Vyhláška ze dne 13.12.1950 o vydání drobných peněz papírových po 50 Kčs s datem 29. srpna 1950

19.12.1950 | Sbírka:  158/1950 Sb. | Částka:  65/1950ASPI

Vztahy

Nadřazené: 39/1948 Sb.
Pasivní derogace: 45/1953 Sb.
158/1950 Sb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 13. prosince 1950
o vydání drobných peněz papírových po 50 Kčs s datem 29. srpna 1950.
Ministr financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 39/1948 Sb., o platidlech československé měny:
§ 1
(1) Státní banka československá počne dnem 21. prosince 1950 vydávati u svého ústředí v Praze, u svého oblastního ústavu pro Slovensko v Bratislavě a u všech svých poboček drobné peníze papírové po 50 Kčs s datem 29. srpna 1950 (dále jen "padesátikoruny").
(2) Popis padesátikoruny je obsažen v příloze, která je součástí této vyhlášky.
§ 2
Dosavadní drobné peníze papírové po 50 Kčs, popsané v oddílu I č. 6 vyhlášky ministra financí č. 92/1945 Sb., o nových platidlech československé měny, jakož i drobné peníze papírové po 50 Kčs s datem 3. července 1948, vydané podle vyhlášky ministra financí č. 267/1948 Sb., o vydání drobných peněz papírových po 50 Kčs s datem 3. července 1948, zůstávají nadále v oběhu jako zákonné platidlo.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Kabeš v. r.
Popis padesátikoruny s datem 29. srpna 1950.
Padesátikoruna je tištěna na bělavém velínovém papíře zvláštního složení bez vodotisku. Do hmoty papíru jsou při levém rozšířeném okraji na líci platidla vtroušena jemná červená a modrá vlákna. Padesátikoruna je 65 mm široká a 140 mm dlouhá.
Tiskové obrazce na líci i na rubu platidla zaujímají téměř celou plochu papíru s výjimkou bílého okraje, který je rozšířen na líci vlevo, na rubu vpravo.
Na líci padesátikoruny je hlavní tiskový obrazec tištěný v hnědočerné barvě omezen nahoře tmavou páskou s nápisem
							 "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ"
a dole je ohraničen širší páskou z běločarého pletiva gilošových vlnovek, v němž jsou vždy dvě sousední rovnoběžné vlnovky sblíženy a tvoří dvojlinky s přesným křížením obou vlnovkových směrů. Vpravo je umístěn velký obraz zaujímající celou výšku tiskového obrazce platidla: slovenský horník zobrazený po hruď, nesoucí na pravém rameni sbíječku; na levém rameni má zavěšenou důlní lampu. Hlava horníkova pokrytá kloboukem je obličejem obrácena téměř průčelně k diváku. V pozadí postavy je patrna těžní věž a budovy handlovských dolů.
Vlevo od obrazu horníka je v prostoře tiskového obrazce text
              "PÄŤDESIAT
               KORÚN
            ČESKOSLOVENSKÝCH
           PRAHA 29. AUGUSTA 1950
              J. Kabeš
            MINISTER FINANCIÍ
        FALŠOVANIE SA TRESTÁ PODĽA ZÁKONA".
V pozadí textu je jemný dvoubarevný vzor, provedený přesným soutiskem černé kresby drobných šupin a hnědožluté kresby vlnovkových smyček, které přesně zapadají do jednotlivých šupin.
Vlevo na rozšířeném okraji je dole čtyřlaločná růžice gilošová z běločarých vlnovek s velkou bílou číslicí "50". Nad růžicí je ještě jedna velká šedá číslice "50", umístěná ležatě a vyplněná řádkami drobných číslic "50", oddělených jemnou dvojlinkou. Středem této ležaté číslice "50" prochází označení serie platidla velkou písmenou s dvoumístným číslem v barvě hnědožluté a pořadové šestimístné číslo platidla v barvě rumělkově červené.
Dole na bílém okraji jsou drobnými velkými písmenami uvedena jména výtvarníka a rytce obrazu horníka: vlevo Ľ. ILEČKO DEL., vpravo L. JIRKA SC.
Na rubu padesátikoruny je hlavní tisk barvy tmavozelené. Střed tiskového obrazce zaujímá v celé jeho délce ozdobná komposice z gilošových růžic převážně běločarých a jen zčásti tmavočarých: velká středová růžice, nesoucí uprostřed velkou světlou číslici "50", uvnitř jemně vodorovně čárkovanou. V pozadí této číslice je středová plocha růžice vyplněna několika řádkami drobných bílých nápisů "PÄŤDESIAT KORÚN ČESKOSLOVENSKÝCH". Po obou stranách velké středové růžice vyčnívají části dalších dvou růžic obdobného tvaru a velikosti.
Nahoře při okraji tiskového obrazce je tmavá páska se světlým nápisem
          "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ",
dole pak širší pás s nápisem
            "PÄŤDESIAT KORÚN
            ČESKOSLOVENSKÝCH".
Plocha pásu v pozadí nápisu nese kosočtverečnou mřížku z jemných bílých čar. Podél levé i pravé strany hlavního tiskového obrazce je drobným zeleným písmem nápis "PÄŤDESIAT KORÚN ČESKOSLOVENSKÝCH", který se vždy dvakrát opakuje.
Rozšířený bílý okraj vpravo nese podélnou tmavočarou šesticípou růžici barvy hnědé s velkou bílou číslicí "50" ležatě umístěnou.
Dole na bílém okraji rubu uprostřed je drobný firemní nápis
        "TLAČIAREŇ BANKOVIEK ŠTÁTNEJ BANKY
          ČESKOSLOVENSKEJ - PRAHA".