle odstavce 1 se stanoví tyto lhůty: Investiční listy pro stavby, které mají být zařazeny do plánu stavební výroby na první čtvrtletí 1951, zašle stavebník do 15. prosince 1950, jde-li o stavby nové, a do 31. prosince 1950, jde-li o stavby rozestavěné; investiční listy pro stavby (nové i rozestavěné), které mají být zařazeny do plánu stavební výroby na druhé čtvrtletí, zašle do 1. února 1951, na třetí čtvrtletí do 1. května 1951 a na čtvrté čtvrtletí do 15. července 1951. Jde-li o stavby zvláště naléhavé, jejichž potřebu nebylo možno včas předvídat (na př. odstraňování následků živelních pohrom), lze výjimečně zaslat investiční list i po těchto lhůtách.
(3) Jde-li o ústředně plánovanou stavbu, zašle krajský národní výbor příslušnému správci vyjádření, zda souhlasí s provedením stavby, či má-li proti němu námitky (§ 2 odst. 2); uplatňované námitky řádně odůvodní. Nevyjádří-li se krajský národní výbor do 14 dnů ode dne, kdy obdržel investiční list, má se za to, že nemá námitek. Později zaslaných námitek nemusí správce dbát.
§ 5
(1) Správce přezkoumá správnost a úplnost údajů v investičních listech, po případě zařídí jejich doplnění, načež je schválí nebo jim schválení odepře. Je povinen odepřít schválení investičních listů pro stavby, které nejsou zařazeny do plánu staveb. Částky uvedené v investičním listu nesmí správce měnit. Zjistí-li, že by stavba měla být provedena v menším rozsahu nebo hospodárnějším způsobem, vrátí investiční list stavebníkovi s pokyny pro vyhotovení nového investičního listu. Dále je správce povinen dbát, aby úhrn částek uvedených ve všech investičních listech, které vydá, nepřekročil investiční částku, kterou spravuje.
(2) Nevyhoví-li správce námitkám krajského národního výboru proti provedení stavby (§ 2 odst. 2), může investiční list schválit jen, dá-li k tomu souhlas ústřední úřad příslušný pro stavebníka v dohodě se státním úřadem plánovacím.
(3) Jakmile úhrn částek uvedených ve vydaných investičních listech dosáhl částky stanovené plánem staveb, odepře správce dalším investičním listům schválení.
(4) Odepře-li správce schválení investičního listu, oznámí to neprodleně krajskému národnímu výboru, v jehož obvodu se stavba měla provést.
§ 6
(1) Investiční listy, které schválil, zašle správce Investiční bance. Investiční banka přezkoumá investiční list (§ 2 odst. 3) a potvrdí připojením svého evidenčního čísla, že převzala stavbu do evidence za účelem věcné kontroly plnění plánu staveb; ponechá si jedno vyhotovení investičního listu a ostatní neprodleně vrátí správci.
(2) Správce si rovněž ponechá jedno vyhotovení investičního listu a zašle po jednom vyhotovení
a) stavebníkovi,
b) stavebnímu závodu a
c) jde-li o stavbu ústředně plánovanou, krajskému národnímu výboru, v jehož obvodu se má stavba provést, a jde-li o stavbu krajsky plánovanou, s výjimkou staveb pro místní hospodářství, příslušnému ústřednímu úřadu.
(3) Schválení investičních listů a jejich zaslání Investiční bance podle odstavce 1 musí být časově rozvrženo tak, aby správce mohl rozeslat investiční listy podle odstavce 2 v těchto lhůtách: investiční listy pro stavby, které mají být zařazeny do plánu stavební výroby na první čtvrtletí, do 31. ledna 1951, na druhé čtvrtletí do 21. února 1951, na třetí čtvrtletí do 21. května 1951 a na čtvrté čtvrtletí do 15. srpna 1951.
§ 7
Změna investičního listu.
(1) Vyskytne-li se po vydání investičního listu potřeba změny v rozsahu stavby nebo ve lhůtě k jejímu provedení (§ 3 odst. 4), anebo změní-li se výše stavebního nákladu v důsledku změny předpisů o kalkulaci nákladů ve stavebních podnicích, vyhotoví se nový investiční list; v jeho záhlaví se poznamená, že jde o změnu dřívějšího listu, jehož evidenční číslo se uvede. O řízení platí ustanovení §§ 4až 6 s výjimkou ustanovení § 4 odst. 2 a § 6 odst. 3 o lhůtách.
(2) O změně investičního listu pro stavby, u kterých má být v důsledku urychlení stavebních prací překročena výše stavebního nákladu na rok 1951, aniž se tím změní celkový náklad, rozhodne správce podle pokynů státního úřadu plánovacího.
§ 8
Zrušení investičního listu.
(1) Správce zruší investiční list
a) pro novou stavbu, nebyla-li v roce 1951 zařazena do plánu stavební výroby,
b) pro každou stavbu, která se v důsledku změny plánu staveb nemá provést; byla-li však taková stavba v roce 1951 již zahájena, nezruší se investiční list, nýbrž provede se jeho změna podle § 7 odst. 1 a v novém investičním listu se uvede jen částka odpovídající pracím již provedeným, po případě též pracím potřebným k zajištění stavby.
(2) O zrušení investičního listu vyrozumí správce všechna místa, jimž jej zaslal podle § 6 odst. 2, a Investiční banku. Po zrušení investičního listu se nesmí stavba provádět.
§ 9
Změna plánu staveb.
Schválit investiční list, odepřít jeho schválení a změnit nebo zrušit schválený investiční list podle předchozích ustanovení, pokud by se tím měnil plán staveb, lze jen za podmínek určených vládním usnesením, jímž byl tento plán stanoven.
§ 10
Přechodná ustanovení.
(1) Dokud nebude schválen plán staveb, vyhotovují se investiční listy jen pro stavby, které byly zařazeny do návrhu tohoto plánu a mají být prováděny v prvním nebo druhém čtvrtletí 1951. Správci upraví a vyřídí tyto investiční listy podle pokynů státního úřadu plánovacího.
(2) Státní úřad plánovací oznámí správcům, které stavby lze do 31. ledna 1951 provádět bez investičních listů.
§ 11
Stavby ke zvláštním účelům.
Předpisy o investičním listu pro stavby ke zvláštním účelům budou vydány zvlášť.
§ 12
Výjimky.
Státní úřad plánovací může v dohodě s ministerstvem techniky povolit nebo stanovit výjimky z ustanovení tohoto nařízení.
§ 13
Účinnost.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr-předseda státního úřadu plánovacího v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
Zápotocký v. r.
Dr. Dolanský v. r.