Nařízení ze dne 19.12.1950 o důležitých důvodech k výpovědi chráněných nájmů nebo k jich zrušení bez výpovědi

27.12.1950 | Sbírka:  179/1950 Sb. | Částka:  70/1950ASPI

Vztahy

Nadřazené: 142/1950 Sb.
Pasivní derogace: 40/1964 Sb.
179/1950 Sb.
ministra spravedlnosti
ze dne 19. prosince 1950
o důležitých důvodech k výpovědi chráněných nájmů nebo k jich zrušení bez výpovědi.
Ministr spravedlnosti nařizuje v dohodě s ministrem práce a sociální péče podle § 385 odst. 3 zákona č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních (občanský soudní řád):
§ 1
Přivolení k výpovědi se zřetelem na potřebu pronajimatelovu může být dáno:
a) je-li bytu, zřízeného při podniku národním nebo komunálním anebo při podniku družstev zapsaných v podnikovém rejstříku a určeného pro ubytování jeho zaměstnanců, nezbytně třeba pro ubytování zaměstnance tohoto podniku a nájemce není jeho zaměstnancem;
b) je-li bytu, zřízeného v budovách jednotného zemědělského družstva nebo zemědělského výrobního družstva, třeba pro člena družstva a nájemce přestal být jeho členem;
c) je-li bytu, zřízeného v budově úřadu, ústavu nebo zařízení státní správy a určeného pro ubytování jejich zaměstnanců, nezbytně třeba pro ubytování zaměstnance tohoto úřadu, ústavu nebo zařízení státní správy a nájemce není jeho zaměstnancem;
d) je-li v domech cizího státu třeba nájemního předmětu pro účely jeho diplomatické misse nebo jeho konsulárního úřadu a přísluší-li Československé republice tytéž výhody ve státě, o který jde; prohlášení o tom, zda vzájemnost je zaručena, dává soudům v pochybných případech ministerstvo spravedlnosti;
e) prokáže-li se pronajimatel pravomocným příkazem nebo souhlasem příslušného národního výboru jako stavebního úřadu ke stavební úpravě, kterou nelze provést bez vyklizení nájemního předmětu;
f) chce-li se pronajimatel nastěhovat do bytu ve svém rodinném domku nebo potřebuje-li bytu v něm pro své ženaté (vdané) děti a nevyžaduje-li podle uvážení poměrů jak pronajimatelových nebo jeho dětí, tak nájemcových obecný zájem, zejména zájem na plnění úkolů jednotného hospodářského plánu, ani hospodářské a rodinné poměry nájemcovy, aby nájemní poměr zůstal zachován.
§ 2
(1) Pro chování nájemcovo může být dáno přivolení k výpovědi:
a) jestliže nájemce přes výstrahu užívá nájemního předmětu nebo trpí, aby se ho užívalo tak, že pronajimateli vzniká značná škoda;
b) jestliže nájemce nebo osoba, která s ním bydlí, přes výstrahu hrubým způsobem porušuje zásady společenského soužití v domě, zejména porušuje opětovně hrubě pořádek v domě nebo budí v něm svým chováním pohoršení;
c) byl-li nájemce odsouzen pro trestný čin nebo závažnější přestupek, které byly spáchány vůči pronajimatelovi nebo jeho zástupci nebo vůči spoluobyvatelům domu;
d) nezaplatí-li nájemce nájemné, ač byl po jeho splatnosti upomenut, do konce lhůty, kterou mu pronajimatel povolil alespoň na patnáct dnů od upomínky; soud může odepřít přivolení k výpovědi, jestliže nájemce zaplatil dlužné nájemné nejpozději před skončením výpovědního řízení;
e) dal-li nájemce bez vážných důvodů do podnájmu celý byt nebo sice jeho část, ale ve zbývající části sám nebo příslušníci jeho rodiny nebydlí.
(2) Nájemným ve smyslu odstavce 1 písm. d) se rozumí nájemné smluvené nebo určené v mezích cenových předpisů, dávky a poplatky, pokud se ukládají nájemci a pronajimatel se mu nezavázal, že je bude hradit za něho, jakož i zvýšení, které připustil příslušný úřad všeobecným opatřením nebo v jednotlivých případech pravomocným rozhodnutím.
§ 3
Důležitým důvodem k výpovědi je též, musí-li se dům podle vykonatelného příkazu příslušného národního výboru jako stavebního úřadu zbořit. Nehrozí-li nebezpečí v prodlení, je v řízení o přivolení k výpovědi vyčkat právní moci tohoto příkazu.
§ 4
Přivolení k výpovědi může být dáno i z jiných důvodů, jež soud uzná za tak důležité, jako jsou důvody uvedené v §§ 1 až 3.
§ 5
V případech § 2 odst. 1 písm. a) a § 3 může pronajimatel žádat též o přivolení ke zrušení nájemního poměru bez výpovědi.
§ 6
(1) Pokud se ustanovení o chráněných nájmech vztahují též na podnájemní smlouvy (§ 382 odst. 2 občanského soudního řádu), užije se na ně přiměřeně ustanovení §§ 2 až 5.
(2) Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) se vztahuje na podnájemní poměr též, jde-li o chování podnájemce (osob s ním bydlících) v bytě.
§ 7
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1951.
Zápotocký v. r.
Dr. Rais v. r.