Vyhláška ze dne 7.6.1950 o úpravě nájemného z bytů a jiných místností dokončených po 5. květnu 1945

30.6.1950 | Sbírka:  411/1950 Ú.l.I | Částka:  95/1950ASPI

Vztahy

Nadřazené: 235/1949 Sb.
Pasivní derogace: 60/1964 Sb., 95/1959 Ú.l., 94/1959 Ú.l., 447/1950 Ú.l.I
411/1950 Ú.l.I.
vyhláška
ministerstva práce a sociální péče
ze dne 7. června 1950
o úpravě nájemného z bytů a jiných místností dokončených po 5. květnu 1945.
Ministerstvo práce a sociální péče stanoví podle § 2 odst. 2, § 5 odst. 1 a § 7 vládního nařízení č. 235/1949 Sb., o plánování a jiné tvorbě cen:
§ 1.
Věcná působnost.
1) Tato vyhláška se vztahuje na byty a na místnosti určené k jiným účelům než k bydlení (dále jen "nájemní předměty"), jejichž stavba byla dokončena po 5. květnu 1945.
(2) Stavbou se rozumějí všechny druhy staveb (novostavby, přístavby, nástavby, přestavby a úpravy), pokud jimi vznikly nové nájemní předměty, jakož i stavební obnova.
§ 2.
Základní ustanovení.
Nájemné lze požadovat a platit toliko ve výši určené podle této vyhlášky.
§ 3.
Nájemné z bytů.
(1) Roční nájemné z bytů se určí násobkem užitkové plochy bytu (§ 4) a sazby za 1 m2 této plochy (§ 5) (dále jen "nájemní sazba").
(2) V nájemném nejsou zahrnuty obecní dávky a poplatky, úplata za vytápění bytu ústředním (dálkovým) topením a za dodávku teplé vody, odměna domovníka za domovnické práce ani odměna za kominické práce.
§ 4.
(1) Do užitkové plochy bytu se čítá
1. plnou výměrou podlahová plocha obytných místností (včetně arkýřů), jako obývacího pokoje, ložnice, pracovny a pod., jakož i podlahová plocha předsíně nebo pokojíku pro pracovnici v domácnosti, přesahuje-li 10 m2.
2. polovinou výměry podlahová plocha vedlejších místností, jako předsíně, koupelny, komory (šatny) a pod., jakož i podlahová plocha kuchyně nebo pokojíku pro pracovnici v domácnosti, není-li větší než 10 m2;
3. čtvrtinou výměry podlahová plocha vedlejších místností, jako předsíně, koupelny, komory (šatny) a pod., jsou-li osvětleny jen nepřímo, jakož i podlahová plocha otevřených balkonů.
(2) Do užitkové plochy bytu se nečítá podlahová plocha špíže a záchodu.
§ 5.
(1) Nájemní sazbu stanoví okresní národní výbor v obcích
1. do 5.000 obyvatelů částkou 50 Kčs až 70 Kčs podle velikosti obce;
2. od 5.000 do 100.000 obyvatelů částkou 70 Kčs až 90 Kčs podle velikosti obce;
3. nad 100.000 obyvatelů částkou 90 Kčs až 100 Kčs podle velikosti obce a podle vzdálenosti domu od středu obce.
(2) V hlavním městě Praze vykonává působnost podle odstavce 1 ústřední národní výbor (§ 3 vládního nařízení č. 81/1949 Sb., o rozdělení výkonu působnosti pražských orgánů veřejné správy).
(3) Nájemní sazby vyhlásí příslušný okresní národní výbor způsobem v místě obvyklým.
§ 6.
Nájemné z místností určených k jiným účelům než k bydlení.
(1) Nájemné z místností určených k jiným účelům než k bydlení se určí částkou rovnající se nejvyššímu přípustnému nájemnému z místností téhož druhu a stejné velikosti, jakosti a plochy v obci, pronajatých v českých zemích po prvé po 20. červnu 1939, na Slovensku po 1. březnu 1940.
(2) Takto určené nájemné nesmí být nižší, než kdyby se určilo podle §§ 3 až 5.
§ 7.
Určení nájemného.
(1) Pronajimatel oznámí nájemníku výpočet nájemného (§§ 3 až 6), a to u nájemních předmětů, jejichž stavba byla dokončena před počátkem účinnosti této vyhlášky a u nichž nájemné nebylo určeno okresním národním výborem podle všeobecných opatření v té době platných, do 30 dnů ode dne, počátku účinnosti vyhlášky, u jiných nájemních předmětů do 15 dnů po dokončení stavby.
(2) Má-li nájemník za to, že výpočet nájemného (§§ 3 až 6) není ve shodě s vyhláškou, může do 8 dnů požádat okresní národní výbor (v Praze obvodní národní výbor) o jeho přezkoušení.
§ 8.
nájemní hodnota.
Nájemní hodnota pro účely státní podpory bytové výstavby a obnovy se určí stejným způsobem jako nájemné.
§ 9.
Povolení odchylek.
Ministerstvo práce a sociální péče, na Slovensku zásadně prostřednictvím pověřenectva práce a sociální péče, může v jednotlivých případech hodných zvláštního zřetele povolit odchylky od předcházejících ustanovení, je-li to nutné k odstranění zvláštních tvrdostí.
§ 10.
Trestní ustanovení.
Přestupky této vyhlášky trestají okresní národní výbory podle § 11 vládního nařízení č. 235/1949 Sb.
§ 11.
Zrušovací ustanovení.
Platnost všeobecných opatření upravujících věci, na něž se vztahuje tato vyhláška, se zrušuje. Nájemné určené okresním národním výborem podle těchto opatření se však považuje za určené podle této vyhlášky.
§ 12.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Erban.